Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse ja ravikindlustuse seaduse alusel kehtestatud sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2022, 17

Sotsiaalhoolekande seaduse ja ravikindlustuse seaduse alusel kehtestatud sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 25.04.2022 nr 37

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ning § 55 lõigete 21 ja 3 ning ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 21, 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ning § 55 lõigete 21 ja 3 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) isikule enne puude raskusastme tuvastamist või töövõime hindamist vajalike, isiku igapäevaelus toimetulekut toetavate abivahendite loetelu.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Igapäevaelus toimetulekut toetavate abivahendite loetelu

Isikule enne puude raskusastme tuvastamist või töövõime hindamist vajalikud, isiku igapäevaelus toimetulekut toetavad abivahendid on:
1) rinnaproteesid;
2) silmaproteesid;
3) kuulmisabivahendid ja heli ülekandesüsteemid juhul, kui isikul on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist;
4) ala- ja ülajäsemeproteesid.”;

4) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2021. a määruse nr 50 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2021. a määruses nr 50 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 37–40 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 67 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kuni 31. detsembrini 2022. a võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle käesoleva määruse enne 1. maid 2022. a kehtinud redaktsiooni §-des 37–40 loetletud esmaste varaste üksiktellimusel valmistatud ala- ja ülajäsemeproteeside ning esmaste varaste proteeside kordushülsside valmistamise eest, mille kohta on retseptikeskuses vormistatud meditsiiniseadme kaart enne 1. maid 2022. a.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2022. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Abivahendite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json