Teksti suurus:

Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2022, 18

Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele

Vastu võetud 26.04.2022 nr 38

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse erihoolekandeteenust osutava tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded, sealhulgas nõuded haridusele ja koolitusele, ning nõuded koolituse läbimisele, koolituse mahule ja sisule.

§ 2.  Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded

  (1) Erihoolekandeteenust võib vahetult osutada tegevusjuhendaja, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
  1) tal on vähemalt keskharidus ja ta on läbinud lisas 1 kehtestatud kava kohase koolituse täies mahus või ta on läbinud vähemalt nimetatud koolituse sissejuhatava osa ning läbib koolituse täies mahus kahe aasta jooksul tööle asumisest;
  2) tal on riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane kutse- või kõrgharidus või kutseseaduse alusel antud sotsiaaltöötaja kutse;
  3) tal on riiklikult tunnustatud eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogikaalane kõrgharidus;
  4) tal on riiklikult tunnustatud tegevusteraapiaalane kõrgharidus või kutseseaduse alusel antud tegevusterapeudi kutse;
  5) tal on riiklikult tunnustatud tegevusjuhendamisalane kutseharidus või kutseseaduse alusel antud tegevusjuhendaja kutse;
  6) tal on riiklikult tunnustatud vaimse tervise õenduse alane kutse- või kõrgharidus;
  7) tal on riiklikult tunnustatud psühholoogiaalane kõrgharidus.

  (2) Kui erihoolekandeteenust osutatakse ainult intellektipuudega täisealisele isikule, võib erihoolekandeteenust vahetult osutada ka tegevusjuhendaja, kellel on riiklikult tunnustatud alushariduse pedagoogikaalane kõrgharidus.

  (3) Tegevusjuhendaja, kes osutab töötamise toetamise teenust, peab lisaks lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisele olema kahe aasta jooksul tööle asumisest läbinud lisas 2 kehtestatud kava kohase töötamise toetamise teenuse osutamise täienduskoolituse.

  (4) Tegevusjuhendaja, kes osutab ööpäevaringset erihooldusteenust äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikule või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikule, peab lisaks lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisele olema kahe aasta jooksul tööle asumisest läbinud lisas 2 kehtestatud kava kohase täienduskoolituse tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikuga või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikuga või omama kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutset.

  (5) Tegevusjuhendaja, kes osutab ööpäevaringset erihooldusteenust kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule, peab lisaks lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisele olema kahe aasta jooksul tööle asumisest läbinud lisas 2 kehtestatud kava kohase täienduskoolituse tööks kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikuga.

  (6) Lõike 1 punktis 1 nimetatud koolitust ja lõigetes 3–5 nimetatud täienduskoolitust läbiva tegevusjuhendaja tööd juhendab kuni koolituse ja täienduskoolituse täies mahus läbimiseni tegevusjuhendaja, kes vastab lõikes 1 sätestatud nõuetele ning on läbinud lisades 1 ja 2 kehtestatud kava kohase koolituse ja täienduskoolituse täies mahus või omab lõikes 4 sätestatud juhul kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutset.

§ 3.  Tegevusjuhendaja koolituse ja täienduskoolituse nõuded

  (1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusjuhendaja koolitus koosneb neljast moodulist, praktilisest väljaõppest ja lõputööst. Koolituse kogumaht on 260 tundi. Koolituse kavas peab olema 180 tundi õpet, millele lisandub 80 tundi praktilist väljaõpet ja iseseisvat tööd, sealhulgas 16 tundi lõputööd.

  (2) Koolituse nõutav maht on järgmine:
  1) I moodul „Sissejuhatus – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused” – 40 tundi;
  2) II moodul „Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad” – 82 tundi;
  3) III moodul „Põhioskused – klienditöö alused” – 76 tundi;
  4) IV moodul „Spetsiifilised oskused klienditöös” – 46 tundi.

  (3) Tunni pikkus on 45 minutit.

  (4) Koolituse lõpetamise tingimusteks on lõputöö kirjalik ja suuline esitamine.

  (5) Paragrahvi 2 lõigetes 3 ja 4 nimetatud täienduskoolituse maht on 40 tundi ning § 2 lõikes 5 nimetatud täienduskoolituse maht on 60 tundi, sealhulgas 20 tundi praktilist väljaõpet.

  (6) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud koolituse ja lõigetes 3–5 nimetatud täienduskoolituste kavad on esitatud määruse lisades 1 ja 2.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 71 „Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Tegevusjuhendaja koolituse kava

Lisa 2 Tegevusjuhendaja täienduskoolituste kavad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json