Teksti suurus:

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (agressiooni toetamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2022, 24

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.04.2022 otsus nr 103

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (agressiooni toetamine)

Vastu võetud 21.04.2022

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) väljaspool Eesti territooriumi toimepandud välisriigi agressiooniaktiga liitumise, selles osalemise ja selle toetamise kohta, kui selle teo on toime pannud isik, kes oli teo toimepanemise ajal Eesti kodanik, Eesti elamisloa või elamisõigusega isik või Eestis registreeritud juriidiline isik.”;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 911 järgmises sõnastuses:

§ 911. Välisriigi agressiooniaktiga liitumine, selles osalemine ja selle toetamine

(1) Agressiooniakti toimepaneva välisriigi relvajõududega või välisriigi agressiooniaktis osaleva muu relvastatud üksusega liitumise, välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises osalemise või välisriigi agressiooniakti teadvalt vahetu toetamise, sealhulgas rahastamise eest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 91 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

3) seadustikku täiendatakse §-ga 1511 järgmises sõnastuses:

§ 1511. Rahvusvahelise kuriteo toetamine ja õigustamine

(1) Agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval või õigustaval viisil –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”.

§ 2.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku § 52 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 151 lõigetes 1 ja 3,” tekstiosaga „§-s 1511,”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 ja § 2 jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json