Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Tervisekassale väljastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2023, 3

Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Tervisekassale väljastamise kord
[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]

Vastu võetud 15.03.2013 nr 17
RT I, 22.03.2013, 1
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2023RT I, 28.04.2023, 101.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 ja § 11 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sotsiaalmaksu arvutamise kord, sotsiaalmaksu arvestamise kord Maksu- ja Tolliametis ning maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Tervisekassale väljastamise kord.
[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]

2. peatükk Sotsiaalmaksu arvutamise kord 

§ 2.   Sotsiaalmaksu arvutamine

  (1) Tööandjast sotsiaalmaksu maksja arvutab sotsiaalmaksu töötajale või ametnikule (edaspidi töötaja) kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui sotsiaalmaksuseaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt (edaspidi kuumäär) tasu väljamaksmiseks kokku lepitud iga kuu eest.

  (2) Tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu käesoleva määruse tähenduses on kalendrikuu, milles sisaldub palgapäev.

§ 3.   Sotsiaalmaksu arvutamine tasu maksmisel kokkulepitust erineval kuul

  (1) Kui tasu makstakse välja kuul, mis eelneb tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuule, arvutatakse sotsiaalmaks makstud tasult. Eelmises lauses nimetatud tasult arvutatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mil väljamakse tehti.

  (2) Kui tasu makstakse välja tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuule järgneval kuul ning tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest on kuumääralt sotsiaalmaks deklareeritud, siis vähendatakse maksustatavat tasu kuumäära ja tasu väljamaksmise kuu eest tasu viimase väljamaksmise kuule eelnevalt makstud tasu positiivse vahe võrra, kuid mitte rohkem kui tasu kokku makstakse. Nimetatud summalt arvutatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, mil väljamakse tehti.

§ 4.   Sotsiaalmaksu arvutamine tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest

  (1) Kui tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuul tasu teenimise kuu eest tasu ei makstud või makstud tasu jäi alla kuumäära, arvutatakse sotsiaalmaks kuumääralt, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul. Kuumääralt arvutatud sotsiaalmaks deklareeritakse maksustamisperioodil, milleks on tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu.

  (2) Kui tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest on eelneval kuul või eelnevatel kuudel tasu makstud, arvutatakse sotsiaalmaks kuumääralt, millest on maha arvatud eelneval kuul või eelnevatel kuudel tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest makstud tasu, kuid mitte väiksemalt summalt, kui tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuul tasu teenimise kuu eest makstud tasult.

§ 5.   Sotsiaalmaksu arvutamine mitme tööandja juures töötava isiku puhul

  Mitme tööandjaga töö- või teenistussuhtes oleva töötaja puhul, kellele makstav tasu on tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuul väiksem kui kuumäär, arvutab tulumaksu kinnipidamisel tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt maksuvaba tulu arvestav tööandja sotsiaalmaksu summalt, mis saadakse kuumäärast teise tööandja makstud tasu lahutamisel. Kui nimetatud tehte tulemus on väiksem, kui tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvestav tööandja töötajale maksis, arvutab tööandja sotsiaalmaksu töötajale makstud tasult.

§ 6.   Sotsiaalmaksu arvutamine proportsionaalselt töötatud ajaga

  (1) Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 3 nimetatud juhtudel arvutatakse sotsiaalmaks tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest vähemalt kuumääralt proportsionaalselt töötatud ajaga tasu teenimise kuul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötatud aja proportsioon arvutatakse sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 3 punktides 1, 2 ja 21 nimetatud töövabastusele sellel kuul eelnenud ja järgnenud kalendripäevade arvu jagamisel 30-ga või sama lõike punktis 3 nimetatud juhul sellel kuul tööle asumisele järgnenud ja töölt lahkumisele eelnenud kalendripäevade arvu jagamisel 30-ga.

  (3) Töötatud aja hulka arvestatakse tööpäevad, palgata puhkuse päevad ja muud päevad, mis ei ole kaetud töölepingu seaduse §-ga 19.

§ 7.   Sotsiaalmaksu arvutamine lõpparvelt

  (1) Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele töölt lahkumisel makstavalt lõpparvelt arvutatud sotsiaalmaks võetakse arvesse selle väljamaksmise kuu kohta kuumääralt sotsiaalmaksu summa arvutamisel, välja arvatud summad, mis makstakse eelnevate tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuude eest.

  (2) Lõpparve käesoleva määruse mõistes on tasu, mis sisaldab töötaja töö- või teenistussuhte lõppemise hetkeks teenitud töötasu, kasutamata põhipuhkuse hüvitist ning muid tasusid ja hüvitisi, mida töötajal on õigus saada seoses töö- või teenistussuhte lõppemisega.

3. peatükk Sotsiaalmaksu arvestamise kord Maksu- ja Tolliametis 

§ 8.   Sotsiaalmaksu arvestuse pidamine Maksu- ja Tolliametis

  (1) Maksu- ja Tolliamet peab maksukohustuslaste ja kindlustatavate arvestust maksukohustuslaste registris.

  (2) Sotsiaalmaksu arvestust peetakse maksukohustuslaste lõikes nende tasumisele kuuluva ja tasutud sotsiaalmaksu kohta.

  (3) Kindlustatavate lõikes peetakse arvestust nende eest tasumisele kuuluva ja tasutud sotsiaalmaksu kohta.

4. peatükk Maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Tervisekassale väljastamise kord 
[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]

§ 9.   Andmete väljastamine Sotsiaalkindlustusametile

  Maksu- ja Tolliamet esitab Sotsiaalkindlustusametile andmed isikute kohta, kelle eest on sotsiaalmaksu maksja deklareerinud või maksnud sotsiaalmaksu või kes on enda eest ise maksnud sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 2, 6 või 61 alusel, näidates:
  1) maksukohustuslase nime ja registri- või isikukoodi;
  2) kindlustatava ees- ja perekonnanime ja isikukoodi;
  3) sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9, § 2 lõigete 2 ja 3 ning § 6 alusel deklareeritud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa;
  4) füüsilisest isikust ettevõtja poolt enda ja sotsiaalmaksuseaduse §-s 61 nimetatud abikaasa eest makstud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa.

§ 10.   Andmete väljastamine Tervisekassale
[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]

  (1) Maksu- ja Tolliamet esitab Tervisekassale andmed isikute kohta, kelle eest on sotsiaalmaksu maksja deklareerinud või maksnud sotsiaalmaksu või kes on enda eest ise maksnud sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 2, 6 või 61 alusel, näidates:
[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]
  1) maksukohustuslase nime ja registri- või isikukoodi;
  2) kindlustatava ees- ja perekonnanime ja isikukoodi;
  3) sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9 ning § 2 lõigete 2 ja 3 alusel deklareeritud ja makstud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa;
  4) sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel deklareeritud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa;
  5) füüsilisest isikust ettevõtja poolt enda ja sotsiaalmaksuseaduse §-s 61 nimetatud abikaasa eest deklareeritud ja makstud sotsiaalmaksu summa kalendrikuude kaupa.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–5 nimetatud andmete muutmisel esitab Maksu- ja Tolliamet Tervisekassale viimase muutmise kuupäeva.
[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]

§ 11.   Andmete väljastamise tähtaeg

  Maksu- ja Tolliamet edastab Sotsiaalkindlustusametile kuu jooksul laekunud käesoleva määruse §-s 9 nimetatud andmed järgmise kuu esimesel reedel. Tervisekassale teeb Maksu- ja Tolliamet käesoleva määruse §-s 10 nimetatud andmed jooksvalt kättesaadavaks e-teenuste kaudu.
[RT I, 28.04.2023, 1 - jõust. 01.05.2023, rakendatakse alates 01.04.2023]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json