Teksti suurus:

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2007, 7, 26

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatused

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonMitteametlik tõlge

LÄÄNEMERE MEREKESKKONNA KAITSE KOMISJONI SOOVITUS 21/2
Soovituse jõustumisel 31. detsembril 2000. aastal kaotavad komisjoni soovitused 14/8 ja 19/7 kehtivuse.
Vastu võetud 20. märtsil 2000. aastal, võttes arvesse Helsingi 1992. aasta konventsiooni artikli 20 lõike 1 punkti c.
Helsingi 1992. aasta konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» muudatused

Komisjon,

märkides rahulolevalt, et Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (1992) jõustus 17. jaanuaril 2000;

tuletades meelde 1992. aasta Helsingi konventsiooni artikli 36 lõiget 5, mille kohaselt kohaldatakse kuni 1992. aasta Helsingi konventsiooni asjakohaste lisade muutmiseni 1974. aasta Helsingi konventsiooni lisade muudatusi, mille võtsid konventsiooniosalised vastu 1992. aasta Helsingi konventsiooni allkirjastamise ja selle jõustumise vahel;

tuletades meelde samuti, et 1974. aasta Helsingi konventsiooni IV lisa muudeti HELCOM soovitustega 14/8 ja 19/7 ning et konventsiooniosalised otsustasid HELCOM soovitust 19/7 vastu võttes muuta 1992. aasta Helsingi konventsiooni IV lisa juhul, kui see konventsioon jõustub enne heakskiidetud muudatusi;

tuletades meelde lisaks, et kooskõlas 1974. aasta Helsingi konventsiooni artikli 24 lõikega 2 pikendati HELCOM soovitusega 19/7 IV lisas tehtud muudatuste jõustumist kuuekuulise perioodi võrra ning et jõustumiskuupäev lükati 1. jaanuarilt 1. juulile 2000;

võttes arvesse 1992. aasta Helsingi konventsiooni lisade muutmismenetlust, mis on esitatud nimetatud konventsiooni artiklis 32,

otsustab:
a) muuta 1992. aasta Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni IV lisa kooskõlas käesoleva soovituse liitega 1, mis vastab HELCOM soovituste 14/8 ja 19/7 liitele, ning käesoleva soovituse liitega 2, millega muudetakse 4. reeglit;
b) paluda hoiulevõtja valitsusel edastada muudatused konventsiooniosalistele koos komisjoni soovitusega need heaks kiita ja
c) määrata kindlaks, et vastuvõetud muudatused jõustuvad 31. detsembril 2000;

soovitab majandusvööndi kehtestanud konventsiooniosaliste valitsustel kohaldada majandusvööndile samuti IV lisa 8. reeglit kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

palub konventsiooniosaliste valitsustel anda aru käesoleva soovituse rakendamise kohta 1992. aasta Helsingi konventsiooni artikli 16 lõike 1 kohaselt.Liide 1

HELSINGI KONVENTSIOONI IV LISASSE LISATAKSE JÄRGMINE TEKST:

Helsingi konventsiooni IV lisasse lisatakse uus 6. reegel:

«6. reegel: Reoveeheide muudelt laevadelt

A. Vastavus

Kõik muud tualettidega varustatud laevad, sealhulgas 5. reegli punktis B nimetamata lõbusõidulaevad, peavad vastama 5. reegli punktidele A, C ja D järgmiselt:
a) alates 1. jaanuarist 2005 laevad, mis on ehitatud enne 1. jaanuari 2000 ja
b) pärast käesoleva reegli jõustumist laevad, mis on ehitatud 1. jaanuaril 2000 või hiljem.

B. Tualettide kogumispaagid

Punktis A nimetatud laevadel peavad olema tualettide reovee kogumiseks paagid Helsingi Komisjoni heakskiidetud suuniste kohaselt.

C. Vastuvõtuseadmed

1. Punktis A nimetatud laevade suhtes kohaldatakse vajaduse korral 5. reegli punkti E lõiget 1.

2. Et võimaldada vastuvõtuseadmete torude ühendamist punktis A nimetatud laevade väljalasketoruga, tuleb mõlemad torud varustada standardse väljalaskeühendusega Helsingi Komisjoni heakskiidetud suuniste kohaselt.»

Helsingi konventsiooni IV lisasse lisatakse uus 7. reegel:

«7. reegel: Kõikide jäätmete kohustuslik äraandmine sadama vastuvõtuseadmesse

A. Mõisted

Käesolevas reeglis kasutatakse järgmisi mõisteid:
1. laevaheitmed – kõik laeva töö käigus tekkivad jäätmed, sealhulgas motoriruumide naftajäätmed, fekaalvesi ning MARPOL 73/78 V lisas määratletud prügi, lastiga kaasnevad jäätmed, sealhulgas laadimis- ja mahalaadimisülejäägid ja mahapudenenud prügi, pakkimispuit, toestus, puitalused, katte- ja pakkematerjalid, vineer, paber, papp, traat ja teraslatid;
2. lastijäätmed – kõik laeva pardal lastiruumides oleva lasti jäägid, mis jäävad pärast mahalaadimise lõpetamist kaadamiseks järele.

B. Jäätmete äraandmine sadama vastuvõtuseadmesse

Enne sadamast lahkumist annavad laevad sadama vastuvõtuseadmesse ära kõik laevaheitmed, mida ei ole MARPOL 73/78 ning konventsiooni kohaselt lubatud Läänemere piirkonnas merre juhtida. Enne sadamast lahkumist antakse sadama vastuvõtuseadmesse ära kõik lastijäätmed kooskõlas MARPOL 73/78 nõuetega.

C. Erandid

1. Administratsioon võib kehtestada erandid kõikide jäätmete sadama vastuvõtuseadmesse kohustusliku äraandmise kohta, võttes arvesse vajadust kehtestada erikord näiteks lähisõitudega tegelevate reisiparvlaevade jaoks. Administratsioon teavitab Helsingi Komisjoni kehtestatud eranditest.

2. Ebapiisavate vastuvõtuseadmete korral on laevadel õigus hoida jäätmeid nõuetekohaselt paigutatuna laeva pardal nende järgmisesse piisavasse sadama vastuvõtuseadmesse üleandmiseni. Sadamavaldaja või käitaja väljastab laevale dokumendi ebapiisavate vastuvõtuseadmete kohta.

3. Laeva pardal lubatakse hoida jäätmeid väikeses koguses, mida ei ole mõistlik ära anda sadama vastuvõtuseadmetesse.»

Helsingi konventsiooni IV lisasse lisatakse uus 8. reegel:

«8. reegel: Laevaheitmete põletamine laeva pardal

A. Mõisted

Laevaheitmete põletamine laeva pardal on käesoleva reegli tähenduses laevade normaalse tegevusega kaasnev laevaheitmete tahtlik põletamine selliste heitmete termilise hävitamise eesmärgil.

B. Keeld

Konventsiooniosalised keelavad laevaheitmete põletamise oma territoriaalvetes tegutsevate laevade pardal, hoolimata nende riiklikust kuuluvusest.»Liide 2

Helsingi konventsiooni 4. reegli tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«4. reegel: MARPOL 73/78 lisade kohaldamine

Kooskõlas 5. reegliga kohaldavad konventsiooniosalised MARPOL 73/78 I–V lisa sätteid.»

KOMISJONI SOOVITUS 22E/5
Vastu võetud 10. septembril 2001
Helsingi konventsiooni artikli 20 lõike 1 punkti c alusel
Helsingi konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» muudatused

Komisjon,

olles teadlik Läänemere piirkonna merekeskkonna tundlikkusest ja ja sellest, millist majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist tähtsust Läänemere piirkond omab selle piirkonna rahvastele;

olles teadlik vajadusest kaitsta seda ühist ressurssi praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks, rakendades säästva arengu põhimõttest tulenevat kompleksset lähenemisviisi;

tunnistades, et kahjulike ainete juhtimisel sellisesse ohualtisse merre jäävad nad sinna pikaks ajaks;

väljendades muret Läänemere piirkonna tiheneva mereliikluse ja asetleidnud õnnetuste üle;

tunnistades raskusi, mis esinevad laevasõidul Läänemere piirkonnas kitsaste väinade, madalike, saarestiku piirkondade ja talveperioodil tekkiva jääkatte tõttu;

olles veendunud selles, et Läänemere piirkonnas on meresõiduohutuse tagamiseks vaja kehtestada lisameetmeid;

võttes arvesse Helsingi konventsiooni lisade muutmismenetlust, mis on esitatud konventsiooni artiklis 32,

otsustab:
a) muuta 1992. aasta Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni IV lisa «Laevadelt pärineva reostuse vältimine» 4. reeglit ja võtta vastu uued reeglid 9–13, mis on esitatud käesoleva soovituse liites;
b) paluda depositaarvalitsusel edastada muudatused konventsiooniosalistele koos komisjoni soovitusega need heaks kiita;
c) määrata kindlaks, et muudatused loetakse vastuvõetuks, kui ükski konventsiooniosaline ei ole neid enne 1. septembrit 2002 tagasi lükanud, ja
d) määrata kindlaks, et vastuvõetud muudatused jõustuvad 1. detsembril 2002;

palub konventsiooniosaliste valitsustel anda aru käesoleva soovituse rakendamise kohta Helsingi konventsiooni artikli 16 lõike 1 kohaselt.Liide

Helsingi konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» 4. reegli tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«4. reegel: MARPOL 73/78 lisade kohaldamine

1. Konventsiooniosalised kohaldavad MARPOL 73/78 I–V lisa sätteid 5. reegli kohaselt.

2. MARPOL 73/78 I lisa muudetud eeskirja 13 punkti G jõustumisel konventsiooniosalised:
a) muudavad tingimusi, mille alusel lubatakse laevadel sõita nende lipu all, keelates selliste laevade kasutamise, mis ei vasta eeskirja 13 punkti F nõuetele kooskõlas eeskirja 13 punkti G lõikega 4;
b) hoiduvad eeskirja 13 punkti G lõike 5 punkti a või b rakendamisest ega luba nende lipu all sõitvatel laevadel, mille suhtes võib kohaldada lõike 5 punkte a ja b, jätkata tegutsemist pärast eeskirja 13 punkti G lõikes 4 nimetatud tähtaega, ja
c) rakendavad alates 1. jaanuarist 2015 eeskirja 13 punkti G lõike 8 punkti b eesmärgiga keelata oma sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse sisenemine sellistel laevadel, millel on eeskirja 13 punkti G lõike 5 punkti a või b alusel lubatud jätkuvalt tegutseda pärast laeva tarnimiskuupäeva aastapäeva 2015. aastal;
d) võivad erandolukorras lubada konkreetsel laeval, mis ei vasta eeskirja 13 punkti F nõuetele kooskõlas eeskirja 13 punkti G lõikega 4, siseneda oma sadamatesse või kaldalähedastesse terminalidesse, kui:
– naftatanker on raskustes ja otsib turvapaika või varjumispaika,
–  lastimata naftatanker sõidab sadamasse remonti.».

Helsingi konventsiooni IV lisasse «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» lisatakse uued reeglid 9–13:

«9. reegel: Hüdrograafiateenuste täiustamine ja elektrooniliste navigatsioonikaartide kasutuselevõtu edendamine

1. Konventsiooniosalised:
a) töötavad välja põhiliste mereteede ja sadamate süstemaatilise ülemõõdistamise kava, tagamaks, et laevasõit ei oleks ohus ebapiisava lähteteabe tõttu. Mõõdistamist tehakse standardi kohaselt, mis vastab vähemalt IHO S-44 viimasele väljaandele. Kava töötavad välja asjakohaste alade eest vastutavad hüdrograafiateenuste osutajad ühiselt hiljemalt 2002. aasta lõpuks eesmärgiga alustada selle kava rakendamist 2003. aastal;
b) töötavad välja elektroonilised navigatsioonikaardid (Electronic Navigational ChartsENC):
i) põhiliste mereteede ja sadamate kohta 2002. aasta lõpuks. Põhilised mereteed ja sadamad valitakse ohtlike kaupade mahu ja reisijate arvu põhjal; ja
ii) teiseste mereteede ja sadamate kohta 2004. aasta lõpuks.

2. Konventsiooniosalised:
a) aktsepteerivad elektronkaartide kuvamise ja infosüsteeme (Electronic Chart Display and Information Systems – ECDIS) võrdväärsetena paberkaartidega kooskõlas SOLAS V peatükiga;
b) kohustuvad alustama riigisiseselt läbirääkimisi lastisaatjate ja vastuvõtjatega, kes tegelevad kaupade transportimisega Läänemere piirkonna sadamatesse või sadamatest, et kaubanduspartnerid (näiteks lastisaatjad ja vastuvõtjad) teeksid ettevalmistusi selleks, et:
– vähemalt 11-meetrise süvisega laevad, vähemalt 7-meetrise süvisega naftatankerid, keemia- ja gaasitankerid, olenemata suurusest, ning INF lasti vedavad laevad on varustatud elektronkaartide kuvamise ja infosüsteemidega;
c) tähelepanu vääriva küsimusena tagavad 2002. aasta lõpuks paberkaartide üle teostatava sadamariigi kontrolli tugevdamise vähemalt 11-meetrise süvisega laevade, vähemalt 7-meetrise süvisega naftatankerite, keemia- ja gaasitankerite, olenemata suurusest, ning INF lasti vedavate laevade pardal.

10. reegel: Automaatse identifitseerimissüsteemi kasutamine

Konventsiooniosalised:
a) rajavad laevade riiklikud maismaal asuvad seiresüsteemid, mis põhinevad automaatse identifitseerimissüsteemi signaalidel. Läänemere piirkonna täielik seire A1 merepiirkonnas peab olema teostatav hiljemalt 1. juulil 2005;
b) rajavad ühise Läänemere piirkonna seiresüsteemi, mis põhineb kõigil riiklikel Läänemere AIS seiresüsteemidel ja millel on juurdepääs neile riiklikele seiresüsteemidele, ja
c) töötavad välja usaldusväärse statistika Läänemere piirkonna laevaliikluse kohta, et hinnata vajadust võtta tarvitusele lisameetmeid meresõiduohutuse ja hädaolukorras tegutsemise võime parandamiseks. Nimetatud statistika töötatakse välja täpsustatud ja vastavuses olevate riiklike automaatsete identifitseerimissüsteemide andmete põhjal.

11. reegel: Sadamariigi kontroll

Konventsiooniosalised teostavad sadamariigi kontrolli kooskõlas 1982. aasta sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumiga või nõukogu 19. juuni 1995. aasta direktiiviga 95/21/EÜ laevaohutust, saaste vältimist ning elu- ja töötingimusi laevadel käsitlevate rahvusvaheliste nõuete rakendamise kohta ühenduse sadamaid kasutavate ja liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevates vetes sõitvate laevade suhtes (sadamariigi kontroll) koos muudatustega.

12. reegel: Ohutuse ja hea keskkonnaalase käitumiskultuuri edendamine laevaõnnetuste juurdluste ühise korra kehtestamise kaudu

Konventsiooniosalised:
a) teevad kindlaks laeva pardal asetleidnud ohutuse või keskkonnaga seotud vahejuhtumite ja laevaõnnetuste juurdlemisel ISM koodeksi olulisimad rikkumised, jagavad tehtud järeldusi merenduse valdkonnas IMO kaudu kohaldatavate meresõiduohutuse korraldussüsteemide parandamiseks ning võtavad kasutusele meetmed nõuetele vastavuse tunnistuse või meresõidu ohutu korraldamise tunnistuse tühistamiseks ja
b) rakendavad IMO laevaõnnetuste ja vahejuhtumite uurimise koodeksit koostöö tegemisel, kui konventsiooniosaline on kaasatud lipuriigina või oluliselt huvitatud muu riigina, ning selliste andmete vahetamisel, mis on saadud nende lipu all sõitvate kaasatud laevade reisiinfo salvestitest, lähtudes andmekaitse õigusnormidest.

13. reegel: Varjumispaigad

Konventsiooniosalised:
a) koostavad kavad nende jurisdiktsiooni all olevates vetes merehätta sattunud laevade vastuvõtmise kohta, võttes arvesse EÜ ja IMO poolt selles valdkonnas tehtud tööd, et merehätta sattunud laevad saaksid pädeva asutuse loa alusel viivitamatult varjumispaika minna, ja
b) vahetavad andmeid merehätta sattunud laevade vastuvõtmise kavade kohta.»

KOMISJONI SOOVITUS 24/8
Vastu võetud 25. juunil 2003 Helsingi konventsiooni artikli 20 lõike 1 punkti c alusel
Helsingi konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» muudatused seoses reoveeheidetega

Komisjon,

olles teadlik Läänemere piirkonna merekeskkonna tundlikkusest ja sellest, millist majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist tähtsust Läänemere piirkond omab selle piirkonna rahvastele;

olles teadlik vajadusest kaitsta seda ühist ressurssi praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks, rakendades säästva arengu põhimõttest tulenevat kompleksset lähenemisviisi;

tunnistades selle merepiirkonna tundlikkust toiteelementide suhtes ja seega vajadust kehtestada kord reoveeheidete kohta kõigilt laevadelt;

võttes arvesse, et 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise konventsiooni merereostuse vältimise kohta laevadelt (MARPOL 73/78) IV lisa «Laevade reoveest tingitud reostuse vältimise kord» jõustub 27. septembril 2003;

võttes arvesse ka merekeskkonna kaitse komitee (MEPC) resolutsiooni 88(44), mille kohaselt peaksid MARPOL 73/78 osalised kohaldama MARPOL 73/78 muudetud IV lisa kohe pärast MARPOL 73/78 olemasoleva IV lisa jõustumist, et vältida kahe erineva lepingurežiimi loomist MARPOL 73/78 olemasoleva ja muudetud IV lisa alusel;

soovides rakendada MARPOL 73/78 muudetud IV lisa võimalikult rangete nõuetega reoveeheidete kohta, kinnitades seeläbi ühtlasi vajadust reovee vastuvõtuseadmete järele sadamates;

olles teadlik MARPOL 73/78 muudetud IV lisas loetlemata lõbusõidulaevade ja muude laevade põhjustatava reovee mõjust, eriti saarestike piirkondades;

olles teadlik olemasolevate lõbusõidulaevade ja muude, MARPOL kohaldamisalasse mittekuuluvate laevade raskustest tehniliste nõuete järgimisel, et täita reoveeheidete kohta kehtestatud nõudeid;

võttes arvesse konventsiooni artiklis 32 sätestatud Helsingi konventsiooni lisade muutmismenetlust,

otsustab:
a) muuta käesoleva soovituse lisas toodud viisil 1992. aasta Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» 4. ja 5. reeglit ning sellega seoses nummerdada ümber ülejäänud reeglid,
b) paluda depositaarvalitsusel teavitada konventsiooniosalisi nendest muudatustest koos komisjoni soovitusega need heaks kiita,
c) lugeda muudatused heakskiidetuks, kui ükski konventsiooniosaline ei ole enne 1. septembrit 2003 esitanud muudatuste kohta vastuväiteid, ja

soovitab konventsiooniosaliste valitsustel kohaldada MARPOL 73/78 muudetud IV lisa reegleid alates 1. jaanuarist 2004 nii olemasolevate laevade suhtes, mille kogumahutavus on 400  või rohkem, kui ka olemasolevate selliste laevade suhtes, mille kogumahutavus on alla 400 ning mis on ette nähtud rohkem kui 15 inimese veoks, rahvusvahelise õiguse kohaselt;

palub konventsiooniosaliste valitsustel esitada aruanne käesoleva soovituse rakendamise kohta Helsingi konventsiooni artikli 16 lõike 1 kohaselt.Liide

Alljärgneva tekstiga asendatakse Helsingi konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» 4. reegli lõike 1 praegune tekst ja lisatakse sellele uus lõige 3:

4. reegel: MARPOL 73/78 lisade kohaldamine

1. Konventsiooniosalised kohaldavad MARPOL 73/78 I–V lisa.

2. MARPOL 73/78 I lisa muudetud eeskirja 13 punkti G jõustumisel konventsiooniosalised:
a) muudavad tingimusi, mille kohaselt laevadel on lubatud nende lipu all sõita, keelates nende laevade tegevuse, mis ei vasta eeskirja 13 punkti F nõuetele kooskõlas eeskirja 13 punkti G lõikega 4;
b) hoiduvad eeskirja 13 punkti G lõike 5 punkti a või b kohaldamisest ja seega ei luba laevadel, millele on antud õigus nende lipu all sõita ja mille suhtes saab kohaldada lõike 5 punkti a või b, jätkata tegevust pärast eeskirja 13 punkti G lõikes 4 sätestatud kuupäeva, ja
c) kohaldavad alates 1. jaanuarist 2015 eeskirja 13 punkti G lõike 8 punkti b, keelates nende laevade sisenemine sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse, millel on eeskirja 13 punkti G lõike 5 punkti a või b kohaselt lubatud jätkata tegevust pärast nende tarnekuupäeva aastapäeva möödumist aastal 2015;
d) võivad erandjuhtudel lubada üksikul laeval, mis ei vasta eeskirja 13 punktile F kooskõlas eeskirja 13 punkti G lõikega 4, siseneda nende sadamatesse või meres paiknevatesse terminalidesse, kui:
– naftatanker on raskustes ja otsib turvalist kohta või varjupaika,
– lastita naftatanker soovib siseneda sadamasse remondi eesmärgil.

3. Alates 1. jaanuarist 2004 konventsiooniosalised:
a) kohaldavad reoveeheidete suhtes MARPOL 73/78 muudetud IV lisa  eeskirja 11 lõikeid 1 ja 3 ning
b) tagavad sadamates ja terminalides reovee vastuvõtuseadmete olemasolu MARPOL 73/78 muudetud IV lisa eeskirja 12 lõike 1 kohaselt.

Tulenevalt eespool nimetatud 4. reegli muutmisest kustutatakse Helsingi konventsiooni IV lisast «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» 5. reegel.

Seoses Helsingi konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» 5. reegli kustutamisega nummerdatakse Helsingi konventsiooni IV lisa allesjäänud, kustutatud 5. reeglile järgnevad reeglid ümber.

Helsingi konventsiooni IV lisa «Laevade põhjustatud merereostuse vältimine» ümbernummerdatud 5. reegli (endine 6. reegel) praegune tekst asendatakse järgmisega.

5. reegel: Muude laevade reoveeheide

A. Vastavus

Kõik muud tualettidega varustatud laevad, sealhulgas MARPOL 73/78 muudetud IV lisa eeskirjas 2 nimetamata lõbusõidulaevad, peavad vastama MARPOL 73/78 muudetud IV lisa eeskirja 1 lõigetele 3 ja 4, eeskirja 11 lõigetele 1 ja 3 ning eeskirjale 3 järgmiselt (võrdle alltoodud punktiga D):
a) 1. jaanuaril 2005 laevad, mis on ehitatud enne 1. jaanuari 2000, ja
b) käesoleva reegli jõustumisel laevad, mis on ehitatud pärast 1. jaanuari 2000.

B. Reoveekogumissüsteemid

Punktis A nimetatud laevad tuleb varustada reoveekogumissüsteemidega kooskõlas HELCOM heakskiidetud suunistega.

C. Vastuvõtuseadmed

1. MARPOL 73/78 muudetud IV lisa eeskirja 12 lõiget 1 kohaldatakse vajaduse korral punktis A nimetatud laevadele.

2. Selleks, et võimaldada reovee vastuvõtuseadmete torustikku ühendada punktis A nimetatud laevade reovee väljalasketorustikuga, tuleb mõlemad torustikud varustada standardse väljalaskeühendusega HELCOM heakskiidetud suuniste kohaselt.

D. Erandid
a) Käesoleva reegli punkte A ja B ei pea kohaldama MARPOL 73/78 muudetud IV lisa eeskirjas 2 loetlemata teatud tüüpi lõbusõidulaevadele ja muudele laevadele, mis on varustatud tualettidega, kui:
i) Helsingi komisjoni heakskiidetud suuniste kohaselt on reoveekogumissüsteemide paigaldamine nendesse lõbusõidulaevadesse või muudesse laevadesse tehniliselt raskendatud või süsteemide paigaldamise kulu on laeva väärtusega võrreldes liiga kõrge ja
ii) need lõbusõidulaevad või muud laevad on ehitatud enne 1. jaanuari 2000.
b) Konventsiooniosaline, kes kohaldab ülalnimetatud erandeid, teatab erandi täpsest sõnastusest HELCOMile, kes omakorda teavitab sellest teisi konventsiooniosalisi.
c) Käesolev punkt kehtib ainult asjakohase konventsiooniosalise jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes.

 

 

HELCOM RECOMMENDATION 21/2
Upon its entry into force on 31 December 2000, this Recommendation supersedes HELCOM Recommendations 14/8 and 19/7
Adopted 20 March 2000, having regard to Article 20 (1), c) of the 1992 Helsinki Convention
Amendments to Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” of the 1992 Helsinki Convention

The Commission,

Noting with satisfaction that the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992, entered into force on 17 January 2000,

Recalling Article 36 (5) of the 1992 Helsinki Convention according to which amendments to the Annexes of the 1974 Helsinki Convention adopted by the Contracting Parties between the signing of the 1992 Helsinki Convention and its entry into force, shall continue to apply until the corresponding annexes of the 1992 Helsinki Convention have been amended accordingly,

Recalling also that Annex IV of the 1974 Helsinki Convention was amended by HELCOM Recommendations 14/8 and 19/7 and that the Contracting Parties, when adopting HELCOM Recommendation 19/7, resolved to amend accordingly Annex IV of the 1992 Helsinki Convention  if that Convention entered into force prior to the accepted amendments,

Recalling further that in accordance with Article 24 (2) of the 1974 Helsinki Convention the entry into force of the amendments to Annex IV made in HELCOM Recommendation 19/7 was prolonged for an additional period of six months, and that the date of entry accordingly was postponed from 1 January to 1 July 2000,

Taking into consideration the amendment procedure for the Annexes of the 1992 Helsinki Convention, as contained in Article 32 of that Convention,

Resolves:
a) to amend Annex IV of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992, in accordance with Attachment 1 (corresponding to the attachments to HELCOM Recommendations 14/8 and 19/7) and Attachment 2 (a rectification to Regulation 4) to this Recommendation;
b) to ask the Depositary Government to Communicate these amendments to the Contracting Parties with the Commission’s Recommendation for acceptance; and
c) to determine that accepted amendments shall enter into force on 31 December 2000,

Recommends to the Governments of those Contracting Parties which have established an exclusive economic zone to apply Regulation 8 of Annex IV also within this zone in accordance with international law,

Requests the Governments of the Contracting Parties to report on the implementation of this Recommendation in accordance with Article 16, Paragraph 1 of the 1992 Helsinki Convention.Attachment 1

THE FOLLOWING TEXT IS ADDED TO ANNEX IV OF THE HELSINKI CONVENTION:

A new Regulation 6 in Annex IV of the Helsinki Convention is inserted:

“Regulation 6; Discharge of sewage by other ships

A. Compliance

All other ships including pleasure craft not referred to in paragraph B of Regulation 5 fitted with toilets shall comply with the provisions of paragraphs A, C and D of Regulation 5 as follows:
a) on 1 January 2005 for ships built before 1 January 2000, and
b) upon the entry into force of this Regulation for ships built on or after 1 January 2000.

B. Toilet retention systems

Ships referred to in paragraph A shall be fitted with toilet retention systems for sewage in accordance with guidelines approved by the Helsinki Commission.

C. Reception facilities

1. Paragraph E 1 of Regulation 5 shall apply, as appropriate, to ships referred to in Paragraph A.

2. To enable pipes of reception facilities to be connected with the discharge pipeline of ships referred to in Paragraph A, both lines shall be fitted with a standard discharge connection in accordance with guidelines approved by the Helsinki Commission.”

A new Regulation 7 in Annex IV of the Helsinki Convention is inserted:

“Regulation 7; Mandatory discharge of all wastes to a port reception facility

A. Definitions

For the purpose of this Regulation:

1. “Ship-generated wastes” means all residues generated during the service of the ship, including oily residues from engine room spaces, sewage, and garbage as defined in Annex V of MARPOL 73/78, cargo associated waste including but not limited to loading/unloading excess and spillage, dunnage, shoring, pallets, lining and packing materials, plywood, paper, cardboard, wire and steel strapping;

2. “Cargo residues” means the remnants of any cargo material on board in cargo holds which remain for disposal after unloading procedures are completed.

B. Discharge of wastes to a port reception facility

Before leaving port ships shall discharge all ship-generated wastes, which are not allowed to be discharged into the sea in the Baltic Sea Area in accordance with MARPOL 73/78 and this Convention, to a port reception facility. Before leaving port all cargo residues shall be discharged to a port reception facility in accordance with the requirements of MARPOL 73/78.

C. Exemptions

1. Exemptions may be granted by the Administration from mandatory discharge of all wastes to a port reception facility taking into account the need for special arrangements for, e.g., passenger ferries engaged in short voyages. The Administration shall inform the Helsinki Commission on the issued exemptions.

2. In case of inadequate reception facilities ships shall have the right to properly stow and keep wastes on board for delivery to next adequate port reception facility. The Port Authority or the Operator shall provide a ship with a document informing on inadequacy of reception facilities.

3. A ship should be allowed to keep on board minor amounts of wastes which are unreasonable to discharge to port reception facilities.”

A new Regulation 8 in Annex IV of the Helsinki Convention is inserted:

“Regulation 8; Incineration of ship-generated wastes on board ships

A. Definition

For the purpose of this Regulation “incineration of ship-generated wastes on board ships” means the deliberate combustion of ship-generated wastes, incidental to the normal operation of ships, for the purpose of thermal destruction of such wastes.

B. Prohibition

The Contracting Parties shall prohibit any incineration of ship-generated wastes on board ships, irrespective of their nationality, operating in their territorial seas.”Attachment 2

The following text replaces the current text of Regulation 4 of the Helsinki Convention:

“Regulation 4; Application of the Annexes of MARPOL 73/78

Subject to Regulation 5 the Contracting Parties shall apply the provisions of Annexes I–V of MARPOL 73/78.”

HELCOM RECOMMENDATION 22E/5
Adopted 10 September 2001 having regard to Article 20 (1), c) of the Helsinki Convention
Amendments to Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” to the Helsinki Convention

The commission,

Conscious of the sensitivity of the marine environment of the Baltic Sea Area and of the importance it represents to the people living around it, for economic, social, recreational and cultural reasons,

Aware of the need to protect this shared resource for the benefit of present and future generations through the implementation of an integrated approach as envisaged in the concept of sustainability,

Recognizing that if harmful substances are introduced to this vulnerable sea they will remain there for a long time,

Expressing concern as to the growing density of maritime traffic in Baltic Sea Area and the accidents which have taken place,

Acknowledging the difficulties the Baltic Sea Area presents to navigation due to narrow straits, shallow depths, archipelago areas and ice cover during winter period,

Being convinced of the need for additional measures in order to ensure the safety of navigation in the Baltic Sea Area,

Taking into consideration the amendment procedure for the Annexes of the Helsinki Convention as contained in Article 32 of the Convention,

Resolves:
a) to amend the present Regulation 4 and to adopt new Regulations 9–13 to Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” to the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992 appearing in the Attachment to this Recommendation;
b) to ask the Depositary Government to communicate these amendments to the Contracting Parties with the Commission’s recommendation for acceptance;
c) to determine that the amendments shall be deemed to have been accepted unless prior to 1 September 2002 any of the Contracting Parties has objected to the amendments; and
d) to determine that accepted amendments shall enter into force on 1 December 2002,

Requests the Governments of the Contracting States to report on the implementation of this Recommendation in accordance with Article 16, Paragraph 1 of the Helsinki Convention.Attachment

The following text replaces the current text of Regulation 4 of Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” of the Helsinki Convention:

Regulation 4: Application of the Annexes of MARPOL 73/78

1. Subject to Regulation 5 the Contracting Parties shall apply the provisions of Annexes I–V of MARPOL 73/78.

2. At the entry into force of the revised Regulation 13G of Annex I to MARPOL 73/78 the Contracting Parties:
a) shall amend the conditions under which ships are permitted to fly their flags so as not to allow the operation of ships which may not comply with the requirements of Regulation 13F in accordance with Regulation 13G(4);
b) shall refrain from making use of the provisions of either paragraph (5)(a) or paragraph (5)(b) of Regulation 13G and thus will not allow ships entitled to fly their flag to which paragraph (5)(a) and (5)(b) may be applied to continue operating beyond the date specified in Regulation 13G(4); and
c) shall make use, as from 1 January 2015, of the provisions of paragraph 8(b) of Regulation 13G for the purpose of denying entry into their ports or offshore terminals of ships which have been permitted, on the basis of the provisions of paragraph (5)(a) or (5)(b) of Regulation 13G, to continue operating beyond the anniversary of the date of their delivery in 2015;
d) may under exceptional circumstances allow an individual ship not complying with Regulation 13F in accordance with Regulation 13G(4), to enter their ports or off-shore terminals, when:
– an oil tanker is in difficulty and in search of a safe haven or of a place of refuge,
– an unloaded oil tanker is proceeding to a port of repair.

The following new Regulations 9–13 in Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” of the Helsinki Convention are inserted:

Regulation 9: Improved hydrographic services and promotion of the use of Electronic Navigational Charts (ENC)

1. The Contracting Parties:
a) shall develop a scheme for systematic re-surveying of major shipping routes and ports in order to ensure that safety of navigation is not endangered by inadequate source information. The survey shall be carried out to a standard not inferior to the latest edition of IHO S-44. The scheme shall be elaborated jointly by the hydrographic services responsible for the areas in question not later than by the end of 2002 with the aim to begin implementation by 2003.
b) shall develop Electronic Navigational Charts (ENC):
i) for major shipping routes and ports by the end of 2002. Major shipping routes and ports shall be selected on the basis of volumes of dangerous goods and number of passengers; and
ii) for secondary shipping routes and ports by the end of 2004.

2. The Contracting Parties:
a) shall accept Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) as equivalent to paper charts in accordance with Chapter V of SOLAS;
b) undertake to enter into negotiations with shippers and recipients in their States, who are involved in transport of goods to and from ports in the Baltic Sea Area, with the aim that the commercial parties (e.g. national shippers and receivers) make arrangements to the effect that:
– ships with a draft of 11 metres or more, oil tankers with a draft of 7 metres or more, chemical tankers and gas carriers irrespective of size and ships carrying a shipment of INF cargo carry ECDIS;
c) shall by the end of the year 2002 as a matter of particular interest ensure that port State control of paper charts is intensified on board ships with a draught of 11 metres or more, oil tankers with a draft of 7 metres or more, chemical tankers and gas carriers irrespective of size and ships carrying a shipment of INF cargo.

Regulation 10:  Use of Automatic Identification Systems (AIS)

The Contracting Parties:
a) shall establish national, land-based monitoring systems for ships, based on AIS signals. A full monitoring of the Baltic Sea Area within A1 sea area shall take place not later than 1 July 2005;
b) shall establish a common Baltic Sea monitoring system based on – and with access to – all national Baltic AIS monitoring systems; and
c) shall elaborate reliable statistics on ships’ traffic in the Baltic Sea Area to assess the need for further additional measures to improve the safety of navigation and the emergency capacity. These statistics shall be elaborated on the basis of specified and conformed national AIS data.

Regulation 11: Port State control

The Contracting Parties shall carry out port State control on the basis of either the 1982 Paris Memorandum of Understanding on Port State Control or the Council Directive 95/21/EC of 19 June 1995, as amended, concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control).

Regulation 12: Promotion of a safety and environmental culture through the establishment of a common procedure for the investigations into marine casualties

The Contracting Parties:
a) shall identify major non conformities under the ISM Code when investigating any safety or environment related occurrences on board a ship and marine casualties, distribute the findings to the maritime industry via IMO with the aim to improve safety management systems applied and act accordingly with respect to the possible withdrawal of the Document of Compliance or the Safety Management Certificate; and
b) shall make use of the IMO Code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents with a view to co-operating if involved as flag State or other substantially interested State and to exchange, within the legal framework of data protection, the data of the voyage data recorders of involved ships under their flag.

Regulation 13: Places of refuge

The Contracting Parties:
a) shall, following-up the work of EC and IMO, draw up plans to accommodate, in the waters under their jurisdiction, ships in distress in order to ensure that ships in distress may immediately go to a place of refuge subject to authorisation by the competent authority; and
b) shall exchange details on plans for accommodating ships in distress.

HELCOM RECOMMENDATION 24/8
Adopted 25 June 2003, having regard to Article 20, Paragraph 1c) of the Helsinki Convention
Amendments to Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” to the Helsinki Convention, Concerning Discharge of Sewage

The Commission,

Conscious of the sensitivity of the marine environment of the Baltic Sea area and of the importance it represents to the people living around it, for economic, social, recreational and cultural reasons,

Aware of the need to protect this shared resource for the benefit of present and future generations through the implementation of an integrated approach as envisaged in the concept of sustainability,

Recognizing the sensitivity of this marine area to the introduction of nutrients and therefore the need for regulations for the discharge of sewage from all ships,

Taking into account that Annex IV “Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships” of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78), will enter into force on 27 September 2003,

Taking into account ALSO Resolution MEPC.88(44) according to which “the Parties to Annex IV of MARPOL 73/78 should implement the revised Annex IV of MARPOL 73/78 immediately after entry into force of the existing Annex IV of MARPOL 73/78, with the view to avoiding the creation of a dual treaty regime between the existing and the revised Annex IV of MARPOL 73/78”,

Wanting to apply the revised Annex IV of MARPOL 73/78 with the strictest possible discharge regulations and thereby also confirming the need to make available reception facilities for the delivery of sewage in ports,

Acknowledging the impacts of discharges from pleasure craft and other ships, not covered by the revised Annex IV of MARPOL 73/78, especially in archipelago areas,

Being aware of the difficulties for existing pleasure craft and other non- MARPOL ships to apply with the technical requirements to fulfil the sewage discharge regulations,

Taking into consideration the amendment procedure for the Annexes to the Helsinki Convention as contained in Article 32 of the Convention,

Resolves:
a) to amend the present Regulations 4 and 5, and as a consequence hereof to renumber the remaining Regulations, in Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” to the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992, appearing in the Attachment to this Recommendation;
b) to ask the Depositary Government to communicate these amendments to the Contracting Parties with the Commission’s recommendation for acceptance;
c) to determine that the amendments shall be deemed to have been accepted unless prior to 1 September 2003 any of the Contracting Parties has objected to the amendments; and
d) to determine that accepted amendments shall enter into force on 1 January 2004,

Recommends to the Governments of the Contracting Parties to apply the regulations in the revised Annex IV of MARPOL 73/78 as from 1 January 2004 also to existing ships of 400 gross tonnage and above as well as existing ships of less than 400 gross tonnage and certified to carry more than 15 persons, in accordance with international law,

Requests the Governments of the Contracting Parties to report on the implementation of this Recommendation in accordance with Article 16, Paragraph 1 of the Helsinki Convention.Attachment

The following text replaces the current text of Paragraph 1) and adds a new Paragraph 3) of Regulation 4 in Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” to the Helsinki Convention:

“Regulation 4: Application of the Annexes of MARPOL 73/78

1. The Contracting Parties shall apply the provisions of Annexes I–V of MARPOL 73/78

2. At the entry into force of the revised Regulation 13G of Annex I to MARPOL 73/78 the Contracting Parties:
a) shall amend the conditions under which ships are permitted to fly their flags so as not to allow the operation of ships which may not comply with the requirements of Regulation 13F in accordance with Regulation 13G(4);
b) shall refrain from making use of the provisions of either paragraph (5)(a) or paragraph (5)(b) of Regulation 13G and thus will not allow ships entitled to fly their flag to which paragraph (5)(a) and (5)(b) may be applied to continue operating beyond the date specified in Regulation 13G(4); and
c) shall make use, as from 1 January 2015, of the provisions of paragraph 8(b) of Regulation 13G for the purpose of denying entry into their ports or offshore terminals of ships which have been permitted, on the basis of the provisions of paragraph (5)(a) or (5)(b) of Regulation 13G, to continue operating beyond the anniversary of the date of their delivery in 2015;
d) may under exceptional circumstances allow an individual ship not complying with Regulation 13F in accordance with Regulation 13G(4), to enter their ports or off-shore terminals, when:
– an oil tanker is in difficulty and in search of a safe haven or of a place of refuge,
– an unloaded oil tanker is proceeding to a port of repair.

3. As from 1 January 2004 the Contracting Parties shall:
a) Apply the provisions for discharge of sewage as stated in Regulation 11, Paragraphs 1 and 3 of the revised Annex IV of MARPOL 73/78; and
b) Ensure the provision of facilities at ports and terminals for the reception of sewage as stated in Regulation 12, Paragraph 1 of the revised Annex IV of MARPOL 73/78.”

As a consequence of the above change to Regulation 4, Regulation 5 in Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” to the Helsinki Convention shall be deleted.

As a consequence of the deletion of Regulation 5 in Annex IV “Prevention of Pollution from Ships» to the Helsinki Convention the following remaining Regulations in Annex IV to the Helsinki Convention shall be renumbered.

The following text replaces the current text of the renumbered Regulation 5 (earlier Regulation 6) in Annex IV “Prevention of Pollution from Ships” to the Helsinki Convention:

Regulation 5: Discharge of sewage by other ships

A. Compliance

All other ships including pleasure craft not referred to in Regulation 2 of the revised Annex IV of MARPOL 73/78 fitted with toilets shall comply with Regulation 1, Paragraph 3 and 4, Regulation 11, Paragraphs 1 and 3 and Regulation 3 of the revised Annex IV of MARPOL 73/78 as follows, cf. paragraph D below:
a) on 1 January 2005 for ships built before 1 January 2000, and
b) upon the entry into force of this Regulation for ships built on or after 1 January 2000.

B. Toilet retention systems

Ships referred to in paragraph A shall be fitted with toilet retention systems for sewage in accordance with guidelines approved by the Helsinki Commission.

C. Reception facilities

1. Regulation 12, Paragraph 1 of the revised Annex IV of MARPOL 73/78 shall apply, as appropriate, to ships referred to in Paragraph A.

2. To enable pipes of reception facilities to be connected with the discharge pipeline of ships referred to in Paragraph A, both lines shall be fitted with a standard discharge connection in accordance with guidelines approved by the Helsinki Commission.

D. Exceptions
a) Provisions of paragraph A and B of this regulation may not apply to certain types of pleasure craft and other ships fitted with toilets not referred to in Regulation 2 of the revised Annex IV of MARPOL 73/78 if
i) according to guidelines approved by the Helsinki Commission the installation of toilet retention systems in these pleasure craft and other ships is technically difficult or the costs of installation is high compared to the value of the ship, and
ii) these pleasure craft and other ships are built before 1 January 2000.
b) A Contracting Party making use of the exceptions stated above shall inform the Helsinki Commission of the concrete wording of the exception, who shall then inform the other Contracting Parties.
c) This paragraph is only valid for waters under the jurisdiction of the said Contracting Party.

/otsingu_soovitused.json