Teksti suurus:

Püsiasustusega väikesaarte seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 25, 133

Püsiasustusega väikesaarte seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. märtsi 2007. a otsusega nr 135

§ 1. Püsiasustusega väikesaarte seaduses (RT I 2003, 23, 141) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) saarvald – püsiasustusega väikesaart või saarterühma tervikuna haldav vald;»;

2) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) püsiasustusega väikesaared (edaspidi väikesaared) – Abruka, Kihnu, Kessulaid, Kõinastu, Manija, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi;»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) püsiasustus – alaliselt ja peamiselt väikesaarel elamine;
6) püsielanik – isik, kes alaliselt ja peamiselt elab väikesaarel ja kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse väikesaarel asuva asustusüksuse täpsusega.»;

4) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid

Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärgid püsiasustusega väikesaarte haldamisel on:
1) püsiasustuse taastamine, säilitamine ja arengusuutlikkuse toetamine;
2) omavalitsusliku suutlikkuse toetamine ja osalusdemokraatia suurendamine;
3) püsielanikele töökohtade ja toimetulekuvõimaluste loomine ning ettevõtluse toetamine;
4) esmatähtsate avalike teenuste (korrakaitse- ja päästeteenistused, joogivesi, post- ja elektronside, elektrivarustus, transpordiühendus, alus-, põhi- ja keskharidus, sotsiaalabi) kättesaadavuse tagamine;
5) saarte elulaadi omapära ja rahvakultuuri järjepidevuse säilitamine;
6) väikesaartele iseloomuliku maastikuilme ja looduskeskkonna säilitamine ja kaitsmine;
7) püsielanike tegevuse ja huvide sidumine territoriaalmere ja riigipiiri kaitse ning keskkonnahoiu riiklike vajadustega.»;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) ettepanekute esitamine Vabariigi Valitsusele seoses püsiasustusega väikesaarte nimistu täiendamisega ja püsiasustuse taastamisega;»;

6) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Komisjoni kuulub hääleõigusega regionaalminister, Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, kaks maavanemate esindajat, üks iga väikesaarte nimekirja kantud saare esindaja, üks saarte elanike huve esindavate ühingute esindaja ja kolm väikesaarte esindajate kutsutud Riigikogu liiget. Komisjoni koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.»;

7) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Üldkogu

(1) Üldkogu pädevuses on kooskõlastuse andmine väikesaare arengukavale, üldplaneeringule, maakasutuse üldistele põhimõtetele, transpordiühenduse arendamisele mandri või lähima suursaarega, üldkogu reglemendile ja saarevanema valimise korrale, samuti teistele saarvalla või saarelise osaga valla põhimääruses sätestatud küsimustele.

(2) Üldkogule kutsutakse ja üldkogul omavad hääleõigust kõik vähemalt 15-aastased väikesaare püsielanikud.

(3) Esimese üldkogu kutsub kokku volikogu.

(4) Üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas.

(5) Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled väikesaare hääleõiguslikud püsielanikud.

(6) Saarvallaks mitteoleva väikesaare üldkogu valib saarevanema. Saarevanem osaleb volikogu istungitel sõnaõigusega.

(7) Üldkogu reglement ja saarevanema valimise kord sätestatakse valla põhimääruses.»;

8) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Osavalla moodustamise ettepaneku tegemise õigus on vähemalt pooltel väikesaare hääleõiguslikel püsielanikel.»;

9) seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Saarevaht

Väikesaarel looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise tagamiseks ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamiseks võib ametisse nimetada saarevahi. Saarevahi nimetab ametisse maavanem väikesaart või saarterühma haldava kohaliku omavalitsuse ettepanekul.»;

10) seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

« § 141. Kinnisasja ostueesõigus

(1) Saarvalla või saarelise osaga valla kohalikul omavalitsusel on väikesaarel asuva kinnisasja ostueesõigus.

(2) Kohalikul omavalitsusel ei ole ostueesõigust, kui asi võõrandatakse abikaasale, alanejale sugulasele või vanemale, samuti vennale, õele ja nende alanejatele sugulastele.

(3) Kohaliku omavalitsuse ühepoolse lihtkirjaliku avalduse alusel kantakse kinnistusraamatusse märkus selle kohta, et kinnistu on koormatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ostueesõigusega. Avalduses ja märkuse kandes tuleb viidata käesolevale paragrahvile.

(4) Kui kinnistusraamatu kandest nähtub, et kinnisasi on koormatud ostueesõigusega käesoleva paragrahvi tähenduses, saadab notar poolte kulul viie tööpäeva jooksul pärast võõrandamislepingu tõestamist lepingu koopia ostueesõiguse teostamiseks võõrandatava kinnisasja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.»

§ 2. Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse (RT I 1996, 15, 265; 2006, 61, 458) § 6 lõiget 5 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) saarevaht.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json