Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 25, 134

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. märtsi 2007. a otsusega nr 136

§ 1. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 2006, 58, 439) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumit.»;

2) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulum tasutakse riigieelarvest selleks ettenähtud vahenditest Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahel sõlmitud lepingu alusel vastavalt ravikindlustuse seadusele.»

§ 2. Eesti Haigekassa seaduses (RT I 2000, 57, 374; 2006, 56, 418) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 361 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumit on majandusaastas lubatud kasutusele võtta kuni 30 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 7 protsenti eelmisel kalendriaastal haigekassa eelarves ettenähtud tervishoiuteenuste kuludest.»;

2) paragrahvi 361 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Juhatuse ettepanek eelmiste perioodide jaotamata kasumi kasutuselevõtuks peab sisaldama kasutuselevõetavate vahendite suurust ja jaotust.»;

3) paragrahvi 361 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumi kasutamise kohta esitatakse andmed haigekassa majandusaasta aruandes.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json