Teksti suurus:

Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 24, 427

Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 13.03.2007 nr 20

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 53 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määruses kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artiklis 33 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord.

§ 2. Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

(1) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab põllumajandusministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) taotleja ja taotleja esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
2) taotleja aadress;
3) taotletava volituse ulatus ja nimekiri kasutatavate analüüsimeetodite kohta, mille kasutamiseks laboratoorium on akrediteeritud;
4) laboratooriumi tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja ametikoht.

(2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) akrediteerimisorgani väljastatud laboratooriumi akrediteeritust tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
2) tegevuskava taotletava volituse ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmiseks;
3) referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotlemise korral esitatakse andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 3. Volituse taotluse menetlemise kord

(1) Volitus antakse või volituse andmisest keeldutakse 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates põllumajandusministri käskkirjaga.

(2) Volitus antakse määramata ajaks.

(3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkirja ärakiri antakse taotlejale üle allkirja vastu või saadetakse posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates käskkirja andmise päevast.

(4) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 2 kohaselt.

(5) Referentlaboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud selliste andmete muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult põllumajandusministrit.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2007. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json