Teksti suurus:

Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2011, 1

Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2011 nr 65

Määrus kehtestatakse «Spordiseaduse» § 61 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu asutamine ja nimetus

  Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv spordi andmekogu ametliku nimetusega Eesti spordiregister (edaspidi andmekogu).

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on sporditegevuse korraldamise ja juhtimise ning sporditegevuses osalemise tõhustamiseks arvestuse pidamine Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste ja treenerite üle.

  (2) Andmekogu kasutatakse treenerikutse andja „Kutseseadusest“ tulenevate ülesannete täitmiseks ning treenerikutse andmiseks vajaliku teabe kogumiseks ja väljastamiseks.

§ 3.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd ja kavandab vajaduse korral selle arendamist;
  2) korraldab andmekoguga seotud dokumentatsiooni koostamist;
  3) kooskõlastab mittestandardse struktuuriga andmete sisestamise põhimõtted ja muud erijuhtumid;
  4) teostab järelevalvet andmekogusse sisestatud andmete õigsuse üle;
  5) sõlmib või volitab volitatud töötlejat sõlmima andmekogu pidamisega seotud lepinguid ning kontrollib nende täitmist;
  6) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle;
  7) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  8) vastutab andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  9) lahendab andmekogu pidamisega seotud vaidlusi ja kaebusi;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja:
  1) sisestab andmekogusse enda valduses olevad andmekogusse kogutavad andmed;
  2) koordineerib andmevahetust andmeandjate ja teiste andmekogudega;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) tagab andmete kandmise andmekogusse käesolevas põhimääruses sätestatud tähtaegade jooksul;
  5) korraldab kasutajatele juurdepääsuõiguse andmise;
  6) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  7) edastab kogutud andmed spordistatistilise ülevaate koostamiseks Statistikaametile;
  8) osaleb andmekogu arendustöödel;
  9) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel.

§ 4.  Andmekogusse kantud andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

§ 5.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  Andmekogusse kantud andmete turbeaste on madal (L) ning andmekogu turvaklass on K1T1S1.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMISE VIIS, KOOSSEIS JA ÜLESANNE 

§ 6.  Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu koosneb digitaalsest andmebaasist ja arhiveeritud andmetest.

  (3) Andmekogul on järgmised alamandmekogud:
  1) spordiorganisatsioonide alamandmekogu;
  2) spordikoolide alamandmekogu;
  3) spordiehitiste alamandmekogu;
  4) treenerite alamandmekogu.

§ 7.  Spordiorganisatsioonide alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Spordiorganisatsioonide alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust spordiorganisatsioonide ehk spordiklubide, maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste, rahvusliku olümpiakomitee ja spordiorganisatsioonide liikmeks olevate muude juriidilisest isikust organisatsioonide andmete üle.

  (2) Spordiorganisatsioonide alamandmekogu ülesanne on:
  1) hallata ülevaadet Eesti spordisüsteemi aluseks olevate spordiorganisatsioonide struktuuri ehk maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonnast;
  2) koguda, süstematiseerida ja avaldada teavet spordiorganisatsioonide tegutsemise, spordi harrastamise, treenerite alamandmekogusse kantud treenerite, treenerikutse taotlejate ning sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute, spordiorganisatsiooni tegevpersonali ja majandamise ning sportimiseks kasutatavate spordiobjektide ja ehitiste kohta;
  3) koondada iga spordiorganisatsiooni juurde temaga seotud terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning avalikkusele;
  4) avaldada ohutu ja teadlikuma sportimise eesmärgil spordiorganisatsioonides tegutsevate treenerite ning sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute nimed koos kutsekvalifikatsiooni andmetega ja spordiala või distsipliini nimetusega, millel nad tegutsevad;
  5) koguda ja edastada andmed Statistikaametile riikliku spordistatistika tegemiseks.

§ 8.  Spordikoolide alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Spordikoolide alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust spordikoolide ehk huvihariduse omandamise raames spordi harrastamist võimaldavate huvikoolide andmete üle.

  (2) Spordikoolide alamandmekogu ülesanne on:
  1) koguda, süstematiseerida ja avaldada teavet spordikoolide, nende spordiga seotud õppekavade ning huvihariduse omandamise raames toimuva spordi harrastamise kohta;
  2) avaldada ohutu ja teadlikuma sportimise eesmärgil treenerite alamandmekogusse kantud spordikoolides pedagoogina tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute nimed koos kutsekvalifikatsiooni andmetega ja spordiala või distsipliini nimetusega, millel nad tegutsevad.

§ 9.  Spordiehitiste alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Spordiehitiste alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust spordiobjektide andmete üle.

  (2) Spordiehitiste alamandmekogu ülesanne on hallata ülevaadet, koguda, süstematiseerida ja avaldada teavet avalikkusele suunatud spordiobjektide, nende spordialase teeninduse, sportimispaikade tehniliste andmete ja nendega seonduvate spordialade ja distsipliinide kohta.

§ 10.  Treenerite alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Treenerite alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust treenerikutset taotlevate ning spordiklubides, spordialaliitudes, samuti spordikoolides pedagoogina tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute kohta.

  (2) Treenerite alamandmekogu ülesanne on:
  1) võimaldada treenerikutse andjatel „Kutseseaduses“ sätestatud treenerikutse andmisega seotud ülesannete täitmist;
  2) treenerikutsega seotud koolitusvajaduste prognoosimise ning sporditegevuses osalejate ohutuse eesmärgil treenerikutset taotlevate ning spordiklubides, spordialaliitudes ja spordikoolides treenerite ning sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tegutsemisega seotud andmete kogumine, süstematiseerimine, haldamine ja avaldamine;
  3) treenerite, treenerikutset taotlevate ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute kontaktandmete haldamine ning neile operatiivse asjakohase treenerikutsega seotud spordiinfo saatmine.

3. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED, ANDMETE ESITAJAD JA ANDMETE ESITAMISE KORD 

§ 11.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse andmed §-des 12–15 sätestatud juhtudel.

  (2) Andmekogusse kantavate andmete koosseisud on alamandmekogude kaupa esitatud määruse lisas 1.

  (3) Andmekogu vastutav või volitatud töötleja võib andmekogusse kanda andmekogu pidamiseks ja andmekogu andmete mõistmiseks vajalikke andmeid andmeobjekti andmekogu kannete terviklikkuse ja ajakohasuse, andmeandja ja andmete andmekogusse kandmise ning muutmise asjaolude kohta. Andmekogu pidamiseks vajalikel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 12.  Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse andmed:
  1) maakonna spordiliidu, spordialaliidu ja rahvusliku olümpiakomitee kohta;
  2) spordiklubi, spordiühenduse ja muu organisatsiooni kohta juhul, kui on täidetud käesolevas paragrahvis sätestatud tingimused.

  (2) Spordiklubi kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse tingimusel, et spordiklubi tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine, spordiürituste korraldamine või muu sporditegevus. Spordiklubi tegevusalaks ei loeta spordiehitiste käitust ja spordikooli pidamist.

  (3) Kui maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus või rahvuslik olümpiakomitee tegutseb spordiklubina, kelle tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine, käsitatakse teda paralleelselt ka spordiklubina.

  (4) Spordi harrastamise võimaldamise all mõistetakse käesolevas määruses mis tahes tasemel spordi- või liikumisharrastajate sportimise organiseerimist spordiklubis juhul, kui sportimisest võtab osa vähemalt üks inimene regulaarsusega minimaalselt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. Spordi harrastamiseks ei loeta osalemist spordiüritustel võistkondadena, mis koosnevad teiste spordiklubide harrastajatest, ega spordi harrastamist, mis toimub teise spordiklubi kaudu.

  (5) Spordiürituste korraldamise all mõistetakse käesolevas määruses avalikkusele kättesaadavate spordivõistluste ja muude spordiürituste korraldamist juhul, kui korraldav organisatsioon on võistluse või ürituse peakorraldaja. Spordiürituste korraldamist maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee puhul eraldi tegevusalaks ei märgita.

  (6) Muu sporditegevuse all mõistetakse käesolevas määruses spordiklubi organiseeritud muud sportimist toetavat tegevust.

  (7) Spordiühenduse kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui teda ei kanta samasse alamandmekogusse spordiklubina, ning vähemalt ühe järgmise tingimuse täitmisel:
  1) spordiühendusel on liikmesus rahvuslikus olümpiakomitees;
  2) spordiühendusel on muu ühenduse tegevusest selgelt eristuv spetsiifiline spordivaldkond ja spordiühenduse tegevus seisneb selle spordivaldkonna üleriigilises reguleerimises ja selle raames sportimisvõimaluste propageerimises, sealhulgas spordiürituste korraldamises, ja spordiühendusel on sellele valdkonnale vastav representatiivne liikmeskond;
  3) spordiühendus on piirkondlikul põhimõttel tegutsevate spordiklubide või füüsiliste isikute ühendus ja spordiühendusel on sellele piirkonnale vastav representatiivne liikmeskond.

  (8) Muu organisatsiooni kohta, mis ei ole spordiorganisatsioon, kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse tingimusel, et ta kuulub mõne andmekogusse kantud spordiorganisatsiooni, välja arvatud spordiklubi, liikmeskonda.

  (9) Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse ja rahvusliku olümpiakomitee, samuti nende liikmeskonda kuuluva juriidilise isiku kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) liikmeskond;
  3) tegevpersonal, välja arvatud treenerid, sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud ja sportlased;
  4) andmehalduri andmed.

  (10) Spordialaliidu ja spordiühenduse kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse peale lõikes 9 nimetatud andmete spordialaliidu ja spordiühenduse spetsiifilised andmed.

  (11) Rahvusliku olümpiakomitee liikmeks mitteolevate spordiühenduste kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse peale lõigetes 9 ja 10 nimetatud andmete spordiorganisatsiooni majandusaasta tulude ja kulude andmed.

  (12) Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse spordiklubi kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) spetsiifilised andmed;
  3) sport spordiklubis;
  4) tegevpersonal, välja arvatud treenerid, sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud ja sportlased;
  5) majandusaasta tulud ja kulud;
  6) andmehalduri andmed.

  (13) Muu organisatsiooni kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse organisatsiooni üldandmed.

§ 13.  Spordikoolide alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Spordikoolide alamandmekogusse kantakse spordikooli kohta andmed juhul, kui spordikool võimaldab huvihariduse omandamist ja tema Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava on seotud vähemalt ühe klassifikaatoris „Spordialade liigitus“ määratletud spordiala või distsipliiniga.

  (2) Spordikoolide alamandmekogusse kantakse spordikooli kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) spordi õppekavad;
  3) sport spordikoolis.

§ 14.  Spordiehitiste alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Spordiehitiste alamandmekogusse kantakse andmed spordiobjekti kohta.

  (2) Spordiobjekti all mõistetakse käesolevas määruses järgmisi püsivalt hooldatud objekte, milles või millel asub vähemalt üks sportimispaik, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks või kus toimub regulaarne ja avalikkusele kättesaadav organiseeritud sporditegevus või sportimisega seotud õppetöö ja mille otstarve vastab määruse lisas 2 esitatud spordiobjektide ja sportimispaikade liigitusele:
  1) ehitis või selle osa;
  2) funktsionaalselt ühtse terviku moodustav mitme ehitise kooslus;
  3) maa-ala.

  (3) Spordiehitiste alamandmekogusse kantakse spordiobjekti kohta järgmised andmed nende olemasolul:
  1) spordiobjekti üldandmed;
  2) riikliku ehitisregistri andmed;
  3) sportimispaiga üldandmed;
  4) sportimispaiga tehnilised andmed;
  5) sportimispaigaga seonduvate spordialade ja distsipliinide parameetrid;
  6) andmehalduri andmed;
  7) orienteerumisterritooriumi kohta orienteerumiskaardi andmed ja seonduv spordiala.

  (4) Juhul, kui mitu samale omanikule kuuluvat hoonet või rajatist või nende kooslus moodustavad funktsionaalselt ühtse terviku, võib volitatud töötleja otsustada need kanda spordiehitiste alamandmekogusse ühe spordiobjektina.

§ 15.  Treenerite alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Treenerite alamandmekogusse kantakse andmed:
  1) treeneri ehk spordispetsialisti kohta, kellele on antud vähemalt ühe spordiala või distsipliini treenerikutse, sõltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid;
  2) sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku kohta, kes juhendab andmekogusse kandmise hetkel spordiklubis, spordikoolis või spordialaliidus aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid;
  3) treenerikutse taotleja ehk isiku kohta, kes taotleb esmakordselt, kõrgema kategooria saamiseks, aegunud või aeguva kutse asendamiseks teatud kindla spordiala või distsipliini treenerikutset, sõltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid.

  (2) Treenerite alamandmekogusse kantakse treeneri, sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku ja treenerikutse taotleja kohta järgmised treenerikutse andja „Kutseseadusest“ tulenevate ülesannete täitmisega seotud andmed nende olemasolul:
  1) üldandmed, sealhulgas isikut identifitseerivad andmed, hariduse andmed ja kontaktandmed;
  2) treenerikutse andmed;
  3) tööhõive spordiklubis, spordikoolis või spordialaliidus;
  4) treenerikutse tasemekoolitused;
  5) kutsekomisjonid ja kutsed;
  6) kutsekomisjoni liikmed;
  7) kutseeksamid.

§ 16.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Volitatud töötlejal on õigus teha andmekogusse kantavate andmete saamiseks päringuid ja saada andmeid eelkõige järgmistest andmekogudest:
  1) äriregister – organisatsiooni üldandmed, spordikooli pidaja nimi, põhitegevusala ja staatus registris, spordiobjekti omaniku ja valdaja nimi ja õiguslik vorm, spordiobjekti omaniku juriidiline aadress, põhitegevusala ja staatus registris;
  2) mittetulundusühingute ja sihtasutuste register – organisatsiooni üldandmed, spordikooli pidaja nimi, põhitegevusala ja staatus registris, spordiobjekti omaniku ja valdaja nimi ja õiguslik vorm, spordiobjekti omaniku juriidiline aadress, põhitegevusala ja staatus registris;
  3) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register – organisatsiooni üldandmed, spordikooli pidaja nimi ja spordikooli põhitegevusala, spordiobjekti omaniku ja valdaja nimi ja asutuse liik, spordiobjekti omaniku juriidiline aadress ja põhitegevusala;
  4) Eesti Hariduse Infosüsteem – spordikoolide üldandmed, spordi õppekavad, sport spordikoolis, treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive spordikoolis;
  5) Eesti rahvastikuregister – treenerite alamandmekogusse kantavad isikut identifitseerivad ja elukoha andmed, kutsekomisjoni liikme, spordiobjekti omaniku, andmehaldurite ja teiste juurdepääsuõigusega isikute nimed;
  6) kutseregister – kutsetunnistuste registreerimisnumbrid;
  7) riiklik ehitisregister – riiklikusse ehitisregistrisse kantud ehitiste andmed;
  8) kinnistusregister – spordiobjekti omanikku identifitseerivad andmed;
  9) aadressiandmete süsteem – aadressiandmed.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu või andmekogu vastutava või volitatud töötlejaga kokkulepitud viisil.

§ 17.  Andmete esitajad

  Andmekogusse esitavad andmeid järgmised andmeandjad:
  1) spordiorganisatsioonid;
  2) maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee juriidilisest isikust liikmed;
  3) spordiobjektide omanikud või nende volitatud andmehaldurid;
  4) Eesti Orienteerumisliit orienteerumisterritooriumide kohta;
  5) treenerid, treenerikutse taotlejad ja sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud;
  6) treenerikutset andev organ;
  7) treenerikutset andvad kutsekomisjonid.

§ 18.  Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse andmete esitamise kord

  (1) Spordiorganisatsioonil on kohustus esitada oma andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks kuue kuu jooksul alates organisatsiooni registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, samuti Eesti spordiregistri arhiivi kantud organisatsiooni uuesti tegutsema hakkamisest.

  (2) Andmekogusse kandmiseks esitab organisatsioon andmekogu volitatud töötlejale vastava registreerimistaotluse ja vajalikud andmed. Volitatud töötleja otsustab organisatsiooni liigi ja kandmise andmekogusse ning vormistab spordiorganisatsiooni poolt spordiorganisatsiooni andmehalduriks volitatud isikule volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis andmete esitamist, parandamist, uuendamist ja spordiorganisatsiooni andmetele juurdepääsu haldamist võimaldava kasutajakonto.

  (3) Organisatsioon esitab andmed kirjalikult paberkandjal, elektrooniliselt digitaalallkirjastatult või volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis identifitseeritakse andmete esitajad ID-kaardi abil.

  (4) Spordiorganisatsioon ja maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse ning rahvusliku olümpiakomitee juriidilisest isikust liige esitab andmekogusse järgmised andmed:
  1) organisatsiooni äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood;
  2) spordiorganisatsiooni üldandmed, välja arvatud kontaktaadressi koordinaadid ja kuulumine tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja;
  3) spordiorganisatsiooni spetsiifilised andmed;
  4) spordiorganisatsiooni liikmeskond;
  5) sport spordiklubis;
  6) spordiorganisatsiooni tegevpersonal, välja arvatud treenerid, sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud ja sportlased;
  7) spordiorganisatsiooni majandusaasta tulud ja kulud;
  8) spordiorganisatsiooni andmehalduri andmed;
  9) spordiorganisatsioonis tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive.

  (5) Spordiklubi esitab täiendavalt andmed spordiklubis tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive kohta.

  (6) Spordialaliit esitab täiendavalt andmed spordialaliidus tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive kohta ja spordialaliitude nõuetele vastavate spordiobjektide tunnused.

  (7) Spordialaliidu poolt esindatavate spordialade ja distsipliinide andmed esitab rahvuslik olümpiakomitee.

  (8) Volitatud töötleja kannab andmekogusse teabe spordiorganisatsiooni kuulumise kohta tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja Vabariigi Valitsuse sellekohase nimekirja kandmise või sealt kustutamise korralduse alusel.

  (9) Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul pärast seda, kui organisatsioon on nõuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

  (10) Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on kohustatud pärast andmekogusse kandmata organisatsiooni vastu võtmist oma liikmeskonda tagama, et vastuvõetud organisatsioon esitab andmed andmekogule 30 päeva jooksul.

  (11) Oma halduspiirkonna organisatsioonide andmete esitamist andmekogule koordineerib maakonna spordinõukogu ettepanekul volitatud töötleja nimetatud juhtisik (edaspidi piirkondlik juhtisik).

  (12) Andmekogu volitatud töötlejal ning piirkondlikul juhtisikul on õigus pöörduda organisatsioonide poole ja algatada nende andmete esitamine andmekogule. Algallikateks on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud organisatsiooni põhikiri, spordialasele põhitegevusele viitav Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kood või liikmesus spordiorganisatsioonis.

§ 19.  Spordikoolide alamandmekogusse andmete esitamise kord

  (1) Eesti Hariduse Infosüsteemist kantakse spordikoolide alamandmekogusse järgmised andmed:
  1) spordikoolide üldandmed ja spordikoolide spordi õppekavade andmed määruse lisa 1 II peatükis välja toodud andmekoosseisus, välja arvatud spordikooli pidaja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri staatus, spordikooli või selle pidaja põhitegevusala ning spordikooli kontaktaadressi X- ja Y-koordinaat;
  2) andmed „Sport spordikoolis“ määruse lisa 1 II peatükis välja toodud andmekoosseisus.

  (2) Eesti Hariduse Infosüsteemi vastutav töötleja esitab andmed andmekogu volitatud töötlejale poolte vahel kokkulepitud ajal ja viisil.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul nende esitamisest alates.

§ 20.  Spordiehitiste alamandmekogusse andmete esitamise kord

  (1) Spordiobjekti omanikul on kohustus algatada temale kuuluva spordiobjekti andmete esitamine andmekogusse kandmiseks 30 päeva jooksul alates spordiobjekti kasutusele võtmisest või spordiobjekti omandiõiguse omandamisest, kui temale kuuluv spordiobjekt ei ole andmekogusse kantud.

  (2) Andmekogusse kandmiseks esitab spordiobjekti omanik volitatud töötlejale vastava registreerimistaotluse ja vajalikud ajakohased andmed, mille alusel otsustab volitatud töötleja spordiobjekti tüübi, liigi või liigid ja kandmise andmekogusse ning vormistab spordiobjekti omaniku poolt spordiobjekti andmehalduriks volitatud isikule volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis andmete esitamist, parandamist, uuendamist ja spordiobjekti andmetele juurdepääsu haldamist võimaldava kasutajakonto.

  (3) Spordiobjekti omanik esitab andmed volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil.

  (4) Spordiobjekti omanik esitab koostöös spordiobjekti valdajaga andmekogusse:
  1) spordiobjekti andmed, välja arvatud spordiobjekti liik või liigid, omandiliik ja asukoha koordinaadid;
  2) sportimispaiga üldandmed, välja arvatud sportimispaiga vastavus spordialaliitude nõuetele;
  3) sportimispaiga tehnilised andmed;
  4) sportimispaigaga seonduvate spordialade ja distsipliinide parameetrid;
  5) spordiobjekti andmehalduri andmed.

  (5) Orienteerumisterritooriumide andmed päritakse Eesti Orienteerumisliidult iga kalendriaasta 1. oktoobriks.

  (6) Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul pärast seda, kui spordiobjekti omanik või Eesti Orienteerumisliit on nõuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

  (7) Sportimiseks kasutatavate matkaradade spordiehitiste alamandmekogusse kandmise eelduseks on Eesti Matkaliidu kirjalik nõusolek.

  (8) Linna või valla haldusterritooriumil spordi korraldamisega tegeleval teenistujal või ametiasutuse teenistujal, kes neid ülesandeid täidab, on kohustus teatada oma halduspiirkonna uute ja andmekogusse kandmata spordiobjektide, sealhulgas sportimiseks kasutatavate kergliiklusteede, matkaradade, lennuspordi lennuväljade ja purjespordisadamate algandmed andmekogu volitatud töötlejale iga kalendriaasta 1. oktoobriks.

  (9) Oma halduspiirkonna spordiobjektide andmete esitamist andmekogule koordineerib piirkondlik juhtisik.

  (10) Andmekogu volitatud töötlejal ja piirkondlikul juhtisikul on õigus pöörduda spordiobjektide, sealhulgas riiklikusse ehitisregistrisse kandmata või riiklikus ehitisregistris spordiotstarbelist kasutamise otstarvet mitteomavate ehitiste omanike poole ja algatada nende andmete esitamine andmekogule.

§ 21.  Treenerite alamandmekogusse andmete esitamise kord

  (1) Treeneri, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuandmed kannab andmekogusse vastavat treenerikutset andev kutsekomisjon või andmekogu volitatud töötleja 30 päeva jooksul nende esitamisest alates.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja vormistab andmekogusse kantud treenerile, treenerikutse taotlejale ja soovi korral sporditegevust juhendavale treenerikutseta isikule volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis andmete esitamist, uuendamist ja parandamist võimaldava kasutajakonto.

  (3) Treener ja treenerikutse taotleja esitab andmekogusse enda kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) hariduse andmed ja kontaktandmed;
  3) treenerikutse taotlemisel nõutavad dokumendid.

  (4) Sporditegevust juhendav treenerikutseta isik esitab lõikes 3 nimetatud andmed omal soovil.

  (5) Kutsekomisjon kannab andmekogusse:
  1) taotletavate ja antud treenerikutsete andmed, välja arvatud kutsetunnistuse registreerimisnumber;
  2) treenerikutse tasemekoolituste andmed;
  3) kutseeksamite andmed.

  (6) Treenerikutset andev organ kannab andmekogusse:
  1) kutsekomisjonid ja kutsed;
  2) kutsekomisjonide liikmete andmed.

  (7) Treenerikutset andev organ või treenerikutset andev kutsekomisjon kannab andmed andmekogusse volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil.

  (8) Treener, treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendav treenerikutseta isik esitab andmed kirjalikult paberkandjal, elektrooniliselt digitaalallkirjastatult või volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis identifitseeritakse andmete esitajad ID-kaardi abil.

  (9) Antud treenerikutsete andmed kantakse andmekogusse kutseregistri põhimääruses sätestatud tähtaegu arvestades.

  (10) Määruse lisa 1 IV peatükis nimetatud andmed „Treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive spordikoolis“, välja arvatud märge treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna tegutsemise lõpu kohta, kantakse treenerite alamandmekogusse Eesti Hariduse Infosüsteemist. Eesti Hariduse Infosüsteemi vastutav töötleja esitab andmed andmekogu volitatud töötlejale poolte vahel kokkulepitud ajal ja viisil.

§ 22.  Andmete uuendamise kord

  (1) Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid iga kalendriaasta 1. märtsiks. Majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes tuleb esitada hiljemalt iga kalendriaasta 30. juuniks.

  (2) Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on kohustatud tagama oma juriidilisest isikust liikmete andmete uuendamise andmekogus käesolevas põhimääruses sätestatud tähtpäevadeks.

  (3) Andmekogusse kantud muu organisatsioon oma andmeid andmekogus iga aasta uuendama ei pea.

  (4) Spordiobjekti omanikul on kohustus uuendada temale kuuluva spordiobjekti kohta andmekogusse kantud andmeid vähemalt üks kord kalendriaastas, 1. novembriks.

  (5) Spordialaliit esitab nõuetele vastavate sportimispaikade tunnused üks kord kalendriaastas, 1. detsembriks.

  (6) Treener, treenerikutse taotleja ja omal soovil andmekogusse hariduse andmed ja kontaktandmed esitanud sporditegevust juhendav treenerikutseta isik on kohustatud uuendama oma andmeid vähemalt üks kord kalendriaastas, 1. detsembriks.

  (7) Peale lõigetes 1, 4 ja 6 sätestatu on andmeandja kohustatud uuendama alljärgnevaid andmekogusse kantud andmeid 30 päeva jooksul arvates nende muutumisest:
  1) spordiorganisatsioon spordiorganisatsiooni üldandmeid, spetsiifilisi andmeid, liikmeskonna ja spordiorganisatsiooni andmehalduri andmeid;
  2) spordiklubi ja spordialaliit treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive andmeid;
  3) spordiobjekti omanik spordiobjekti üldandmeid, spordiobjekti omaniku, spordiobjekti valdaja, spordiobjekti asukoha kontaktandmeid ja spordiehitiste alamandmekogus spordiobjekti andmehalduri andmeid;
  4) treener, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendav treenerikutseta isik hariduse andmeid ja kontaktandmeid;
  5) treenerikutset andev kutsekomisjon treenerikutsete tasemekoolituste andmeid.

  (8) Andmekogusse kantud spordiorganisatsioonide ja spordiobjektide andmete uuendamist käesolevas põhimääruses sätestatud tähtpäevadeks koordineerivad oma halduspiirkonna raames piirkondlikud juhtisikud.

4. peatükk ANDMEKOGU ANDMETE JA ALUSDOKUMENTIDE SÄILITAMINE NING ANDMETE ÕIGSUSE TAGAMINE 

§ 23.  Andmekogu andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse „Arhiiviseadusest“, selle alusel antud õigusaktidest, käesolevast määrusest ja volitatud töötleja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

  (2) Säilitada tuleb digitaalses andmekogus olevad andmed, alusdokumendid ning § 24 lõikes 6 ja § 27 lõikes 6 nimetatud andmed.

  (3) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse kalendriaastate kaupa ja alatiselt. Kalendriaastate kaupa säilitatavad andmed määratakse volitatud töötleja kehtestatud arhiveerimiskorras.

  (4) Alusdokumente ja § 27 lõikes 6 nimetatud andmeid säilitab volitatud töötleja viis aastat, mille järel antakse need „Arhiiviseaduse“, muude seaduste ja nende alusel antud õigusaktide kohaselt vastavasse avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

  (5) Andmekogusse kantud organisatsiooni andmed arhiveeritakse, kui:
  1) organisatsioon kustutatakse äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist;
  2) spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei tegutse;
  3) kuus kuud pärast käesolevas määruses sätestatud andmete uuendamise tähtpäeva, kui spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei ole andmeid esitanud või ei ole esitanud andmeid nõuetekohaselt;
  4) muu organisatsioon ei ole enam ühegi andmekogusse kantud maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige.

  (6) Andmekogusse kantud spordikooli andmed arhiveeritakse, kui:
  1) spordikool arhiveeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  2) spordikooli andmekogusse kandmise aluseks olnud spordiala või distsipliiniga seotud õppekava suletakse ja spordikoolil pole muid andmekogusse kantud spordiala või distsipliiniga seotud õppekavasid.

  (7) Andmekogusse kantud spordiobjekti andmed arhiveeritakse, kui:
  1) spordiobjekt lammutatakse;
  2) spordiobjekti aktiivset spordialast kasutust ei toimu ning selle taas spordialasesse kasutusse võtmine ei ole tõenäoline ja spordiobjekti omanik on sellest andmekogule teatanud;
  3) spordiobjekt ei ole olnud aktiivses spordialases kasutuses kahel järjestikusel kalendriaastal;
  4) spordiobjekti andmeid ei ole uuendatud kahel järjestikusel kalendriaastal;
  5) orienteerimisterritooriumi kohta kehtiv orienteerumiskaart ei ole enam kasutuses ja Eesti Orienteerumisliit on sellest andmekogule teatanud;
  6) Eesti Matkaliit on esitanud taotluse matkaraja eemaldamiseks andmekogust põhjusel, et matkarada ei vasta tema kehtestatud nõuetele.

  (8) Andmekogusse kantud treeneri, treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed arhiveeritakse:
  1) kuus kuud pärast treenerikutse aegumist, kui treeneril ei ole muid kehtivaid kutseid ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis või -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna ega taotle treenerikutset;
  2) sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku puhul kuus kuud pärast tegutsemise lõpetamist spordiorganisatsioonis või -koolis või pärast vastava spordiorganisatsiooni või -kooli tegevuse lõpetamist või andmete arhiveerimist, kui ta ei ole asunud muule töökohale ega taotle treenerikutset;
  3) treenerikutse taotleja puhul kuus kuud pärast registrisse kandmist, kui ta ei ole omandanud treenerikutset ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis või -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna;
  4) treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku surma korral.

  (9) Andmekogusse kantud kutsekomisjoni või kutse andmed arhiveeritakse, kui vastava kutsekomisjoni tegevus või kutse andmine on lõpetatud.

  (10) Kutsekomisjoni liikme andmed arhiveeritakse, kui kutsekomisjoni liige ei kuulu enam kutsekomisjoni koosseisu.

§ 24.  Andmekogu andmete õigsus

  (1) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Andmekogusse puudulike või ebaõigete andmete esitamise ja nende avastamise korral on andmeandja kohustatud esitama parandused kümne tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest talle teatamisest arvates.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja sulgeb kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni andmekogus andmed, mille tõepärasus on kahtluse alla seatud või mis on käesolevas määruses sätestatud tähtpäevaks nõuetekohaselt uuendamata.

  (4) Andmekogu andmebaasis vormi-, keele- ja trükivigade avastamisel parandab need andmekogu volitatud töötleja, piirkondlik juhtisik või treenerikutset andev kutsekomisjon.

  (5) Kui on tekkinud kahtlus, et andmekogu andmetes esineb vigu, või andmete esitaja on teavitanud volitatud töötlejat andmekogus olevatest ebaõigetest andmetest, siis on volitatud töötleja kohustatud kontrollima andmete õigsust ja ebaõiged andmed parandama. Andmete andmekogusse lisamisest, täiendamisest või ebaõigete andmete parandamisest teavitab volitatud töötleja isikut, keda nimetatud andmed puudutavad, kirjalikult enne muudatuse tegemist.

  (6) Teave andmete parandamise ja lisamise kohta säilitatakse digitaalselt andmekogu andmebaasis.

5. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMINE JA AVALDAMINE, JUURDEPÄÄS ANDMEKOGU ANDMETELE NING ANDMEKOGUST ANDMETE VÄLJASTAMINE 

§ 25.  Andmete töötlemine ja avaldamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete töötlemise õigus on vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal.

  (2) Treenerite alamandmekogu andmete töötlemise õigus on kutset andva organi esindajal ja kutsekomisjoni kontaktisikul treenerite alamandmekogus oma kutsekomisjoniga seotud spordialade ja distsipliinide treenerite, treenerikutse taotlejate, sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute ja treenerikutse andmisega seotud andmete ulatuses ning piirkondlikel juhtisikutel oma halduspiirkonna spordiorganisatsioonides treenerina või sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna tegutsevate isikute tööhõive andmete ulatuses.

  (3) Spordiorganisatsioonide ja spordiehitiste alamandmekogu andmete töötlemise õigus oma halduspiirkonna organisatsioonide ja spordiobjektide ulatuses on piirkondlikel juhtisikutel.

  (4) Andmekogus andmeid töötlev isik on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks, ka pärast nende töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist ning täitma „Isikuandmete kaitse seaduses“ sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

  (5) Treenerite alamandmekogu veebilehte kasutatakse treenerikutse andja ülesande täitmisega seotud teabe avalikustamiseks.

  (6) Sporditegevuses osalejate ohutu sportimise korraldamise eesmärgil avaldatakse spordi-organisatsioonide alamandmekogu veebilehel spordiorganisatsioonide ja spordikoolide alamandmekogu veebilehel spordikoolide treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute nimed, spordialad ja distsipliinid koos vastava kutsekvalifikatsiooni andmetega.

  (7) Treenerite alamandmekogu veebilehel sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute, välja arvatud treenerikutsete taotlejad, andmeid ei avaldata.

  (8) Spordiehitiste alamandmekogu veebilehel ei avaldata andmeid spordiobjektide kohta, mille spordialast aktiivset kasutust ei toimu.

§ 26.  Andmekogu andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs andmekogude avalikel veebilehtedel ja muul viisil kooskõlas „Avaliku teabe seadusega“ ja „Isikuandmete kaitse seadusega“.

  (2) Andmekogu andmed jagunevad avalikeks ning piiratud juurdepääsuga andmeteks.

  (3) Piiratud juurdepääsuga on järgmised andmed:
  1) spordiorganisatsiooni tegevpersonali andmed, välja arvatud treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive spordiklubis, spordialaliidus või spordikoolis;
  2) treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tegutsemise vorm;
  3) spordiorganisatsiooni majandusaasta tulud ja kulud;
  4) spordiobjekti omaniku andmed, kui spordiobjekti omanik ei ole andnud nõusolekut andmete avaldamiseks, välja arvatud omaniku õiguslik vorm ja omaniku liik;
  5) spordiobjekti valdaja isikukood;
  6) spordiorganisatsiooni andmehalduri andmed;
  7) spordiobjekti andmehalduri andmed;
  8) treeneri, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku üldandmed, välja arvatud isiku eesnimi, perekonnanimi, elukoha ja kontaktaadressi maakond ja omavalitsus;
  9) treenerikutse tasemekoolituste andmed;
  10) kutsekomisjoni liikme isikukood, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  11) kutseeksamite andmed;
  12) alusdokumendid.

  (4) Juurdepääs kõigile andmekogusse kantud andmetele on volitatud töötleja, vastutava töötleja, andmekaitse järelevalveasutuse ja riikliku statistilise vaatluse korraldaja selleks volitatud isikutel nende teenistus- või tööülesannetega määratud ulatuses, samuti isikul, kes arendab või hooldab andmekogu, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Juurdepääs treenerite alamandmekogu andmetele on treenerikutse andja ülesannete täitmiseks kutset andva organi esindajal tema teenistus- või tööülesannetega määratud ulatuses ja kutsekomisjoni kontaktisikul treenerite alamandmekogus kutsekomisjoniga seotud spordialade ja distsipliinide treenerite, treenerikutse taotlejate, sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute ja treenerikutse andmisega seotud andmetele.

  (6) Juurdepääs spordiorganisatsiooni liikmeskonda kuuluvate organisatsioonide andmetele, välja arvatud spordiorganisatsioonide andmehaldurite andmetele, on asjaomase spordiorganisatsiooni, välja arvatud spordiklubi, andmehalduril spordiorganisatsioonide alamandmekogus ja tema määratud asjaomase spordiorganisatsiooni esindajatel nende teenistus- või tööülesannetega määratud ulatuses.

  (7) Juurdepääs andmekogusse kantud oma halduspiirkonnas registreeritud organisatsioonide, spordikoolide ja halduspiirkonnas asuvate spordiobjektide andmetele, välja arvatud andmehaldurite andmetele spordiorganisatsioonide ja spordiehitiste alamandmekogudes, on Eesti Regionaalse Spordinõukogu liikmetel.

  (8) Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse andmekogust tasuta, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 27.  Andmekogu andmetele juurdepääsu korraldamine ja andmete andmekogust väljastamine

  (1) Andmekogu andmetele juurdepääsuõigusega isikutele antakse juurdepääsuõigus pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (2) Andmeid väljastatakse volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel, milles on näidatud:
  1) milliseid andmeid taotletakse;
  2) andmete väljastamist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning elukoht või juriidilise isiku nimi, aadress ja vastava registri kood. Juriidilise ja füüsilise isiku ning valitsusasutuse esindaja esitab lisaks dokumendi, mis tõendab tema esindusõigust;
  3) taotletavate andmete väljastamise alus ja kasutamise eesmärk;
  4) taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Volitatud töötleja otsustab andmete väljastamise või sellest keeldumise viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamise päevast arvates, lähtudes andmekogu pidamise eesmärkidest. Vajaduse korral otsustab andmete väljastamise vastutav töötleja.

  (4) Vajaduse korral sõlmivad andmekogu vastutav töötleja ja andmete saaja väljastatavate andmete kaitseks lepingu, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, väljastamise eesmärk, maht ja väljastamise kord.

  (5) Andmeid väljastatakse paberkandjal või digitaalsel andmekandjal. Juhul kui andmete väljastamise kohta on sõlmitud lõikes 4 nimetatud leping, võib andmeid väljastada siduspöörduse teel andmesidevõrkude kaudu.

  (6) Volitatud töötleja on kohustatud pidama arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid andmeid väljastati.

6. peatükk JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, ANDMEKOGU FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 28.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatavad vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt enda pädevusele, „Isikuandmete kaitse seadusele“ ning „Avaliku teabe seadusele“.

§ 29.  Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest Kultuuriministeeriumi kaudu.

§ 30.  Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus kultuuriministri ettepanekul.

  (2) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse sellekohane akt.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.  Andmete ülekandmine lähteandmekogudest

  Volitatud töötleja spordiklubide, spordikoolide, treenerite ja spordiehitiste registritesse enne käesoleva määruse jõustumist kogutud andmed kantakse andmekogu alamandmekogudesse ja avaldatakse vastutava ja volitatud töötleja vahel kokkulepitud tingimustel, viisil ja tähtpäevaks.

§ 32.  Spordikoolide andmete kogumine

  Andmete kogumist spordikoolide kohta alustatakse hiljemalt 1. veebruarist 2012. a.

§ 33.  Spordiorganisatsioonide ja treenerite alamandmekogudesse andmete esitamise kord

  Spordiorganisatsioonide ja treenerite alamandmekogus on paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjastatud andmete esitamine võimalik kuni 31. detsembrini 2012. a.

§ 34.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister kultuuriministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Eesti spordiregistrisse esitatavate andmete loetelu

Lisa 2 Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu spordiobjektide ja sportimispaikade liigitus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json