Teksti suurus:

Diplomi ja akadeemilise õiendi statuudi ja vormide ning välisriigi haridust tõendavate dokumentide tunnustamisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2011, 6

Diplomi ja akadeemilise õiendi statuudi ja vormide ning välisriigi haridust tõendavate dokumentide tunnustamisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 26.05.2011 nr 64

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 27 ja § 281 lõike 2, «Ülikooliseaduse» § 31 lõike 4 ning «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 19 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määruses nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid“ (RT I 2003, 29, 175; 2009, 64, 437) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Määrusega kehtestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi ja selle duplikaadi vorm (lisa 6).“;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrusega kehtestatakse diplomi ja akadeemilise õiendi (sh hinnetelehe või õppekava täitmise tulemusi kajastava muu dokumendi) duplikaatide taotlemise, vormistamise ning väljaandmise tingimused ja kord.“;

3) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Plankide jaotamine ja arvestus“;

4) paragrahvi 5 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Diplom vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega plangile, kuhu on trükitud sõnad „EESTI VABARIIK“, suure riigivapi kujutis, sõna „DIPLOM“, diplomi seeria ja number (edaspidi dokumendi number) ning õppeasutuse otsusel (v.a ühisdiplomi korral) õppeasutuse nimi ja õppeasutuse asutamise aasta.“;

5) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õppeasutuse nimi ja õppeasutuse otsusel ka tema asutamise aasta, kui need ei ole trükitud § 5 lõikes 1 kirjeldatud plangile, või ühisõppekava korral nende ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutuste nimed, kes ühisdiplomi välja annavad, ja õppeasutuste otsusel ka nende asutamise aastad;“;

6) paragrahvi 6 lõike 4 punkti 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Magistrikraadi ja doktorikraadi nimetusele võib sulgudes lisada täidetud õppekava nimetuse või õppekavajärgse spetsialiseerumise nimetavas käändes;“;

7) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi ning diplomi, mis vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määrusele nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus“ tõendab kõrgharidustasemel omandatud kvalifikatsiooni, duplikaat väljastatakse käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras. Duplikaat vormistatakse A4-formaadis hallile turvaelementidega plangile (lisa 6), kuhu on trükitud sõnad „EESTI VABARIIK“, suure riigivapi kujutis, sõna „DIPLOM“, dokumendi number ja õppeasutuse nimi ning õppeasutuse otsusel ka tema asutamise aasta. Diplomi duplikaadi paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna „DUPLIKAAT“.“;

9) paragrahvi 17 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Isikule, kellele on väljastatud haridust tõendav dokument mitte rohkem kui kaks aastat enne seda, kui Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a kantud õppekava kehtinud korras positiivselt akrediteeriti, väljastatakse § 12 lõigetes 1 ja 3 ning § 15 lõikes 1 sätestatud korras isiku taotlusel riiklik kõrgharidust tõendav diplom käesoleva määruse lisas 6 kinnitatud plangil. Isikule väljastatavale diplomile kantakse § 14 lõikes 3 nimetatud andmed.“;

11) paragrahvi 17 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Käesoleva määruse § 9 lõike 4 punktis 5 ja lõike 5 punktis 5 nimetatud andmed õppekava õpiväljundite kohta, mis on kirjeldatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrusele nr 178 „Kõrgharidusstandard“, kantakse akadeemilisele õiendile alates 1. jaanuarist 2012. a.“;

12) lisa 6 muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses vastavalt juurde lisatule.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määruse nr 89 „Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord“ (RT I 2006, 16, 130; 2009, 2, 7) § 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hindamiseks esitab taotleja Eesti ENIC/NARIC Keskusele järgmised dokumendid:

1) taotlus eesti keeles või poolte kokkuleppel muus keeles;

2) isikut tõendav dokument või väljavõte selle isikuandmetega lehest;

3) kõrgharidusele juurdepääsu võimaldava või kõrgharidust tõendava dokumendi koos selle juurde kuuluva akadeemilise õiendi, hinnetelehe või teiste lisadokumentidega või õppeperioodi läbimist tõendava dokumendi, mille hindamist taotletakse, originaal või notariaalselt, ametlikult või tunnistusega (apostille’ga) kinnitatud ärakiri;

4) punktis 3 nimetatud dokumentide eesti-, inglis- või venekeelsed tõlked või poolte kokkuleppel tõlked muudes keeltes, mille on teinud dokumendi väljastanud õppeasutus või tõlkimiseks pädev isik või asutus, kui dokumendid ei ole ühes nimetatud keeltest;

5) kõrgharidust tõendava dokumendi hindamise korral kõik eelnevad, keskharidusele järgnevat haridust tõendavad dokumendid koos nendega kaasnevate lisadokumentidega.“.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 6 

/otsingu_soovitused.json