Teksti suurus:

Meditsiinilise sünniregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2011, 9

Meditsiinilise sünniregistri põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2011 nr 68

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 143 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Meditsiinilise sünniregistri asutamine

  Meditsiiniline sünniregister (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on asutatud „Rahvatervise seaduse“ § 8 lõike 1 punkti 12 alusel.

§ 2.  Registri nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on meditsiiniline sünniregister.

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Medical Birth Registry.

§ 3.  Registri pidamise eesmärk

  Registrit peetakse elus- ja surnultsündide, perinataalse haigestumuse ja suremuse epidemioloogiliseks uurimistööks, rasedusaegse ja sünnitusjärgse tervishoiuteenuse ning sündimusstatistika korraldamiseks.

§ 4.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise Arengu Instituut.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA PIDAMISE KORD 

§ 5.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) paberkandjal alusdokumendid;
  2) digitaalsed alusdokumendid;
  3) digitaalne andmebaas;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.  Registriandmete kaitse

  (1) Registriandmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, st andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklust, st andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsust, st andmete kaitse volitamata töötlemise eest.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K1T2S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine.

§ 7.  Alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokument ja registrile edastatavate andmete andmekoosseisud on kehtestatud määruse lisas „Sünnikaart“.

§ 8.  Andmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk ANDMETE ALUSDOKUMENDID, ANDMETE ESITAMISE KORD JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE 

§ 9.  Andmete registrile esitamine

  (1) Registrile esitavad andmeid kõik Eestis sünnitusabi andvad tervishoiuteenuse osutajad.

  (2) Registrile esitatakse andmed paberkandjal või digitaalselt. Andmete digitaalsel esitamisel kasutatakse digitaalallkirja „Digitaalallkirja seaduses“ sätestatud korras.

  (3) Andmete esitaja esitab registrile andmed hiljemaltlapse sünnile järgneva kuu 15. kuupäevaks, surnult sündinud või esimesel elunädalal surnud lapse sünni korral ülejärgmise kuu 15. kuupäevaks.

§ 10.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse 30 kalendripäeva jooksul pärast andmete saabumist.

  (2) Kande tegemisena registrisse käsitatakse registrisse andmete lisamist ja registris sisalduvate andmete muutmist või kustutamist.

  (3) Andmete kandmisel registrisse säilitatakse andmed kande tegija ning kande tegemise kuupäeva ja kellaaja kohta.

§ 11.  Registriandmete muutmine, ebaõigete andmete parandamine ja registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Kui volitatud töötleja avastab ebaõiged andmed, esitab ta andmete esitajale nende kohta järelepärimise.

  (3) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed, mille alusel volitatud töötleja muudab kande 30 kalendripäeva jooksul.

  (4) Volitatud töötleja säilitab teabe registrisse andmete lisamise ja nende parandamise kohta digitaalses andmebaasis.

  (5) Registrisse kantud andmete vigade või ebatäpsuste avastamisel on volitatud töötleja kohustatud vead viivitamata parandama. Vigade avastamisel peatatakse andmete väljastamine.

  (6) Registrist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (7) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri volitatud töötlejal õigus seaduses sätestatud korras teha registrile esitatud andmete täpsustamiseks päringuid ning saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 12.  Juurdepääs registriandmetele ja andmete väljastamine

  (1) Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas „Avaliku teabe seaduse“ ja „Isikuandmete kaitse seadusega“.

  (2) Volitatud töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registrisse kantud andmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele.

  (3) Volitatud töötleja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid on registrist väljastatud.

  (4) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise üle peetav arvestus on digitaalne ning sisaldab toimingu tegija nime ning toimingu tegemise kuupäeva ja kellaaega.

§ 13.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu „Avaliku teabe seaduse“ § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

§ 14.  Muud isikud andmeandjana

  (1) Eesti rahvastikuregister edastab registrile isikuandmed.

  (2) Surma põhjuste register edastab registrile isiku surma põhjuse andmed.

4. peatükk REGISTRISSE KANTUD ANDMETE JA NENDE ALUSDOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

§ 15.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete arhiveerimisel, säilitamisel ja hävitamisel lähtutakse „Arhiiviseadusest“ ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Volitatud töötleja säilitab registrisse kantud andmeid alaliselt.

  (3) Volitatud töötleja säilitab paberkandjal ja digitaalseid alusdokumente 75 aastat.

  (4) Paragrahvi 12 lõikes 4 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat.

5. peatükk REGISTRI FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 16.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 17.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas „Arhiiviseadusega“ ja „Avaliku teabe seaduse“ § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister sotsiaalministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Sünnikaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json