Teksti suurus:

Vähiregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2011, 10

Vähiregistri põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2011 nr 69

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 142 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Vähiregistri asutamine ja ametlik nimetus

  (1) Vähiregister (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on asutatud „Rahvatervise seaduse“ § 8 lõike 1 punkti 12 alusel.

  (2) Registri ametlik nimetus on vähiregister.

  (3) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Cancer Registry.

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on vähijuhtude andmete töötlemine vähi esinemise ja vähihaigete elulemuse analüüsiks, tervishoiuteenuse korraldamiseks, vähitõrjemeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks, samuti haigestumuse statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks.

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise Arengu Instituut.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA PIDAMISE KORD 

§ 4.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) paberkandjal alusdokumendid;
  2) digitaalsed alusdokumendid;
  3) digitaalne andmebaas;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 5.  Registriandmete kaitse

  (1) Registriandmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, st andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklust, st andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsust, st andmete kaitse volitamata töötlemise eest.

  (2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K1T2S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine.

§ 6.  Alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumentideks on „Teatis vähiregistrile“ (lisa 1) ja „Patoloogiaosakonna teatis vähiregistrile“ (lisa 2).

§ 7.  Andmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk ANDMETE ALUSDOKUMENDID JA ANDMETE ESITAMISE KORD 

§ 8.  Andmete registrile esitamine

  (1) Registrile esitavad andmeid kõik vähijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosivad ja vähihaigele ravi osutavad tervishoiuteenuse osutajad ja riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlikud eksperdid.

  (2) Registrile esitatakse andmed paberkandjal või digitaalselt. Andmete digitaalsel esitamisel kasutatakse digitaalallkirja „Digitaalallkirja seaduses“ sätestatud korras.

§ 9.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Vähijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosiv ja vähihaigele ravi osutav tervishoiuteenuse osutaja esitab registrile „Teatise vähiregistrile“.

  (2) „Teatiselt vähiregistrile“ kantakse registrisse:
  1) patsiendi perekonna- ja eesnimi (sh varasemad perekonnanimed), isikukood, sugu, sünniaeg ja -koht, elukoht, perekonnaseis ja rahvus;
  2) varem diagnoositud pahaloomulised kasvajad;
  3) diagnoos (üksikasjalik paige);
  4) diagnoosimise aeg;
  5) diagnoosi kinnitanud uurimismeetodid;
  6) morfoloogiline diagnoos ja pahaloomulisuse aste;
  7) kasvaja levik;
  8) ravimeetodid, ravi olemus, ravimise koht ja ravi alustamise kuupäev;
  9) surmaaeg;
  10) surmapõhjus;
  11) andmete esitaja ametikoht, nimi ja telefon;
  12) andmete esitamise kuupäev ja tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  13) haigusloo või tervisekaardi number.

  (3) Patoloog või kohtuarstlik ekspert esitab registrile „Patoloogiaosakonna teatise vähiregistrile“.

  (4) „Patoloogiaosakonna teatiselt vähiregistrile“ kantakse registrisse:
  1) patsiendi perekonna- ja eesnimi, isikukood, sugu ja sünniaeg;
  2) preparaadi uuringule saatnud arsti ja tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  3) preparaadi number;
  4) preparaadi saatmise kuupäev (päev, kuu, aasta);
  5) kliiniline saatediagnoos (kliiniline diagnoos);
  6) uuringu liik;
  7) uuringumaterjali päritolu;
  8) algkolle (üksikasjalik paige);
  9) muudes elundites leitud kasvajakude;
  10) morfoloogiline diagnoos ja kasvaja diferentseerumise aste;
  11) kasvaja levik uuringu alusel;
  12) uuringu teostanud patoloogi või kohtuarstliku eksperdi nimi;
  13) andmete esitaja ametikoht, nimi ja telefon;
  14) andmete esitamise kuupäev ja patoloogiaosakonna või riikliku ekspertiisiasutuse osakonna nimetus.

  (5) Andmete esitaja esitab andmed registrile 30 kalendripäeva jooksul pärast vähi diagnoosimist, ravi või arstliku surmateatise väljakirjutamist, või vähi diagnoosimist mikroskoopilise uuringu või lahangu alusel.

  (6) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse 30 kalendripäeva jooksul pärast paberkandjal andmete saabumist.

  (7) Kande tegemisena registrisse käsitatakse registrisse andmete lisamist ja registris sisalduvate andmete muutmist või kustutamist.

  (8) Andmete kandmisel registrisse säilitatakse andmed kande tegija ja kande tegemise aja kohta.

§ 10.  Registriandmete muutmine, ebaõigete andmete parandamine ja registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Kui volitatud töötleja avastab ebaõiged andmed, esitab ta andmete esitajale nende kohta järelepärimise.

  (3) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed, mille alusel volitatud töötleja parandab kande 30 kalendripäeva jooksul.

  (4) Registrist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (5) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri volitatud töötlejal õigus seaduses sätestatud korras teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid ning saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (6) Registrisse kantud andmete vigade või ebatäpsuste avastamisel on volitatud töötleja kohustatud vead viivitamata parandama. Vigade avastamisel suletakse ligipääs vigastele andmetele kuni andmete parandamiseni.

  (7) Registri volitatud töötleja säilitab teabe registrisse andmete lisamise ja nende parandamise kohta digitaalses andmebaasis.

§ 11.  Juurdepääs registriandmetele ja andmete väljastamine

  (1) Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas „Avaliku teabe seaduse“ ja „Isikuandmete kaitse seadusega“.

  (2) Volitatud töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registriandmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele.

  (3) Volitatud töötleja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid on registrist väljastatud.

  (4) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise üle peetav arvestus on digitaalne ning sisaldab toimingu tegija nime ja toimingu tegemise aega.

§ 12.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu „Avaliku teabe seaduse“ § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

§ 13.  Muud isikud andmeandjana

  (1) Eesti rahvastikuregister edastab registrile patsiendi isikuandmed ja isiku riigist lahkumise andmed.

  (2) Surmapõhjuste register edastab registrile andmed isiku surma ja surma põhjuse kohta.

4. peatükk REGISTRISSE KANTUD ANDMETE JA NENDE ALUSDOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

§ 14.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete arhiveerimisel, säilitamisel ja hävitamisel lähtutakse „Arhiiviseadusest“ ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Volitatud töötleja säilitab registrisse kantud andmeid alaliselt.

  (3) Volitatud töötleja säilitab paberkandjal ja digitaalseid alusdokumente 75 aastat.

  (4) Paragrahvi 11 lõikes 4 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat.

5. peatükk REGISTRI FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 15.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 16.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas „Arhiiviseadusega“ ja „Avaliku teabe seaduse“ § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister sotsiaalministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Teatis vähiregistrile

Lisa 2 Patoloogiaosakonna teatis vähiregistrile

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json