Teksti suurus:

Tuberkuloosiregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2011, 11

Tuberkuloosiregistri põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2011 nr 70

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 145 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Tuberkuloosiregistri asutamine

  Tuberkuloosiregister (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on asutatud „Rahvatervise seaduse“ § 8 lõike 1 punkti 12 alusel.

§ 2.  Registri nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on tuberkuloosiregister.

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Tuberculosis Registry.

§ 3.  Registri pidamise eesmärk

  Registrit peetakse tuberkuloosijuhtude registreerimiseks, ravi kulgemise ja tõhususe analüüsiks, tuberkuloositõrjemeetmete väljatöötamiseks, tervishoiuteenuse ja tuberkuloosihaigestumuse statistika korraldamiseks ning teaduslikuks ja epidemioloogiliseks uurimistööks.

§ 4.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise Arengu Instituut.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA PIDAMISE KORD 

§ 5.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) paberkandjal alusdokumendid;
  2) digitaalsed alusdokumendid;
  3) digitaalne andmebaas;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registriandmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, st andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklust, st andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsust, st andmete kaitse volitamata töötlemise eest.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K1T2S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine.

§ 7.  Andmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk ANDMETE REGISTRILE ESITAMISE KORD 

§ 8.  Andmete esitamine registrile

  (1) Registrile esitavad andmeid kõik tuberkuloosijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosivad ja tuberkuloosihaigele ravi osutavad tervishoiuteenuse osutajad ja riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlikud eksperdid.

  (2) Registrile esitatakse andmed paberkandjal või digitaalselt. Andmete digitaalsel esitamisel kasutatakse digitaalallkirja „Digitaalallkirja seaduses“ sätestatud korras.

§ 9.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Tuberkuloosijuhu diagnoosinud või tuberkuloosiravi osutav tervishoiuteenuse osutaja esitab registrile järgmised andmed:
  1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, sugu, elukoht;
  2) sünnimaa;
  3) Eestis elamise aeg aastates;
  4) rahvus;
  5) perekonnaseis;
  6) haridus;
  7) tegevusala;
  8) asutuse tegevusala ja EMTAK kood;
  9) ravikindlustusega hõlmatus;
  10) seisund ravi alustamisel;
  11) retsidiivil varasema ravi alustamise kuupäev;
  12) diagnoosimise kuupäev;
  13) ravi alustamise kuupäev ja multiresistentse ravi alustamise kuupäev;
  14) ravi lõpu kuupäev;
  15) seisund ravikuuri lõpus;
  16) surma kuupäev, surma põhjus, lahangu leid;
  17) tuberkuloosi diagnoosid (nii põhihaigus kui ka kaasnevad paikmed);
  18) kaasuvad haigused ja seisundid;
  19) andmed HIV testi kohta ja kuupäev;
  20) HIV positiivsel patsiendil antiretroviirusravi alustamise kuupäev, immuunsuse näitajad tuberkuloosiravi alustamisel;
  21) röga uuringud;
  22) tuberkuloosi vorm, kopsuleid ja destruktsioon kopsus;
  23) ravimresistentse vormi esinemine (ravimresistentsus omandatud või esmane);
  24) tuberkuloosibakteri leid muus materjalis, materjali nimi;
  25) histoloogilise uuringu tulemus;
  26) haiguse diagnoosimise viis (profülaktiliselt, kaebustega, kontaktsena, pärast surma);
  27) varasem viibimine kinnipidamiskohas;
  28) riskitegurid;
  29) amet viimasel töökohal ja viimase teadaoleva töökoha nimetus;
  30) teadaolev tuberkuloosi kontakt;
  31) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  32) andmekaardi täitmise kuupäev;
  33) andmekaardi vormistaja ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötajate riikliku registri kood ning ametikoht;
  34) selle arsti nimi, kes vastutab tuberkuloosiravi eest;
  35) andmed ravi käigu ja kõrvaltoimete kohta;
  36) andmed ravi jooksul kasutatud ravimite kohta (annused, ravi kestus);
  37) ravi katkestamise või mitteefektiivse ravi korral põhjus;
  38) patsiendi kehakaal tuberkuloosiravi alustamisel ja lõpetamisel;
  39) patsiendi pikkus;
  40) raviotsused, märkused ravi käigu ja ravirežiimi rikkumiste kohta;
  41) tahtest olenematu ravi kohaldamine ja kuupäevad;
  42) andmed kirurgilise ravi kohta, operatsiooni nimetus ja kuupäev;
  43) operatsiooni teinud arsti nimi.

  (2) Raviarst, patoloog või riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlik ekspert, kes diagnoosis surma põhjusena tuberkuloosi, esitab registrile järgmised andmed:
  1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja sugu, elukoht;
  2) surma kuupäev;
  3) tuberkuloosi diagnoos kas põhihaiguse või kaasuva haigusena;
  4) surma põhjus;
  5) tuberkuloosibakteri leid;
  6) histoloogilise uuringu tulemus, lahangu leid;
  7) ekspertiisiasutuse või tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  8) andmekaardi täitmise kuupäev;
  9) andmekaardi vormistaja ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötajate riikliku registri kood ning ametikoht.

  (3) Bioloogilise materjali uuringu läbiviinud laboratoorium esitab registrile järgmised andmed:
  1) laboratooriumi nimi;
  2) analüüsi saatnud arsti perekonnanimi ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood;
  3) analüüsi saatnud tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  4) materjali nimetus;
  5) uuringu saabumise kuupäev ja uuringu vastuse kuupäev;
  6) analüüsi number;
  7) skoopia tulemus;
  8) külvide tulemused;
  9) haigustekitaja liik;
  10) ravimitundlikkuse andmed ravimite lõikes;
  11) uuringu tegija perekonnanimi;
  12) tuberkuloosibakteri tüpiseerimise tulemused (tüve number, RFLP kood, Beijng tüvi, klaster);
  13) Quantiferon testi tulemus.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmed esitab andmete esitaja registrile kaks korda kuus. Jooksva kuu 15. kuupäevani diagnoositud tuberkuloosijuhu ja ravikuuri alustamise või lõpetamise kohta esitatakse andmed tuberkuloosijuhu diagnoosimise ja ravikuuri alustamise või lõpetamise kuu 30. kuupäevaks. Pärast 15. kuupäeva diagnoositud tuberkuloosijuhu ja ravikuuri alustamise või lõpetamise kohta esitatakse andmed tuberkuloosijuhu diagnoosimisele ja ravikuuri alustamisele või lõpetamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks.

  (5) Lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid esitab andmete esitaja registrile üks kord kuus jooksva kuu kestel saadud laborivastustega.

  (6) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul pärast paberkandjal andmete saabumist.

  (7) Kande tegemisena registrisse käsitatakse registrisse andmete lisamist ja registris sisalduvate andmete muutmist või kustutamist.

  (8) Andmete kandmisel registrisse säilitatakse andmed kande tegija ja kande tegemise aja kohta.

§ 10.  Registriandmete muutmine, ebaõigete andmete parandamine ja registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Kui volitatud töötleja avastab ebaõiged andmed, esitab ta andmete esitajale nende kohta järelepärimise.

  (3) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed, mille alusel volitatud töötleja parandab kande 30 päeva jooksul.

  (4) Registrist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (5) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri volitatud töötlejal õigus seaduses sätestatud korras teha andmete esitajatele täpsustavaid päringuid ning saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (6) Registrisse kantud andmete vigade või ebatäpsuste avastamisel on volitatud töötleja kohustatud vead viivitamata parandama. Vigade avastamisel suletakse ligipääs vigastele andmetele kuni andmete parandamiseni.

  (7) Registri volitatud töötleja säilitab teabe andmete registrisse lisamise ja nende parandamise kohta digitaalses andmebaasis.

§ 11.  Juurdepääs registriandmetele ja andmete väljastamine

  (1) Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas „Avaliku teabe seaduse“ ja „Isikuandmete kaitse seadusega“.

  (2) Volitatud töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registriandmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele.

  (3) Volitatud töötleja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid on registrist väljastatud.

  (4) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise üle peetav arvestus on digitaalne ning sisaldab toimingu tegija nime ja toimingu tegemise aega.

§ 12.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu „Avaliku teabe seaduse“ § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

§ 13.  Muud isikud andmeandjana

  (1) Eesti rahvastikuregister edastab registrile isikuandmed ja isiku riigist lahkumise andmed.

  (2) Surma põhjuste register edastab registrile andmed isiku surma ja surma põhjuse kohta.

4. peatükk REGISTRISSE KANTUD ANDMETE JA NENDE ALUSDOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

§ 14.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete arhiveerimisel, säilitamisel ja hävitamisel lähtutakse „Arhiiviseadusest“ ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Volitatud töötleja säilitab registrisse kantud andmeid alaliselt.

  (3) Volitatud töötleja säilitab paberkandjal ja digitaalseid alusdokumente 75 aastat.

  (4) Paragrahvi 11 lõikes 4 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat.

5. peatükk REGISTRI FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 15.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 16.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas „Arhiiviseadusega“ ja „Avaliku teabe seaduse“ § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister sotsiaalministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json