Teksti suurus:

Keskkonnaministri 6. mai 2002. a määruse nr 30 „Proovivõtumeetodid“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2013, 2

Keskkonnaministri 6. mai 2002. a määruse nr 30 „Proovivõtumeetodid“ muutmine

Vastu võetud 21.05.2013 nr 21

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 121 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 6. mai 2002. a määruses nr 30 „Proovivõtumeetodid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Proovivõtumeetodi moodustavad järgmised toimingud:

1) proovivõtuplaani ja -protseduuri kirjeldamine;

2) mõõte- või proovivõtuvahendi (edaspidi proovivõtuvahend) ja proovipudeli valimine;

3) vajaduse korral proovivõtuvahendi proovivõtuks ettevalmistamine;

4) proovivõtukoha valimine;

5) vajaduse korral proovivõtukoha ettevalmistamine proovivõtuks;

6) proovivõtt;

7) vajaduse korral proovi konserveerimine;

8) kiiresti muutuvate parameetrite mõõtmine kohapeal;

9) proovivõtuprotokolli vormistamine;

10) proovi toimetamine akrediteeritud katselaborisse.“;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vajaduse korral lisaks teostatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud toimingutele vooluhulga mõõtmine.“;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Eeldatakse, et proovivõtuvahendi valimise ning proovivõtuks ettevalmistamise toimingu jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardi EVS-EN 25667–2 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(4) Kui proovivõtuvahendi valimise ja proovivõtuks ettevalmistamise toimingu juures ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada proovivõtuvahendi valimise ja proovivõtuks ettevalmistamise toimingu jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Eeldatakse, et proovipudeli valiku jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardite EVS-EN ISO 5667-3 ja EVS-EN ISO 5667-15 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(4) Kui proovivõtupudeli valikul ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada proovipudeli valimise jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Eeldatakse, et proovivõtukoha valikul jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardi EVS-EN ISO 5667–1 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(9) Kui proovivõtukoha valikul ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada proovivõtukoha valimise jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

6) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Keskmistatud proov on kindlas proportsioonis kahe või enama punkt-, valik-, pidev- või sariproovi segu. Keskmistatud proove kasutatakse juhul, kui määratakse uuritavate näitajate keskmist väärtust. Keskmistatud proove võetakse vooluveekogudest ja heit- ning reoveest.“;

7) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veeproovi võtmisel mõõdetakse:

1) veetemperatuuri;

2) vees lahustunud gaaside, näiteks hapniku, sisaldust;

3) vee elektrijuhtivust;

4) pH-d ehk vesinikioonide sisalduse negatiivset logaritmi.“;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Eeldatakse, et veeproovi võtmisel mikrobioloogilisteks uuringuteks jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardi ISO 19458 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(11) Kui veeproovi võtmisel mikrobioloogilisteks uuringuteks ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada veeproovi võtmise mikrobioloogilisteks uuringuteks jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

9) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Proovivõtja koostab kohe pärast proovi võtmist proovivõtuprotokolli kolmes eksemplaris, täites käesoleva määruse lisas 1 esitatud vormi. Proovivõtuprotokolli üks eksemplar antakse analüüsi teostavale katselaborile, teine jääb proovivõtjale ning kolmas reostusallika või uuritava objekti valdajale.“;

10) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Eeldatakse, et proovi katselaborisse toimetamise jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardite EVS-EN ISO 5667-3 ja EVS-EN ISO 5667-15 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(7) Kui proovi toimetamisel katselaborisse ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada proovi katselaborisse toimetamise jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

12) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) veepinnapealsest kilest naftasaaduste identifitseerimiseks, välja arvatud sisalduse määramiseks;“;

13) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) sariproov.“;

14) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Merevee proovivõtumeetodi vastavus standardile

(1) Eeldatakse, et merevee proovivõtumeetodi jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardi ISO 5667-9 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(2) Kui merevee proovivõtumeetodil ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada merevee proovivõtumeetodi jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

15) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Jõeveest tuleb veeproov võtta pinnaveekihist jõe vooluteljelt 25 cm sügavuselt ning tuleb vältida veeproovi võtmist pinnakihtidest välja arvatud juhul, kui see on analüüsi jaoks vajalik. Kui jõe sügavus on väiksem kui 50 cm, tuleb veeproov võtta 1/3 sügavuselt.“;

16) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

„§ 171. Pinnavee proovivõtumeetodi vastavus standardile

(1) Eeldatakse, et pinnavee proovivõtumeetodi jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardite EVS-ISO 5667-4 ja EVS-ISO 5667-6 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(2) Kui pinnavee proovivõtumeetodil ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada pinnavee proovivõtumeetodi jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

17) määrust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Põhjavee proovivõtumeetodi vastavus standardile

(1) Eeldatakse, et põhjavee proovivõtumeetodi jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardi ISO 5667-11 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(2) Kui põhjavee proovivõtumeetodil ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada põhjavee proovivõtumeetodi jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

18) paragrahvi 23 lõike pealkiri ja sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Heit- ja reoveest võetavate proovide liigid

Heit- ja reoveest võetavate proovide liigid on:“;

19) paragrahvi 24 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Proovivõtt heit- ja reoveest“;

20) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Heit- või reovee proovi võtmisest vee erikasutusloa tingimuste täitmise, avariiväljalaskude või saastetasu arvutamise kontrollimise eesmärgil peab proovivõtja informeerima kontrollitava reostusallika või uuritava objekti valdajat, vajaduse korral andma proovivõtu toimingute kohta selgitusi ning lisama proovivõtuprotokollile tema kirjalikud märkused, mille ta on allkirjaga kinnitanud.“;

21) paragrahvi 24 lõiked 3–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Heit- või reovee proov võetakse otse proovipudelisse või kopa või laiasuulise pudeliga, mis on kinnitatud sobiva pikkusega varre otsa.

(4) Prooviliigi valimisel tuleb eelnevalt välja selgitada reostusallika heit- või reovee koostise kujunemise iseärasused.

(5) Heit- või reoveest võetav punktproov näitab vee koostist kindlal hetkel, kuid vee koguse ja koostise vähese (±10%) varieeruvuse korral on selle tulemus esinduslik ka pikema ajavahemiku suhtes.

(6) Kui heit- või reovee vooluhulk ja kvaliteet on muutlik, tuleb esindusliku keskmistatud proovi saamiseks võtta punktproove tihedalt. Tootmisest pärineva heit- või reovee korral on oluline, et keskmistatud proovid sisaldaksid tippkoormuse ajal võetud punktproove“;

22) paragrahvi 25 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 25. Heit- ja reovee proovivõtuprotokolli koostamine ja proovi pitseerimine“;

23) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui heit- või reovee proovi võtmisel mõõdetakse ka vooluhulka, peab koostatav proovivõtuprotokoll lisaks § 8 lõikes 3 esitatud informatsioonile sisaldama vooluhulga mõõtmisandmeid.“;

24) määrust täiendatakse §-ga 251 järgmises sõnastuses:

§ 251. Reo- ja heitvee proovivõtumeetodi vastavus standardile

(1) Eeldatakse, et reo- ja heitvee proovivõtumeetodi jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardi ISO 5667-10 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(2) Kui reo- ja heitvee proovivõtumeetodil ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada reo- ja heitvee proovivõtumeetodi jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

25) paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Eeldatakse, et reoveesetteproovide säilitamise toimingute jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardi EVS-EN ISO 5667-15 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(4) Kui reoveesetteproovide säilitamise toimingute juures ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada reoveesetteproovide säilitamise toimingute jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

26) määrust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

§ 281. Reoveesette proovivõtumeetodi vastavus standardile

(1) Eeldatakse, et reoveesette proovivõtumeetodi jälgitavus ja tõendatus on tagatud, kui on järgitud standardi EVS-EN ISO 5667-13 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõudeid.

(2) Kui reoveesette proovivõtumeetodi juures ei ole nimetatud standardeid järgitud või on tehtud seda osaliselt, tuleb proovivõtu dokumentatsioonis tõendada reoveesette proovivõtumeetodi jälgitavuse ja tõendatuse tagamist.“;

27) paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) muud standardsed mõõtmisseadmed.“;

28) normitehnilised märkused 1–9 jäetakse määrusest välja;

29) lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa PROOVIVÕTU PROTOKOLL
29.05.2013 12:32
Veaparandus - Parandatud lisa. Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lõige 3 ja Keskkonnaministeeriumi 28.05.2013 taotlus nr 1-7/13/1826-6

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json