Teksti suurus:

Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2014, 1

Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine

Vastu võetud 23.05.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded krediidiasutuse ja krediidiasutuse filiaali (edaspidi krediidiasutus) bilansi ja kasumiaruande sisule ja vormile, aga ka aruannete Finantsinspektsioonile esitamise tähtajad ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Käesolevat määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele individuaalsel alusel.

2. peatükk Aruanded, nende koostamise põhimõtted ja esitamine 

§ 3.   Aruanded

  Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama järgmised aruanded:
  1) „Krediidiasutuse bilanss” koodiga 21 (lisa 5);
  2) „Krediidiasutuse kasumiaruanne” koodiga 22 (lisa 6).

§ 4.   Aruannete koostamise põhimõtted

  (1) Bilansi ning kasumiaruande koostamisel kajastatakse ja mõõdetakse varad, kohustused, omakapital, tulud ja kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel.

  (2) Bilansi ja kasumiaruande koostamisel lähtutakse käesoleva määruse lisadest „Bilansi skeem” (lisa 1), „Kasumiaruande skeem” (lisa 2), „Bilansikirjete selgitused” (lisa 3) ja „Kasumiaruande kirjete selgitused” (lisa 4).

  (3) Bilanss ja kasumiaruanne koostatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse eurodesse aruandeperioodi viimasel pangapäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel.

  (4) Bilansi näitajad esitatakse iga aruandeperioodi lõpu seisuga, kasumiaruande näitajad kumulatiivselt alates aruandeaasta algusest.

  (5) Bilansis näidatakse tekkepõhiselt arvestatud, kuid aruandeperioodi lõpu seisuga tasumata intressid samal kirjel finantsinstrumentidega, millega nad on seotud.

  (6) Finantsinstrumendid, mida mõõdetakse amortiseeritud soetusmaksumuses ja mis on väärtuse languse tõttu alla hinnatud, näidatakse bilansis neto-põhimõttel.

  (7) Kauplemiseks hoitavate finantsinstrumentide ja õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande hinnatavate finantsinstrumentide intressitulu ja -kulu näidatakse kasumiaruandes kas eraldi intressitulude ja -kulude vastavatel alamkirjetel või osana vastavasse kategooriasse kuuluva instrumendi kasumi/kahjumi kirjest.

§ 5.   Residentsuse määratlemise põhimõtted

  (1) Resident on:
  1) Eesti Vabariigi riigiorgan või asutus kõige laiemas tähenduses (seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim või nende asutus, põhiseaduslik institutsioon), samuti kohalik omavalitsusüksus või selle asutus;
  2) välisriigis asuv Eesti diplomaatiline, konsulaar- või muu ametlik esindus, samuti muu välisriigis asuv Eesti asutuse või organisatsiooni esindus, mis ei tegele majandus- ja kommertstegevusega;
  3) Eesti Vabariigi seadusega loodud avalik-õiguslik juriidiline isik või selle asutus;
  4) Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või selle esindus (sh piiriülese teenuse pakkuja);
  5) Eesti Vabariigis registreeritud Euroopa ühingute põhikirjaga loodud äriühing (Societas Europaea, SE), ühistu (Societas Cooperativa Europaea, SCE) või nende esindus;
  6) Eesti Vabariigis registreeritud välismaa juriidilise isiku filiaal;
  7) Eesti Vabariigis elav Eesti kodanik;
  8) Eesti Vabariigis elav välismaalane, kellel on alaline elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks;
  9) välisriigis õppiv või ravil viibiv punktis 7 või 8 nimetatud isik, olenemata tema õpingute või ravi kestusest;
  10) välisriigis viibiv punktis 7 või 8 nimetatud isik, kes on laevameeskonna liige või hooaja- või piiriülene töötaja, olenemata tema välisriigis viibimise kestusest;
  11) välisriigis viibiv, immuniteeti ja diplomaatilisi privileege kasutav Eesti Vabariigi diplomaat, sõjaväelane, konsulaar- või muu ametliku esinduse töötaja või tema perekonnaliige.

  (2) Mitteresident on iga isik, kes pole hõlmatud mõistega resident.

§ 6.   Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  (1) Paragrahvi 3 punktis 1 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kuu. Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kvartal.

  (2) Paragrahvi 3 punktis 1 nimetatud aruanne esitatakse viiendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu ja punktis 2 nimetatud aruanne kümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.

§ 7.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XMLis (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määruse nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kohaselt.

  (2) Vigade tuvastamisel ja arvestuspõhimõtete muutmisel esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanded.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Eesti Panga presidendi 22. juuni 2007. aasta määrus nr 8 „Krediidiasutuse ning krediidiasutuse konsolideerimisgrupi bilansi ja kasumiaruande sisu- ja vorminõude kehtestamine”.

§ 9.   Määruse jõustumine ja kohaldamine

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2014. aastal.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel alates aruandeperioodidest, mis lõpevad 30. septembril 2014. aastal.

Ardo Hansson
president

Lisa 1 Bilansi skeem

Lisa 2 Kasumiaruande skeem

Lisa 3 Bilansikirjete selgitused

Lisa 4 Kasumiaruande kirjete selgitused

Lisa 5 Aruanne „Krediidiasutuse bilanss”

Lisa 6 Aruanne „Krediidiasutuse kasumiaruanne”

/otsingu_soovitused.json