Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2019, 2

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Vastu võetud 22.05.2019 nr 48

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määrust nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „45, 46, 47 või 471” tekstiosaga „68, 69 või 70”;

2) paragrahvi 3 lõikest 6 jäetakse välja sõna „tähtajal”;

3) paragrahvi 3 lõiked 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Taotleja ei või toetust taotleda, kui ta on varem saanud toetust § 4 lõikes 3 nimetatud projekti kohta, mis ei ole taotluse esitamise ajaks ellu viidud.

(9) Kui äriühingust taotleja, lõike 1 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingu või tulundusühistu äriühingust liikme või lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud äriühingu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille äriregistrile esitamise tähtpäevad on möödunud.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui füüsilisest isikust ettevõtja, lõike 1 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingu või tulundusühistu füüsilisest isikust ettevõtjast liikme või lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud füüsilisest isikust ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta ei ole tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) esitatud ja nimetatud tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta kohta esitatud andmed.”;

5) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata”;

6) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse sõnad „Euroopa Liidu vahenditest või muud tagastamatut riigiabi ja selle hind on väiksem kui uue samaväärse seadme hind” sõnadega „muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme või haagise hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme või haagise hinnast madalam”;

7) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2, lõike 21 punktides 1 ja 2 ning lõikes 5 asendatakse arv „3000” arvuga „5000”;

8) paragrahvi 6 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, hinnapakkumuse kehtivusaega”;

9) paragrahvi 6 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna „aktsionär” tekstiosaga „, liige”;

10) paragrahvi 7 lõike 1 punktides 2 ja 4 asendatakse sõnad „abikõlblikust suurusest” sõnadega „abikõlbliku kulu maksumusest”;

11) paragrahvi 7 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „lõike 1” ja sõna „toetatavatest” ning sõna „kuludest” asendatakse sõnadega „abikõlblike kulude maksumusest”;

12) paragrahvi 7 lõikes 7 asendatakse sõnad „taotluse esitamise aastale” sõnaga „sellele”;

13) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „lepingu” sõnaga „ärakirja”;

14) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „äriregistri kood” sõnaga „registrikood”;

15) paragrahvi 9 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „esitamisele” sõnaga „vahetult”;

16) paragrahvi 9 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad „või tagastatavat riigiabi ning nimetud seadme või haagise hind ei ületa selle turuväärtust” sõnadega „riigiabi ning nimetatud seadme või haagise hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme või haagise hinnast madalam”;

17) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Taotleja esitab koos taotlusega esimese kahe kvartali kohta nimekirja projekti tutvustavatest müügiedendustegevustest, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise asukoha ja ajaga, kui ta kavatseb nende tegevuste elluviimisega alustada enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist.”;

18) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA)” tekstiosaga „MTA-le”;

19) paragrahvi 141 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või projektiga seotud andmete muutumisest või projekti elluviimist takistavast asjaolust.”;

20) paragrahvi 17 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõna „abisaaja” sõnadega „toetuse saaja”;

21) paragrahvi 17 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõnad „toetatava tegevuse elluviimise rahastamise” sõnadega „toetuse maksmise”.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json