Teksti suurus:

Kaitseväe kiirabibrigaadi tööjuhend

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2019, 8

Kaitseväe kiirabibrigaadi tööjuhend

Vastu võetud 25.05.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 353 lõike 5 alusel.

§ 1.  Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) Kaitseväe kiirabibrigaad (edaspidi kiirabibrigaad) – erakorralise meditsiini alase ettevalmistusega isikute rühm, kes osutab Kaitseväe kiirabiteenust ja kes vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 punkti 4 alusel kehtestatud nõuetele;
  2) käsuandja – Kaitseväe väljaõppe või ürituse korraldamise eest vastutav väeliigi või struktuuriüksuse ülem, tema määratud vastutav isik või muu isik, kelle käsutusse on kiirabibrigaad määratud;
  3) väljasõit – kiirabibrigaadi tegevus väljasõidukäsu saamisest kuni patsiendile abi osutamise lõpetamiseni või käsuandja määratud asukohta saabumiseni;
  4) Kaitseväe meditsiinikeskus – Kaitseväe struktuuriüksuse meditsiinikeskus, kus on kiirabibrigaadi alaline paiknemiskoht vajalike ruumide ja tingimustega kiirabibrigaadi liikmetele ning Kaitseväe kiirabisõidukitele.

§ 2.  Kaitseväe kiirabiteenuse osutamise juhud

  (1) Kiirabibrigaad tegutseb järgmistel juhtudel:
  1) kõrgendatud riskiastmega sõjaväelisel väljaõppel;
  2) Kaitseväe osalusega avalikel üritustel;
  3) rahvusvahelise sõjalise koostöö raames korraldatavatel õppustel;
  4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Kiirabibrigaad juhindub tegutsemises käsuandjalt saadud käskudest, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö korrast (edaspidi koostöö kord), välja arvatud koostöö korra §-st 4, ning teistest seadustest ja seaduse alusel antud õigusaktidest.

  (3) Avalikul üritusel juhindub kiirabibrigaad lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule avaliku ürituse juhi või Häirekeskuse korraldustest ning koostöö korra §-st 4. Kaitsevägi võib kiirabibrigaadi vajaduse korral avalikult ürituselt tagasi kutsuda.

§ 3.  Kiirabibrigaadi liikmete õigused ja kohustused

  Kiirabibrigaadi juhil ja liikmetel on Kaitseväe kiirabiteenuse osutamisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 punkti 3 alusel kehtestatud määruse §-s 9 sätestatud õigused ja kohustused, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 4.  Kiirabibrigaadi tegevus

  (1) Kiirabibrigaad on valmisolekus vastavalt käsuandja käskudele.

  (2) Valmisoleku tagamiseks kiirabibrigaad:
  1) kannab Kaitseväe vormiriietust või käsuandjalt saadud käsust lähtudes muud ettenähtud tööriietust;
  2) kontrollib varustuse olemasolu ja töökorras olekut;
  3) on sidevahendite kaudu pidevas ühenduses käsus määratud isikuga.

  (3) Väljasõidukäsu saamisel kiirabibrigaad:
  1) alustab tegevust vastavalt käsuandjalt saadud käskudele;
  2) vajaduse korral palub täiendavat abi Häirekeskuselt;
  3) teavitab käsuandjat kiirabibrigaadi sündmuskohale saabumisest ja sealt lahkumisest ning saabumisest haiglasse.

  (4) Sündmuskohale saabumisel alustab kiirabibrigaad tegevust patsiendile abi osutamiseks ning vajaduse korral tagab kiirabi osutamise jätkuvuse ka patsiendi transportimisel.

  (5) Pärast väljasõidu lõpetamist või patsiendi üleandmist teavitab kiirabibrigaad käsuandjat:
  1) lahkumisest sündmuskohalt või haiglast;
  2) tegutsemisvalmidusest või vajadusest teha ettevalmistusi järgmiseks väljasõiduks;
  3) saabumisest tagasi käsuandja määratud asukohta.

  (6) Kaitseväe meditsiinikeskusesse või mujale käsuandja määratud asukohta tagasi saabumisel kiirabibrigaad:
  1) kontrollib kasutusel olnud varustust ja vajaduse korral täiendab seda;
  2) puhastab kasutusel olnud varustuse ja vajaduse korral desinfitseerib seda;
  3) vahetab saastunud tööriided uute vastu vastavalt kehtestatud sisekorrale;
  4) teavitab käsuandjat valmisolekust minna järgmisele väljasõidule.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 7. detsembri 2012. a määrus nr 13 „Kaitseväe kiirabibrigaadi tööjuhend” tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json