Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2021, 11

Välja kuulutanud
Vabariigi President
24.05.2021 otsus nr 747

Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.05.2021

§ 1.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 548 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kohtuväline menetleja võib vabastada väärteo tunnustega teo toimepannud isiku temale määratud mõjutustrahvi tasumisest, kui isik nõustub kinni pidama seaduses sätestatud mõjutusmeetme tingimustest. Mõjutusmeetmest loobumise või selle tingimuste eiramise korral tasub isik mõjutustrahvi, nagu on sätestatud käesolevas peatükis.”;

2) paragrahvi 549 lõike 1 punktid 9 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„9) mõjutustrahvi ja vajaduse korral seaduses sätestatud mõjutusmeetme määramise alus;
10) mõjutustrahvi määr ja vajaduse korral seaduses sätestatud mõjutusmeetme tingimused.”;

3) paragrahvi 549 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule märgitakse seaduses sätestatud mõjutusmeetme kohaldamisel lühimenetluse otsuses:
1) teave selle kohta, et lühimenetlusele allutatud isik vabastatakse mõjutustrahvi tasumisest, kui ta on kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest;
2) teave selle kohta, et mõjutusmeetmest loobumise või selle tingimuste eiramise korral peab lühimenetlusele allutatud isik tasuma mõjutustrahvi 15 päeva jooksul otsuses märgitud mõjutusmeetmest loobumisest või selle tingimuste eiramisest arvates ning pärast selle tähtaja möödumist muutub mõjutustrahv sundtäidetavaks;
3) teave selle kohta, et kui isik, kes vabastati mõjutustrahvi tasumisest, on kinni pidanud otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, on temal või tema esindajal õigus 15 päeva jooksul lühimenetluse otsuse kättesaamisest arvates nõuda kohtuväliselt menetlejalt tõendite vormistamist ja edastamist taotluse esitajale ning vaidlustada lühimenetluse otsus, esitades kaebuse maakohtule.”;

4) paragrahvi 5410 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Lühimenetlusele allutatud isik vabastatakse mõjutustrahvi tasumisest, kui ta on kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest.

(12) Lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetmest loobumise või selle tingimuste eiramise korral tasub lühimenetlusele allutatud isik mõjutustrahvi lühimenetluse otsuses märgitud arvelduskontole 15 päeva jooksul otsuses märgitud mõjutusmeetmest loobumisest või selle tingimuste eiramisest arvates.

(13) Kui kohtuväline menetleja tuvastab, et lühimenetlusele allutatud isik ei ole kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, edastab kohtuväline menetleja isikule selle kohta viivitamata vastavasisulise teate.”;

5) paragrahvi 5411 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui lühimenetlusele allutatud isik on kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, kuid ei nõustu lühimenetluse otsusega, on temal või tema esindajal õigus 15 päeva jooksul lühimenetluse otsuse kättesaamisest arvates nõuda kohtuväliselt menetlejalt tõendite vormistamist ja edastamist taotluse esitajale ning vaidlustada lühimenetluse otsus, esitades kaebuse maakohtule 15 päeva jooksul kohtuväliselt menetlejalt tõendite kättesaamisest arvates.”;

6) paragrahvi 114 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) käesoleva seadustiku § 549 lõike 1 kohaselt lühimenetluses tehtud otsus, kui sellega vabastati lühimenetlusele allutatud isik mõjutustrahvi tasumisest ja isik on kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest.”.

§ 2.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduse § 2621 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohtuväline menetleja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud väärteokoosseisu korral kohaldada mõjutusmeedet.

(4) Käesoleva seaduse § 227 lõikes 1 sätestatud väärteo korral võib mõjutusmeetmena määrata 45-minutilise rahunemispeatuse, mille vältel on sõiduki juht koos sõidukiga kohustatud viibima kohtuvälise menetleja määratud asukohas.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json