Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2021, 21

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Vastu võetud 25.05.2021 nr 38

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määrust nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „müügiedendustegevus” sõnadega „teavitus- ja müügiedendustegevus” vastavas käändes;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõna „põllumajandustoodetest” sõnadega „põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) mittetulundusühing või tulundusühistu, kes on põllumajanduse, toidutootmise või toidukultuuri edendamise valdkonnas tegutsenud vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat ja kelle põhikirjaline eesmärk on põllumajandustoodete või toidu turustamisvõimaluste arendamine või toidukultuuri või maaturismi edendamine.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi taotleja) on kohustatud projekti elluviimisesse kaasama veel vähemalt ühe lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava isiku, sõlmides selleks asjakohase § 9 lõikes 4 sätestatud andmeid sisaldava lepingu.”;

5) paragrahvi 3 lõikest 9 jäetakse välja tekstiosa „, lõike 1 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingu või tulundusühistu äriühingust liikme”;

6) paragrahvi 3 lõikest 10 jäetakse välja tekstiosa „, lõike 1 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingu või tulundusühistu füüsilisest isikust ettevõtjast liikme”;

7) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „vajaduse korral”;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „majandusaastal” tekstiosaga „, kui taotleja on ettevõtja või kui projekti on § 3 lõikes 2 nimetatud lepinguga kaasatud ettevõtja”;

9) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 51 sõnastatakse järgmiselt:

„51) nende projektis osalevate ettevõtjate ärinimed ja äriregistri koodid, kelle põhitegevusalaks on põllumajandustoodete tootmine või nende töötlemine ning kelle omatoodetud põllumajandustooteid või põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid projekti raames turustatakse, kuid kes ei ole taotleja liikmed ja kellega ei ole sõlmitud § 3 lõikes 2 nimetatud lepingut, kui taotleja soovib taotluse hindamisel saada asjaomase hindamiskriteeriumi alusel hindepunkte;”;

10) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud toidukultuuri edendamise valdkonnas tegutsemise tõendamiseks elluviidud toidukultuuri arendamise projektide nimekiri ja kirjeldus;”;

11) paragrahvi 9 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „Kui toetust taotleb ettevõtja, esitab ta” sõnadega „Taotleja esitab”;

12) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja ning § 3 lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud ettevõtja esitavad taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirjad, kui tegemist on raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtjaga.”;

13) paragrahvi 9 lõige 8 ja § 141 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA esitab MTA-le pärast taotluse esitamise tähtpäeva nimekirja taotlejatest, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena, ja § 3 lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud füüsilisest isikust ettevõtjatest nende tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks. MTA edastab PRIA-le nimetatud füüsilisest isikust ettevõtjate taotluse esitamisele vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.”;

15) paragrahvi 14 lõikes 2 ja § 141 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „2023.” tekstiosaga „2025.”;

16) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json