Teksti suurus:

Toiduseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2024
Avaldamismärge:RT I, 28.05.2024, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
23.05.2024 otsus nr 410

Toiduseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.05.2024

§ 1.  Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Juriidilisest isikust käitleja seaduslik esindaja korraldab käesolevast seadusest juriidilisele isikule tulenevate kohustuste täitmise.”;

2) paragrahvi 19 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise luba

(1) Toitu tohib ioniseeriva kiirgusega töödelda Põllumajandus- ja Toiduameti loal.

(2) Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa saamiseks esitab käitleja Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid ja dokumente:
1) taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
2) andmed ioniseeriva kiirgusega töödeldava toidu kohta;
3) toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise eesmärgi kirjeldus;
4) andmed toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemiseks kasutatava kiirgusallika kohta;
5) kinnitus, et käitlejale on kiirgusseaduse alusel antud kiirgustegevusluba.

(3) Põllumajandus- ja Toiduamet otsustab toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa andmise või loa andmisest keeldumise 20 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest arvates.

(4) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa andmisest keeldumise otsuse, kui:
1) taotlejal puudub kiirgustegevusluba;
2) taotluses on esitatud valeandmeid või kavandatav toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemine ei vasta käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud või selle alusel kehtestatud asjakohastele nõuetele.

(5) Põllumajandus- ja Toiduamet esitab toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loa andmise ja selle kehtetuks tunnistamise otsuse Euroopa Komisjonile.”;

4) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui volitatud laboratooriumina on vaja tegutsema volitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõikes 2 sätestatud laboratoorium, pöördub Põllumajandus- ja Toiduamet asjaomase laboratooriumi poole nõusoleku saamiseks ning algatab nõusoleku korral haldusmenetluse volituse andmiseks.”;

5) paragrahvi 52 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise otsuse teeb 30 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates Põllumajandus- ja Toiduamet. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõikes 2 sätestatud laboratooriumi volitamise korral teeb Põllumajandus- ja Toiduamet otsuse 45 tööpäeva jooksul asjaomase laboratooriumi nõusoleku saamisest arvates. Volitatud laboratooriumina tegutsemise volituse andmise otsuses märgitakse sama määruse artikli 37 lõikes 3 sätestatud üksikasjalikud andmed ja kirjeldus.”;

6) paragrahvi 53 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Referentlaboratoorium tegutseb valdkonna eest vastutavale ministrile esitatud ja regulaarselt ajakohastatud tegevuskava alusel. Tegevuskava täitmist rahastatakse riigieelarves Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile eraldatud vahenditest.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 658 järgmises sõnastuses:

§ 658. Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loakohustus sellise ettevõtja puhul, kes on kasutanud toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemisviisi Põllumajandus- ja Toiduameti loal enne 2024. aasta 1. juulit

Ettevõtjal, kes on Põllumajandus- ja Toiduameti loal kasutanud toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemisviisi enne 2024. aasta 1. juulit, loetakse käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 sätestatud toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise loakohustus täidetuks.”;

8) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 66, 13.03.1999, lk 16–23), muudetud määrustega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. juulil.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json