Teksti suurus:

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 25, 448

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid1

Vastu võetud 14.03.2007 nr 23

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 32 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrus sätestab hoonete, nende viimistlusdetailidena ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitsestruktuuride pinnakattevahenditena kasutatavate lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite või nende osade pinnakaitsevahenditena remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate taasviimistlusmaterjalide (edaspidi kemikaal) erandkorras turustamise ning kasutamise loa (edaspidi kemikaaliluba) taotlemise ja loa andmise korra ning loa taotluse ja loa vormid.

(2) Erandkorras turustamine või kasutamine käesoleva määruse tähenduses on tegevus, millega kemikaali piiratud kogus tehakse tasu eest või tasuta kättesaadavaks hoone või vanasõiduki restaureerimiseks või hooldamiseks, kui on tõendatud selle hoone või vanasõiduki ajalooline ja kultuuriväärtus.

(3) Kemikaaliluba antakse hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitsestruktuuride pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide järgmiste alaliikide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks:
1) siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid (läige ≤ 25@60°);
2) siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid (läige > 25@60°);
3) mineraalaluspinnaga välisseina pinnakattevahendid;
4) puidust, metallist või plastmassist fassaadi, välis- ja siseviimistlusdetailide värvid;
5) välis- ja siseviimistlusdetailide lakid ja puidupeitsid;
6) minimaalselt katvad puidupeitsid;
7) kruntvärvid;
8) siduvad kruntvärvid;
9) ühekomponentsed pinnakattevahendid;
10) kahekomponentsed pinnakattevahendid;
11) mitmevärvilised pinnakattevahendid;
12) dekoratiivsed pinnakattevahendid.

(4) Kemikaaliluba antakse sõidukite või nende osade pinnakattevahenditena remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate kemikaalide järgmiste alaliikide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks:
1) ettevalmistuse ja puhastuse pinnakattevahendid (ettevalmistavad kemikaalid, eelpuhastid);
2) täitepahtel (kõik tüübid);
3) krunt (täitevkrunt ja metallikrunt, happekrunt);
4) pinnavärv (kõik tüübid);
5) eriotstarbelised viimistlusvahendid (kõik tüübid).

(5) Kemikaaliluba on nõutav juhul, kui erandkorras turustatava või kasutatava kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ-d) sisaldus ületab LOÜ-de sisalduse piirväärtust.

§ 2. Kemikaaliloa taotluse esitamine ja taotluse vorm

(1) Kemikaaliloa saamiseks esitab kemikaaliloa taotleja kirjaliku allkirjastatud taotluse ja muud lõikes 3 nimetatud taotlusmaterjalid Keskkonnaministeeriumile (edaspidi loa andja).

(2) Kemikaaliloa taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi, registrikood või isikukood;
2) asukoht ja postiaadress, kui see on asukohast erinev, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress;
3) kontaktisiku nimi ja telefoninumber;
4) kemikaali alaliigi järjekorranumber ning kirjeldus selle kohta, kas kemikaali soovitakse turustada või kasutada;
5) kemikaali alaliigi nimetus ja tüüp;
6) kemikaali alaliigi kogus kilogrammides, millele luba taotletakse;
7) kemikaali alaliigile vastav LOÜ-de sisalduse piirväärtus grammides liitri kohta, olenevalt kemikaali kasutamise ajast;
8) kemikaali LOÜ-de maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta;
9) hoone või vanasõiduki omaniku nimi, asukoht või postiaadress, kui see on asukohast erinev, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress;
10) hoone või vanasõiduki omaniku kontaktisiku nimi ja telefoninumber;
11) kemikaali kasutamiskoha aadress;
12) loa taotletav kehtivusaeg;
13) loa taotluse esitamise kuupäev.

(3) Kemikaaliloa taotlusele lisatakse:
1) andmed kemikaali koostise kohta massiprotsentides;
2) kemikaali kasutamiskoha andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan, skeem) ja lühikirjeldus;
3) hoone või vanasõiduki ajaloolist ja kultuuriväärtust tõendavad dokumendid, selgitus hoone või sõiduki otstarbe ning toimingu kohta, mida kemikaaliga soovitakse teostada;
4) kemikaali kasutamisel võimaliku õhu-, vee- ning pinnasereostuse vältimiseks rakendatavate meetmete lühikirjeldus;
5) kemikaali pakendijäätmete käitlemise lühikirjeldus;
6) kemikaali kasutamise asukohajärgse maakonna keskkonnateenistuse ja kohaliku omavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta.

(4) Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotluse vorm on esitatud määruse lisas 1.

(5) Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotluse vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 3. Kemikaaliloa andmise menetlus

(1) Loa andja kontrollib esitatud taotlusmaterjalide sisu vastavust kehtestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul loa taotluse saamise kuupäevast arvates.

(2) Kui taotlus ei vasta määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 esitatud nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel seitsme päeva jooksul puuduste avastamisest arvates. Lõikes 1 nimetatud tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks määratud tähtaja võrra.

(3) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, jäetakse taotlus läbi vaatamata ja loa andja teavitab sellest taotlejat seitsme päeva jooksul lõike 2 alusel määratud puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest arvates.

(4) Loa andja võib keelduda loa andmisest, kui:
1) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) hoone või vanasõiduk, mille restaureerimiseks või hooldamiseks luba taotletakse, ei oma ajaloolist ja kultuuriväärtust;
3) loa taotleja ei ole tõendanud, et muude kemikaalide kasutamine ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas;
4) arvestades planeeritavat restaureerimist või hooldamist on taotletava kemikaali kogus põhjendamatult suur;
5) kemikaali kasutamisel eralduvad saasteainete heitkogused võivad asukohajärgse maakonna keskkonnateenistuse või kohaliku omavalitsuse üksuse eelhinnangul põhjustada tiheasustusega piirkonna välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse ületamise;
6) loa taotleja ei kasuta parimat võimalikku tehnikat;
7) kemikaali kasutamisega kaasneb märkimisväärne oht inimese tervisele või keskkonnale.

§ 4. Kemikaaliloa andmine ja loa vorm

(1) Kemikaaliluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb loa andjale, teine väljastatakse luba taotlenud isikule.

(2) Kemikaaliluba sisaldab järgmisi andmeid:
1) loa registreerimisnumber ja kuupäev;
2) loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev;
3) loa omaja nimi, registrikood või isikukood;
4) loa omaja asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress;
5) loa omaja kontaktisiku nimi ja telefoninumber;
6) kemikaaliga teostatava toimingu nimetus ja kemikaali alaliigi järjekorranumber;
7) kemikaali alaliigi nimetus ja tüüp;
8) kemikaali alaliigi kogus kilogrammides, millele luba antakse;
9) kemikaali alaliigile vastav LOÜ-de sisalduse piirväärtus grammides liitri kohta;
10) kemikaali LOÜ-de maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta;
11) hoone või vanasõiduki omaniku nimi või ärinimi, postiaadress, telefoninumber, faksi number, e-posti aadress;
12) hoone või vanasõiduki omaniku kontaktisiku nimi ja telefoni number;
13) kemikaali kasutamiskoha aadress;
14) loa kehtivusaeg;
15) loa vaidlustamise kord;
16) loa väljastamise kuupäev;
17) loa andja nimi, amet ja allkiri.

(3) Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa vorm on esitatud määruse lisas 3.

(4) Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa vorm on esitatud määruse lisas 4.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/42/EÜ teatud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistlusmaterjalides orgaaniliste lahustite kasutamise korral tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite koguste piiramise kohta ja millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ (EÜT L 143, 30.04.2004, lk 87–96).

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruse nr 23 «Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid»
lisa 1

HOONETE JA NENDE VIIMISTLUSDETAILIDE PINNAKATTEVAHENDITENA KASUTATAVA KEMIKAALI ERANDKORRAS TURUSTAMISE JA KASUTAMISE LOA TAOTLUS

Loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev (täidab loa andja)

 

Loa andja

 

Postiaadress

 

Loa taotleja nimi, registrikood või isikukood

 

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber

 

Faksi number

 

e-posti aadress

 

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber

 

Kemikaaliga tehtav toiming

Turustamine

Kasutamine

 

...........................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

 

............................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

Kemikaali alaliik

Tüüp (WB – veepõhine; SB – lahustipõhine)

Kemikaali kogus kilogrammides, millele luba taotletakse

Kasutamisvalmis toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) sisaldus, grammides liitri kohta

Jrk nr Nimetus LOÜ-de sisalduse piirväärtus LOÜ-de maksimaalne sisaldus

 1.

Siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid (läige ≤ 25@60°)

WB      
SB      

 2.

Siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid (läige > 25@60°)

WB      
SB      

 3.

Mineraalaluspinnaga välisseina pinnakattevahendid

WB      
SB      

 4.

Puidust, metallist või plastmassist fassaadi, välis- ja siseviimistlusdetailide värvid

WB      
SB      

 5.

Välis- ja siseviimistlusdetailide lakid ja puidupeitsid

WB      
SB      

 6.

Minimaalselt katvad puidupeitsid

WB      
SB      

 7.

Kruntvärvid

WB      
SB      

 8.

Siduvad kruntvärvid

WB      
SB      

 9.

Ühekomponentsed pinnakattevahendid

WB      
SB      

10.

Kahekomponentsed pinnakattevahendid

WB      
SB      

11.

Mitmevärvilised pinnakattevahendid

WB      
SB      

12.

Dekoratiivsed pinnakattevahendid

WB      
SB      

Hoone või vanasõiduki omaniku nimi

 

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber

 

Faksi number

 

e-posti aadress

 

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber

 

Kemikaali kasutamiskoha aadress

 

Loa taotletav kehtivusaeg

 

.............................................
  (pp-kk-aa kuni pp-kk-aa)

Loa taotluse esitamise kuupäev

 

Loa taotleja

 

..........................................................................................
(nimi, amet, allkiri)

Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruse nr 23 «Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid»
lisa 2

SÕIDUKITE JA NENDE OSADE PINNAKATTEVAHENDITENA KASUTATAVA KEMIKAALI ERANDKORRAS TURUSTAMISE JA KASUTAMISE LOA TAOTLUS

Loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev
(täidab loa andja)

 

Loa andja

 

Postiaadress

 

Loa taotleja nimi, registrikood või isikukood

 

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber

 

Faksi number

 

e-posti aadress

 

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber

 

Kemikaaliga tehtav toiming

Turustamine

Kasutamine

 

................................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

 

...........................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

Kemikaali alaliik

Pinnakattevahendi tüüp

Kemikaali kogus kilogrammides, millele luba taotletakse

Kasutamisvalmis toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) sisaldus, grammides liitri kohta

Jrk nr Nimetus LOÜ-de sisalduse piirväärtus LOÜ-de maksimaalne sisaldus

1.

Ettevalmistus ja puhastus

Ettevalmistavad kemikaalid      
Eelpuhastid      
2. Täitepahtel  Kõik tüübid      

3.

Krunt

Täitevkrunt ja metallikrunt      
Happekrunt      
4. Pinnavärv Kõik tüübid      
5. Eriotstarbelised viimistlusvahendid Kõik tüübid      

Hoone või vanasõiduki omaniku nimi

 

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber

 

Faksi number

 

e-posti aadress

 

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber

 

Kemikaali kasutamiskoha aadress

 

Loa taotletav kehtivusaeg

 

.............................................
 (pp-kk-aa kuni pp-kk-aa)

Loa taotluse esitamise kuupäev

 

Loa taotleja

 

..............................................................................................
(nimi, amet, allkiri)

Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruse nr 23 «Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid»
lisa 3

HOONETE JA NENDE VIIMISTLUSDETAILIDE PINNAKATTEVAHENDITENA KASUTATAVA KEMIKAALI ERANDKORRAS TURUSTAMISE JA KASUTAMISE LUBA

Loa registreerimisnumber ja kuupäev

 

Loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev

 

Loa andja

 

Postiaadress

 

Loa omaja nimi, registrikood või isikukood

 

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber

 

Faksi number

 

e-posti aadress

 

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber

 

Kemikaaliga teostatav toiming

Turustamine

Kasutamine

 

.....................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

 

.....................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

Kemikaali alaliik

Tüüp (WB – veepõhine; SB – lahustipõhine)

Kemikaali lubatud kogus kilogrammides

Kasutamisvalmis toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) sisaldus, grammides liitri kohta

Jrk nr Nimetus LOÜ-de sisalduse piirväärtus LOÜ-de maksimaalne lubatud sisaldus

 1.

Siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid (läige ≤ 25@60°)

WB      
SB      

 2.

Siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid (läige > 25@60°)

WB      
SB      

 3.

Mineraalaluspinnaga välisseina pinnakattevahendid

WB      
SB      

 4.

Puidust, metallist või plastmassist fassaadi, välis- ja siseviimistlusdetailide värvid

WB      
SB      

 5.

Välis- ja siseviimistlusdetailide lakid ja puidupeitsid

WB      
SB      

 6.

Minimaalselt katvad puidupeitsid

WB      
SB      

 7.

Kruntvärvid

WB      
SB      

 8.

Siduvad kruntvärvid

WB      
SB      

 9.

Ühekomponentsed pinnakattevahendid

WB      
SB      

10.

Kahekomponentsed pinnakattevahendid

WB      
SB      

11.

Mitmevärvilised pinnakattevahendid

WB      
SB      

12.

Dekoratiivsed pinnakattevahendid

WB      
SB      

Hoone või vanasõiduki omaniku nimi

 

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber

 

Faksi number

 

e-posti aadress

 

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber

 

Kemikaali kasutamiskoha aadress

 

Loa kehtivusaeg

 

.........................................
(pp-kk-aa kuni pp-kk-aa)

Vaidlustamine

Käesolevat kemikaaliluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest arvates, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras

Loa väljastamise kuupäev

 

Loa andja nimi, amet ja allkiri

 

Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruse nr 23 «Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid»
lisa 4

SÕIDUKITE JA NENDE OSADE PINNAKATTEVAHENDITENA KASUTATAVA KEMIKAALI ERANDKORRAS TURUSTAMISE JA KASUTAMISE LUBA

Loa registreerimisnumber ja kuupäev

 

Loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev

 

Loa andja

 

Postiaadress

 

Loa omaja nimi, registrikood või isikukood

 

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber

 

Faksi number

 

e-posti aadress

 

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber

 

Kemikaaliga teostatav toiming

Turustamine

Kasutamine

 

.................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

 

........................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

Kemikaali alaliik

Pinnakattevahendi tüüp Kemikaali lubatud kogus kilogrammides

Kasutamisvalmis toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) sisaldus, grammides liitri kohta

Jrk nr Nimetus LOÜ-de sisalduse piirväärtus LOÜ-de maksimaalne lubatud sisaldus

1.

Ettevalmistus ja puhastus

Ettevalmistavad kemikaalid      
Eelpuhastid      
2. Täitepahtel  Kõik tüübid      

3.

Krunt

Täitevkrunt ja metallikrunt      
Happekrunt      
4. Pinnavärv Kõik tüübid      
5. Eriotstarbelised viimistlusvahendid Kõik tüübid      

Hoone või vanasõiduki omaniku nimi

 

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber

 

Faksi number

 

e-posti aadress

 

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber

 

Kemikaali kasutamiskoha aadress

 

Loa kehtivusaeg

 

..........................................
(pp-kk-aa kuni pp-kk-aa)

Vaidlustamine

Käesolevat kemikaaliluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest arvates, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras

Loa väljastamise kuupäev

 

Loa andja nimi, amet ja allkiri

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json