Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 16

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” muutmine

Vastu võetud 21.06.2011 nr 48

Määrus kehtestatakse „Mõõteseaduse” § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruses nr 104 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” (RTL 2006, 89, 1662; 2008, 19, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Direktiivi 71/349/EMÜ alusel kuni 30. juunini 2011 teostatud EÜ esmataatlused ja välja antud kalibreerimistunnistused jäävad kehtima kuni käesoleva määruse lisa 2 punkti 2.8 kolmandas veerus kehtestatud taatluskehtivusaja lõppemiseni.”;

2) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta (ELT L 135, 30.04.2004, lk 1–80);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/23/EÜ mitteautomaatkaalude kohta (ELT L 122, 16.05.2009, lk 6–27);
Nõukogu direktiiv 71/316/EMÜ liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 06.09.1971, lk 1–13), muudetud direktiividega 72/427/EMÜ (EÜT L 291, 28.12.1972, lk 156–157); 83/575/EMÜ (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 43–47), 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 43–45), 87/355/EMÜ (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 46–47), 88/665/EMÜ (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 42–43), 2006/96/EÜ (ETL L 363, 20.12.2006, lk 81–106), 2007/13/EÜ (ETL L 73, 13.03.2007, lk 10–11) ning Nõukogu määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ETL L 122, 16.05.2003, lk 36–62);
Nõukogu direktiiv 71/317/EMÜ keskmise täpsusega risttahukakujulisi kaaluvihte alates 5 kg kuni 50 kg ning keskmise täpsusega silindrilisi kaaluvihte alates 1 kg kuni 10 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 06.09.1971, lk 14–20);
Nõukogu direktiiv 71/349/EMÜ laevatankide kalibreerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 15);
Nõukogu direktiiv 72/306/EMÜ sõidukite diiselmootorite heitmete vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 190, 20.08.1972, lk 1), muudetud direktiividega 89/491/EMÜ (EÜT L 238, 15.08.1989, lk 43) ja 97/20/EÜ (EÜT L 125, 16.05.1997, lk 21);
Nõukogu direktiiv 74/148/EMÜ keskmisest täpsemaid kaaluvihte alates 1 mg kuni 50 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.03.1974, lk 3–7);
Nõukogu direktiiv 76/765/EMÜ alkoholomeetreid ja alkoholiareomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.09.1976, lk 143), muudetud direktiiviga 82/624/EMÜ (EÜT L 252, 27.08.1982, lk 8) ja parandusega EÜT L 060, 05.03.1977;
Nõukogu direktiiv 86/217/EMÜ mootorsõidukite rehvimanomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 152, 06.06.1986, lk 48);
Nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, 12.07.1993, lk 1–43), muudetud direktiividega 98/79/EÜ (EÜT L 331, 07.12.1998, lk 1), 2000/70/EÜ (EÜT L 313, 13.12.2000, lk 22) ja 2001/104/EÜ (EÜT L 6, 10.01.2002, lk 50) ja määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/17/EL millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ (ELT L 71, 18.03.2011, lk 1–3).”;

3) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json