Teksti suurus:

Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 17

Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 21.06.2011 nr 49

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 76 lõike 13 ja § 158 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded liiklusregistris registreerimisele kuuluvate sõidukite riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele.

§ 2.  Registreerimismärkide tüübid

  (1) Registreerimismärgid jagunevad järgmisteks tüüpideks:
  1) üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk – tüüp A1;
  2) eritellimusel valmistatud registreerimismärk – tüüp A2;
  3) üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüüp A3;
  4) diplomaatilise sõiduki registreerimismärk – tüübid A4, A5;
  5) diplomaatilise sõiduki registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüübid A6, A7;
  6) teisaldatav registreerimismärk – tüüp A8;
  7) vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk – tüüp A9;
  8) võistlusauto registreerimismärk – tüüp A10;
  9) mootorratta ja maastikusõiduki ning nende haagise registreerimismärk – tüüp B1;
  10) vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk – tüüp B2;
  11) mopeedi registreerimismärk – tüüp B3;
  12) autode transiitmärk – tüüp D1;
  13) mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk – tüüp D2;
  14) traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk – tüübid E1, E2.

  (2) Registreerimismärgi tüüpide jagunemine vastavalt sõiduki kategooriale on toodud lisas 1.

  (3) Registreerimismärkide tüüpide kujundused ja mõõtmed on toodud lisas 3.

§ 3.  Registreerimismärkide väljad ja kasutatavad sümbolid

  (1) Registreerimismärkidel peavad olema eraldi järgmised väljad:
  1) tähtede väli;
  2) numbrite väli;
  3) Euroopa Liidu embleemi ja Eesti riigi tunnusmärgi „EST” väli.

  (2) Registreerimismärkidel kasutatavad sümbolid peavad asetsema neile ettenähtud väljadel proportsionaalselt.

  (3) Registreerimismärkidel kasutatakse nelja erinevat kirjatüüpi kooskõlas lisaga 1 ja lisas 3 toodud registreerimismärkide kujundustega.

  (4) Registreerimismärkidel kasutatavate sümbolite joonte jämedus peab kirja tüüpide 1 ja 3 korral olema 7 mm ning kirja tüüpide 2 ja 4 korral 11 mm.

  (5) Registreerimismärkidel kasutatavateks sümboliteks peavad olema ladina tähestiku suurtähed ja araabia numbrid vastavalt lisas 3 toodud registreerimismärkide näidistega kujundustele.

  (6) Registreerimismärkidel kasutatavad sümbolite kujutised peavad vastama Eesti standardi EVS 597:2004 lisale B ja käesoleva määruse lisas 3 toodud registreerimismärkide kujundustele.

  (7) Registreerimismärkide väljade mõõdud ja sümbolite paigutus on toodud lisa 3 joonistel näidistes 1–17.

§ 4.  Tehnilised nõuded

  (1) Registreerimismärkide tehnilised nõuded peavad vastama standardile ISO 7591:1982.

  (2) Registreerimismärgil peab olema tugevdusrant, mille keskmine osa on sümbolite ja väline serv aluspõhja värvi.

  (3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud väljale kantakse Euroopa Liidu lipu kujutis ja Eesti riigi tunnusmärk „EST” kooskõlas Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2411/98 mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimisliikmesriigi tunnusmärgi tunnustamise kohta ühendusesiseses liikluses (EÜT L 299, 10.11.1998, lk 1–3).

  (4) Euroopa lipu kujutise taustavärv on sinine, 12 viisnurkset ringikujuliselt paiknevat tähte on kollased ja tunnusmärk „EST” on valge.

  (5) Registreerimismärkide sümbolite ja tugevdusrandi värvi servad peavad olema kontrastsed.

§ 5.  Registreerimismärkide valmistamis- ja turvanõuded

  (1) Registreerimismärgid valmistatakse ilmastikukindlast eritöödeldud lehtalumiiniumist, mille vähim paksus on 1 mm.

  (2) Registreerimismärkidel, välja arvatud registreerimismärgi tüüpide A9, B2, D1 ja D2 korral, tuleb kasutada spetsiaalset valgustpeegeldavat kattekihti ja suunatundlikke riigispetsiifilisi turvaembleeme „EST”.

  (3) Lõikes 2 nimetatud kattekihi integraalse osana tuleb turvaelemendina kasutada kihi virtuaalset turvaniiti, mis koosneb kahest siinuselisest, horisontaalselt liikuvast ning kattuvast lainest, millest üks näib hõljuvat valgustpeegeldava kile tasapinnal ning teine, mille faas on hilisem, näib hõljuvat selle kohal.

  (4) Registreerimismärkide sümbolite pealekandmise tehnoloogia peab välistama võimaluse neid muuta.

  (5) Käesolevas paragrahvis nimetatud turvaelemendid peavad olema nähtavad registreerimismärgi kogu kasutusaja jooksul ega tohi olla eemaldatavad ilma registreerimismärgi kattekihti pöördumatult kahjustamata.

§ 6.  Sümbolite mõõtudest tulenevad piirangud

  (1) Sümbolite kõrgused ja laiused on millimeetrites toodud lisas 2.

  (2) Tähte „A” on keelatud kasutada D2 tüüpi registreerimismärgil. Registreerimismärgi tüübi A3 korral on tähte „A” lubatud kasutada koos tähega „M” ühel korral, ülejäänud juhtudel kahel korral. Registreerimismärgi tüüpide B1, B2 ja B3 korral on tähte „A” lubatud kasutada ühel korral ja keelatud kasutada koos tähega „M”. Registreerimismärgi tüübi D1 korral on tähte „A” keelatud kasutada koos tähega „W”.

  (3) Tähte „M” on keelatud kasutada A9 ja D2 tüüpi registreerimismärkidel. Registreerimismärgi tüübi A3 korral on tähte „M” lubatud kasutada koos tähega „A” ühel korral, ülejäänud juhtudel kahel korral. Registreerimismärgi tüüpide B1, B2 ja B3 korral on tähte „M” lubatud kasutada ühel korral ja keelatud kasutada koos tähega „A”. Registreerimismärgi tüübi D1 korral on tähte „M” keelatud kasutada koos tähega „W”.

  (4) Tähte „W” on keelatud kasutada A3, A9, B1, B2, B3 ja D2 tüüpi registreerimismärkidel. Registreerimismärgi tüübi D1 korral on tähte „W” keelatud kasutada koos tähega „A” või „M”. Ülejäänud juhtudel on tähte „W” lubatud kasutada ühel korral.

§ 7.  Erandid

  (1) Tähtajaliselt registreeritud sõidukile väljastatava registreerimismärgi aluspõhi on kollast värvi ja sümbolid on musta värvi.

  (2) B1-tüüpi registreerimismärgil kasutatavad numbrid võivad asuda nii tähtede ees kui ka järel. B3-tüüpi registreerimismärgil kasutatav täht võib numbrite suhtes muuta asukohta.

  (3) Võistlusauto tagumine registreerimismärk tuleb dubleerida sõiduki esiosal kaitsekilega kaetud kilest kleebisena. Nimetatud kleebise mõõtmed on 350×60 mm.

  (4) Vanasõiduki registreerimismärgil ei ole nõutav § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud välja kasutamine.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Registreerimismärkide tüübid

Lisa 2 Registreerimismärgil kasutatavate sümbolite mõõdud

Lisa 3 Registreerimismärkide näidised

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json