Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 18

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele

Vastu võetud 21.06.2011 nr 50

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 96 lõike 8 ja § 100 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib mootorsõidukijuhi (edaspidi juht), välja arvatud traktori-, liikurmasina- ja masinrongjuhi, eksamineerimist ja talle juhtimisõiguse andmist, juhtimisõiguse taastamist ning juhilubade vorme.

  (2) Traktori- ja liikurmasinajuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise kord kehtestatakse eraldi määrusega.

2. peatükk Eksamineerimine 

§ 2.  Eesmärk

  Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele.

§ 3.  Eksamite läbiviimise üldnõuded

  (1) Juhtimisõiguse taotleja teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavuse hindamiseks läbiviidavad eksamid koosnevad liiklusteooriaeksamist (edaspidi teooriaeksam) ning seejärel oskuste ja käitumise eksamist (edaspidi sõidueksam).

  (2) Eksamite liigid, olenevalt taotlemise eesmärgist, on toodud määruse lisas 1.

  (3) Juhi eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Maanteeamet.

  (4) Teooriaeksami võtab vastu Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroo (edaspidi liiklusregistri büroo) juhataja või tema poolt määratud isik, kes on saanud sellekohase ettevalmistuse (edaspidi teooriaeksami läbiviija). Sõidueksami võtab vastu liiklusregistri büroo eksamineerija (edaspidi eksamineerija). Eksamineerija peab vastama kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, olema läbinud vastava väljaõppe ja hindamise ning omama Maanteeameti poolt väljastatud eksamineerija tunnistust.

  (5) Teooria- ja sõidueksam võetakse üldjuhul vastu eesti keeles. Teooria- ja sõidueksami võib vastu võtta liiklusregistri büroo juhataja ja eksamineeritava vahelisel kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul liiklusregistri büroo poolt aktsepteeritud ning erapooletut tõlki.

  (6) Eksami läbiviimise aja ja koha määrab liiklusregistri büroo isiku eksamile registreerimisel. Eksamile registreerimisel lepib isik Maanteeametiga kokku eksamisõiduki kasutamise võimaluses, välja arvatud B-kategooria käsikäigukastiga mootorsõiduki puhul.

  (7) Kui isik ei saa määratud ajaks eksamile tulla, peab ta sellest vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või veebikeskkonnas autentimisega liiklusregistri bürood teavitama ning talle määratud eksami aeg muudetakse. Hilisema teavitamise korral eksami aega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta liiklusregistri büroole asjakohase tõendi.

  (8) Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole oma eksamile mitteilmumisest ettenähtud ajal jooksul liiklusregistri bürood teavitanud, siis loetakse eksam toimunuks ning eksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks. Eksami toimumise põhjuseks märgitakse „eksamile mitte ilmunud”.

§ 4.  Eksamile lubamise tingimused

  (1) Juhtimisõiguse taotlemise eksamile, mille sooritamiseks isik on saanud ettevalmistuse esma- või täiendusõppe korras või koos ametikoolituse kursuse läbimisega, lubatakse isik, kes on „Liiklusseaduse” § 111 lõikes 1 toodud nõuetele vastava koolitaja juures lõpetanud taotletava kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase koolituskursuse ning kelle andmed koolituskursuse läbimise kohta on kantud liiklusregistrisse.

  (2) Juhtimisõiguse taotleja peab esitama liiklusregistri büroole juhiloataotluse vormistamiseks:
  1) juhi kehtiva tervisetõendi. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud liiklusregistri büroole elektrooniliselt;
  2) isikutunnistuse või muu isikut ja elamisluba tõendava dokumendi;
  3) juhi koolituskursuse tunnistuse juhul, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad;
  4) juhtimisõigust tõendava dokumendi juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (kaasa arvatud välisriigis väljastatud);
  5) liiklusregistri büroos tehtud elektroonilise foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega või erandkorras dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm.

  (3) Juhtimisõiguse taotleja kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga esitatud andmete õigsust juhiloataotluse vastuvõtja juuresolekul või juhiloataotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.

  (4) Juhtimisõiguse ja esmase juhiloa esmakordsel taotlemisel ei tohi sooritada teooriaeksamit varem kui kuus kuud ja sõidueksamit varem kui kolm kuud enne „Liiklusseaduse” § 103 lõikes 1 nimetatud vanuse alammäära.

  (5) Täiendusõppe korras juhtimisõiguse taotleja võib sooritada teooriaeksami ja sõidueksami mitte varem kui „Liiklusseaduse” §-des 107 ja 108 nimetatud tähtaegadel, välja arvatud kaitseväeteenistuses olles.

  (6) Piiratud juhtimisõiguse taotleja võib sooritada sõidueksami „Liiklusseaduse” § 95 toodud vanuse alammäära täitumisel.

  (7) Eksamineerija tuvastab juhtimisõiguse taotleja isiku vahetult enne eksamit isikut tõendava dokumendi kontrollimisega.

  (8) Enne eksamile registreerimist peab isikul olema tasutud riigilõiv piiratud juhtimisõigusega juhiloa, esmase juhiloa või juhiloa väljastamise ning teooria- ja sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest.

§ 5.  Eksamite sooritamine

  (1) Maanteeameti peadirektor kehtestab käskkirjaga liiklusregistri büroode loetelu, millistes on lubatud vastava kategooria mootorsõiduki eksameid läbi viia.

  (2) Eksamitulemusi hindab Maanteeamet. Tehniliste vahendite kasutamisel kehtestab Maanteeameti peadirektor tehniliste vahendite kasutamise korra kooskõlas määruses toodud nõuetega.

  (3) Enne teooriaeksami algust tutvustab teooriaeksami läbiviija eksamineeritavale teooriaeksamil kehtivat korda. Enne sõidueksami algust tutvustab eksamineerija eksamineeritavale sõidueksamil kehtivat korda. Kui eksamineeritav rikub eksamil kehtivat korda, siis eksam katkestatakse ning see loetakse mittesooritatuks.

  (4) Eksamineeritaval on eksami ajal keelatud kasutada abi- ja lisavahendeid, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada teooria- või sõidueksami ülesannete iseseisvat sooritamist.

§ 6.  Eksamitulemuste hindamine ja teatamine

  (1) Teooriaeksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisas 2 toodud nõuetest.

  (2) Teooriaeksami tulemus teatatakse eksamineeritavale vahetult pärast eksami sooritamist.

  (3) Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisades 3 ja 4 toodud nõuetest.

  (4) Sõidueksami lõppedes peab eksamineerija andma hinnangu määruse lisas 4 toodud eksamineeritava oskustele ja käitumisele liikluses ning tegema isikule teatavaks eksami tulemuse.

  (5) Eksami tulemused kantakse liiklusregistrisse hiljemalt eksami sooritamise päeva lõpuks.

§ 7.  Vaide esitamine

  (1) Eksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Maanteeametile vaide „Haldusmenetluse seaduses” sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest.

  (2) Vaideotsusega mittenõustumisel võib esitada halduskohtule kaebuse.

§ 8.  Teooriaeksami üldnõuded

  (1) Teooriaeksam toimub liiklusregistri büroos selleks kohandatud eksamiklassis.

  (2) Teooriaeksami läbiviimiseks kasutatakse arvuteid. Erandina võib teooriaeksami läbiviimisel kasutada kirjalikku või suulist vormi eksamineeritava kirjaliku taotluse alusel. Kirjaliku või suulise teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab liiklusregistri büroo juhataja vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni, mille vähemalt üks liige peab olema eksamineerija.

  (3) Teooriaeksami küsimuste arv teemade lõikes on toodud määruse lisas 5, küsimustele vastamise piiraeg ning vastuste hindamise alus on toodud määruse lisas 2.

  (4) Mitme kategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse üheaegsel taotlemisel tuleb vastata kõigile vastavate mootorsõidukite kategooriate puhul ette nähtud eksamiküsimustele määruse lisas 2 toodud piiraegade piires. Mitme kategooria mootorsõiduki juhtimise õiguse üheaegsel taotlemisel summeeritakse kategooriate piirajad.

  (5) Vastata tuleb iga küsimuse kõikidele vastusevariantidele, mida on kaks kuni kolm. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui kas või üks vastusevariant on vale või jäetud vastamata.

  (6) Teooriaeksami sooritamiseks ettenähtud aja lõppemisel vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.

  (7) Edukalt sooritatud teooriaeksam on kehtiv kaksteist kuud arvates eksami sooritamise päevast.

  (8) Kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt teooriaeksamit, siis korduseksamit võib ta sooritada liiklusregistri büroos mitte varem kui ülejärgmisel päeval arvates teooriaeksami mittesooritamisest.

§ 9.  Teooriaeksami piletid ja nende koostamine

  (1) Eksamipiletid koostab Maanteeamet lähtuvalt määruse lisas 5 toodud eksami sooritamise eesmärgist, küsimuste temaatikast ja arvust.

  (2) Eksamipiletid on salastatud ja avalikustamisele ei kuulu.

§ 10.  Sõidueksami üldnõuded

  (1) Sõidueksamile lubatakse juhtimisõiguse taotleja pärast teooriaeksami edukat sooritamist. Teooriaeksam ei ole nõutav määruse lisas 1 toodud juhtudel.

  (2) Sõidueksamil võivad kaasa sõita lisaks eksamineeritavale ja eksamineerijale eksamineeritava õpetaja või koolitaja esindaja, eksamineerija kvalifikatsioonikontrolli läbiviija, tõlk ning eksamineerija kandidaat, kes osaleb sõidueksamil praktika või stažeerimise eesmärgil.

  (3) Sõidueksam algab sõiduki ettevalmistamise ja kontrollimisega liiklusohutuse seisukohast lähtuvalt (edaspidi ohutuse kontroll), mille viib läbi eksamineeritav iseseisvalt kooskõlas lisa 3 punktis 6 toodud nõuetega.

  (4) Eksamineerija hindab B-kategooria sõidueksami teist järku, olles ise samas autos. Kui sõidueksam toimub koolitaja (autokooli) autoga, siis võib auto valdaja soovil eksamineeritava õpetaja või kooli esindaja sõita kaasa istudes eksamineeritava kõrval esiistmel. Sel juhul peab eksamineerija jaoks olema lisatahavaatepeegel, nähtav spidomeetri näit ja lisapedaalid peavad olema varustatud töökorras signaalseadmega.

  (5) Eksamineerija hindab mootorratta- või mopeedijuhi sõidueksami teist järku, olles ise järelsõitvas sõidukis, kasutades juhiste andmiseks sidevahendit.

  (6) Mootorratta- või mopeedijuht peab sõidueksamil kandma kollakas-rohelist ohutusvesti, mille seljaosal on kirje „Sõidueksam” (tähe kõrgus peab olema vähemalt 50 mm). Ohutusvest peab olema standardi EVS-EN 471 „Hoiatusrõivad professionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded” kohane vähemalt 2. klassi ohutusvest või -riietus. Mootorrattajuht peab sõidueksamil kandma nõuetekohast turvariietust ja -varustust. Mopeedijuht peab kandma kinnirihmatud motokiivrit.

  (7) AM-, A-, C-, D-kategooria või vastava alamkategooria mootorsõiduki ning CE- ja DE-kategooria või vastava alamkategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu kahes järgus:
  1) eksami esimeses järgus – eksamiks kohandatud, muuks liikluseks suletud platsil, kus hinnatakse eksamineeritava määruse lisas 3 toodud erimanöövrite (edaspidi sõidueksami harjutused) sooritamise oskust;
  2) eksami teises järgus – hinnatakse eksamineeritava käitumist liikluses ning oskust juhtida sõidukit iseseisvalt ja ohutult erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes vastavalt määruse lisale 4.

  (8) Korduseksam toimub sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt, kui eelnevalt on edukalt läbitud sõidueksami esimene järk. Eksamineerija kontrollib vähemalt ühte sõidueksami harjutust vähese liiklustihedusega teedel, välja arvatud mopeedi ja mootorratta sõidueksami puhul.

  (9) B-kategooria või vastava alamkategooria auto, B-kategooria kuni 4250 täismassiga autorongi juhtimisõiguse ja BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt ning lisas 3 ettenähtud sõiduharjutusi kontrollitakse vähese liiklustihedusega teedel.

  (10) Mopeedijuhi sõidueksami teine järk võetakse vastu vähese liiklustihedusega teedel.

  (11) Sõidueksami esimene järk ja selle tulemuste hindamine peab vastama lisas 3 toodud nõuetele.

  (12) Sõidueksami teine järk ja selle tulemuste hindamine peab vastama lisas 4 toodud nõuetele.

  (13) Sõidueksami kestus liikluses peab vastama määruse lisas 6 toodule. Nimetatud aja hulka ei kuulu mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine, sõidueksami sissejuhatav osa, sõidueksami esimeses järgus nõutavate harjutuste sooritamine ning kokkuvõtte tegemine sõidueksamist.

  (14) Sõidueksami võib enneaegselt lõpetada ja eksam loetakse mittesooritatuks, kui:
  1) selgub, et eksamineeritava oskused, käitumine ja tegevus ei vasta lisades 3 või 4 toodule;
  2) eksamineeritavale osutatakse lubamatut abi, mis muudab eksamineeritava hindamise sõidueksamil võimatuks.

  (15) Eksamineerija võib sõidueksami katkestada, kui ta leiab, et tee- või ilmastikuolud ei võimalda eksamit ohutult läbi viia. Eksami uue toimumisaja määrab liiklusregistri büroo.

  (16) Eksamineerija koostab sõidueksami teise järgu marsruudi sellise arvestusega, et eksamisõidu käigus oleks võimalik kontrollida eksamineeritava oskuste ja käitumise vastavust lisas 4 toodud nõuetele.

  (17) Eksamineerija poolt antavad korraldused peavad olema lühidad, üheselt mõistetavad ning õigeaegselt edasi antud, et eksamineeritaval oleks võimalik korraldusi sujuvalt, korrektselt ning õigeaegselt täita.

  (18) Eksamineerija ei tohi anda eksamineeritavale liiklusnõuetele mittevastavaid korraldusi.

  (19) Kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt sõidueksamit, võib ta eksamit korrata liiklusregistri büroo määratud ajal, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast arvates sõidueksami mittesooritamise päevast.

§ 11.  Sõidueksam juhtimisõiguse taotlemisel

  (1) Sõidueksami esimeses järgus peab eksamineeritav sõidukiga ohutult manööverdama ja sooritama määruse lisas 3 toodud harjutused.

  (2) Sõidueksami teises järgus peab eksamineeritav sõidukit iseseisvalt, ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtima erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel ning olema võimeline sõidukiirust kohandama vastavalt tee- ja ilmaoludele. Kui tee- ja ilmaolud lubavad, siis peab eksamineeritav olema võimeline juhtima sõidukit kuni suurima lubatud kiiruseni.

  (3) Eksamineeritav peab oskama oma liiklusalaseid teadmisi praktikas rakendada ning olema tähelepanelik teiste liiklejate suhtes, oskama sujuvalt liiklusvooluga ühineda, seal sõita ning liiklusvoolust väljuda, kohandades oma sõidukiiruse vastavalt samalaadsete liiklejate kiirusele ning vältida põhjendamatult teiste liiklejate takistamist.

  (4) Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisades 3 ja 4 toodud nõuetest.

  (5) B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu määruse lisa 7 punktis 2.1 toodud nõuetele vastava Maanteeameti eksamiautoga, välja arvatud § 13 lõigetes 5 ja 7 sätestatud juhtudel.

§ 12.  Sõidueksam juhtimisõiguse taastamisel ja muudel liiklusseadusega määratud juhtudel

  (1) Sõidueksam võetakse vastu sõidueksami teise järgu nõuete kohaselt.

  (2) Sõidueksam viiakse läbi erineva liiklustihedusega teedel, kus hinnatakse eksamineeritava oskusi ja käitumist erinevates liiklusolukordades.

  (3) Juhtimisõiguse taastamisel võetakse sõidueksam vastu B-kategooria autoga. Juhul kui juhtimisõiguse taastajal puudub B-kategooria auto juhtimise õigus, siis sooritatakse sõidueksam liiklusregistri büroo juhataja poolt määratud eksamisõidukiga, mille juhtimisõigust isik taastab.

  (4) B-kategooria sõidueksam võetakse vastu määruse lisa 7 punktis 2.1 toodud nõuetele vastava Maanteeameti eksamiautoga, välja arvatud § 13 lõikes 5 toodud juhul.

  (5) Välisriigi (välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja 1968. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigi) juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu, sooritatakse sõidueksam liiklusregistri büroo juhataja poolt määratud eksamisõidukiga.

  (6) Sõidueksami läbiviimisel ja hindamisel juhindutakse määruse lisas 4 toodud nõuetest.

§ 13.  Üldnõuded sõidueksamil kasutatavale sõidukile

  (1) Eksamisõiduki mõõtmed, mass ja varustus peavad vastama määruse lisas 7 toodud nõuetele.

  (2) Sõidueksamil kasutatav sõiduk peab olema puhas ja ta ei tohi olla koormatud ohtlike või halvasti lõhnavate ainetega jms.

  (3) Sõidueksami esimeses järgus võib kasutada autot, millel puuduvad piduri ja siduri lisapedaalid.

  (4) Sõidueksami teise järgu vastuvõtmiseks kasutataval autol peavad olema juhi kõrvalistuja või eksamineerija jaoks piduri ja siduri lisapedaalid ning lisatahavaatepeegel, v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 7 toodud juhtudel.

  (5) Liikumispuudega isikult, kellel tervisetõendi alusel on lubatud juhtida ainult käsijuhtimisega autot, võetakse sõidueksam vastu temale kohandatud autoga. Erandina võib temalt sõidueksami vastu võtta autoga, millel puuduvad siduri ja piduri lisapedaalid, kuid eksamineerijal peab olema võimalus vajadusel lihtsalt kasutada seisupidurit.

  (6) Kui juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami siduripedaalita või A-, A2- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga sõidukil, märgitakse see ära vastava koodiga eksami põhjal välja antud juhiloal. Sellise märkega juhiluba kehtib üksnes siduripedaalita või A-, A2- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga sõiduki juhtimiseks. Eksamiauto peab olema varustatud piduri lisapedaaliga.

  (7) B-kategooria autorongi, mille lubatud täismass ületab 3500 kg, kuid ei ületa 4250 kg, sõidueksami võib vastu võtta ka eksamineeritava enda auto ja haagisega, mis ei ole kerghaagis. Eksamineeritava enda auto ja haagisega võib sõidueksami vastu võtta ainult juhul, kui nende tehnoseisund vastab kehtestatud nõuetele.

  (8) Sõidueksamil kasutatakse kaherattalist mopeedi ning see peab olema kehtestatud korras registreeritud.

3. peatükk Juhtimisõiguse andmine 

§ 14.  Üldnõuded juhtimisõiguse andmisel

  (1) Juhtimisõiguse taotlemisel ja enne juhtimisõigust tõendava dokumendi väljastamist peab liiklusregistri büroo kontrollima liiklusregistrist, kas isikule on varem juhiluba väljastatud, juhtimisõigus ära võetud või peatatud. Juhul kui isikul on juhtimisõigus ära võetud või peatatud, siis saab ta juhtimisõigust taotleda või juhtimisõigust tõendav dokument väljastatakse talle pärast juhtimisõiguse taastumist.

  (2) Juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlejal peab olema liiklusregistri büroole taotluse esitamisel tasutud riigilõiv mootorsõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi väljastamise eest.

  (3) Juhile uue juhtimisõigust tõendava dokumendi väljastamisel kaotab kehtivuse varem väljaantud juhtimisõigust tõendav dokument, mis kuulub tagastamisele liiklusregistri büroole.

  (4) Kui isiku juhtimisõigus on ära võetud või peatatud, siis juhtimisõigust tõendavat dokumenti isikule ei väljastata. Juhtimisõigust tõendav dokument väljastatakse pärast juhtimisõiguse peatamise otsuse aluseks oleva asjaolu äralangemist. Juhtimisõiguse äravõtmise korral väljastatakse juhtimisõigust tõendav dokument määruse §-s 19 sätestatud tingimustel.

  (5) Mopeedi juhtimisõiguse ja juhiloa taotlemisel peab liiklusregistri büroo kontrollima isiku vastavust „Liiklusseaduse” § 105 lõikes 2 toodud nõuetele.

  (6) Juhtimisõiguse ja esmase juhiloa taotlemisel peab liiklusregistri büroo kontrollima isiku vastavust „Liiklusseaduse” § 106 lõikes 1 toodud nõuetele.

§ 15.  Juhiloa vormid

  Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa, piiratud juhtimisõigusega ja ajutise juhiloa vormid peavad vastama määruse lisades 9–16 toodud juhilubade näidistele.

§ 16.  Juhtimisõiguse andmine

  (1) Juhtimisõigus antakse eksamineerija suulise otsuse alusel isikule:
  1) kes vastab „Liiklusseaduses” toodud tingimustele;
  2) kelle alaline elukoht „Liiklusseaduse” tähenduses on Eestis;
  3) kes on edukalt sooritanud nõutavad eksamid ja kelle eksami tulemused on kantud liiklusregistrisse.
Isiku taotlusel, kellel on selleks põhjendatud huvi, antakse kirjalikult vormistatud haldusakt.

  (2) A-kategooria mootorrattajuhtimisõigus antakse lisaks määruse lisas 1 toodud juhtudele ka isikule, kellel on juhtimisõigus ja täidetud juhiloa saamise eeltingimused mis tahes kategooria auto juhtimiseks või kellel on olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

  (3) Esmakordsel B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel väljastatakse isikule esmane juhiluba, välja arvatud juhul, kui isikul oli eelnevalt C- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja või „Liiklusseaduse” § 106 lõikes 2 nimetatud juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal määruse lisas 17 toodud algaja juhi tunnusmärk.

  (4) C-kategooria mootorsõiduki või CE-kategooria autorongi või D1-alamkategooria või „Ühistranspordiseaduse” tähenduses kohaliku liiniveo D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel võib anda vähemalt 18-aastasele isikule, kellel on vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ja kes on läbinud „Autoveoseadusega” kehtestatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse. Nimetatud isikule väljastatakse pärast liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist juhiluba, millele kantakse D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolul määruse lisas 19 toodud kood 106 ning määruse lisas 18 toodud kood 95.

  (5) Kui esmase juhiloa omaja ei ole 12 kuu jooksul, arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest, saanud vastava kategooria mootorsõiduki või autorongi juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami. Juhtimisõiguse andmise kuupäeva arvestatakse esmakordselt antud juhtimisõiguse tähtpäevast.

  (6) Kui esmase juhiloa taotleja ei ole 12 kuu jooksul, arvates esmase juhiloa kehtivuse alguse kuupäevast, võtnud välja esmast juhiluba, antakse uus esmane juhiluba välja vaid siis, kui isik sooritab edukalt nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami.

  (7) Üksnes ajateenistuse ülesannete täitmiseks võib C-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi juhtimisõiguse anda vähemalt 18-aastasele ajateenijale, kellel on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, ning D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse vähemalt 18-aastasele ajateenijale, kellel on C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

  (8) Kui isikul, kellele on antud C-, D-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi juhtimise õigus ainult teenistusülesannete täitmiseks ajateenistuses viibimise ajal, on täitunud „Liiklusseaduse” § 103 lõikes 1 ja §-s 108 toodud tingimused, võib ta taotleda määruse lisa 18 kohase eritingimuste koodi 102 kehtetuks tunnistamist juhiloa vahetamisega. Kui sama isik on läbinud „Autoveoseadusest” tuleneva ametikoolituse kursuse, võib ta taotleda määruse lisa 18 kohase eritingimuste koodi 102 kehtetuks tunnistamist juhiloa vahetamisega.

  (9) Kui isikul, kellele on antud „Ühistranspordiseaduse” tähenduses kohaliku liiniveo D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel, on täitunud „Liiklusseaduse” § 103 lõike 1 punktis 8 toodud juhi vanuse alammäär, võib ta taotleda määruse lisa 18 kohase eritingimuste koodi 106 kehtetuks tunnistamist juhiloa vahetamisega.

§ 17.  Juhiloa vormistamine

  (1) Juhile omistatud juhtimisõigus märgitakse juhtimisõigust tõendava dokumendi esiküljele mootorsõiduki kategooriat tähistava tähega ja alamkategooriat tähistava tähe ja numbriga. Isiku soovil tehakse juhtimisõiguse saanud isiku juhi koolituskursuse tunnistusele järgmine kirje: „Lubatud juhtida ...-kategooria mootorsõidukit kuni „...” ............ 200... a.”.

  (2) Juhiloa esiküljele kantakse kõik määruse lisas 16 toodud ettenähtud kirjed.

  (3) Kategooriad märgitakse vastavate suurtähtedega. Autorongi juhtimise õigus märgitakse E-tähe lisamisega vastava auto kategooria või alamkategooria tähise järele. AM-kategooria mopeedi juhtimisõigus märgitakse juhiloale ainult juhul, kui isik on mopeedi juhtimisõiguse saamiseks sooritanud nõutavad eksamid.

  (4) Juhiloa tagaküljele kantakse määruse lisas 16 toodud kirjed mootorsõiduki iga kategooria ja alamkategooria kohta eraldi, märkides juhtimisõiguse andmise esmase kuupäeva ja vajadusel juhtimisõiguse kehtivuse lõppemise kuupäeva.

  (5) Kui juhile või tema poolt juhitavale mootorsõidukile on kehtestatud teatud piirangud, kantakse määruse lisades 9–11 toodud juhilubade eritingimuste osasse ja lisades 12–13 toodud juhilubade 12. tulpa määruse lisas 18 esitatud koodi number. Kui kood kehtib kõigi kategooriate või alamkategooriate mootorsõidukite suhtes, mille jaoks on juhtimisõigus antud, kantakse see määruse lisades 12–13 toodud juhilubade tulpade 9, 10 ja 11 all asuvasse lahtrisse.

  (6) Olenevalt juhiloa vormist tehakse juhiloale määruse lisas 19 toodud kanded.

§ 18.  Juhiloa väljastamine ning kehtetuks tunnistamine

  (1) Liiklusregistri büroo väljastab isikule esmase juhiloa, juhiloa, piiratud juhtimisõigusega juhiloa kümne tööpäeva jooksul arvates eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast.

  (2) Juhiloa vormistamise ajaks või muudel põhjendatud juhtudel võib liiklusregistri büroo väljastada määruse lisa 11 kohase ajutise juhiloa isikule, kelle juhtimisõigus ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud. Ajutine juhiluba väljastatakse kuni kaheks kuuks.

  (3) Juhtimisõigust tõendav dokument väljastatakse omanikule isiklikult isikut tõendava dokumendi esitamisel liiklusregistri büroos või mujal seaduses ettenähtud kohtades. Dokumendi kättesaamise kohta annab dokumendi omanik allkirja.

  (4) Eestis vanglas kinni peetava isiku juhiloa võib väljastamiseks üle anda vangla direktori volitatud vanglatöötajale, kui isik on avaldanud selleks soovi.

  (5) Esmast juhiluba ja juhiluba ei väljastata isikule, kelle juhtimisõigus on peatatud või ära võetud või kui isiku juhtimisõiguse on ära võtnud Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni pädev asutus ning selle kohta jõustunud otsus on edastatud Maanteeametile.

  (6) Esmane juhiluba ja juhiluba tunnistatakse kehtetuks:
  1) juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamisel;
  2) juhiloa kaotuse, hävimise või varguse korral;
  3) kui isik on esmase juhiloa või juhiloa taotlemisel esitanud valeandmeid või on saanud esmase juhiloa või juhiloa pettuse teel;
  4) kui isikule on väljastatud uus juhiluba;
  5) kui isikule on väljastatud hilisemalt välisriigi juhiluba;
  6) kui isik ei ole loovutanud juhiluba ning „Liiklusseaduse” § 128 lõike 3 alusel on tekkinud alus tunnistada juhiluba kehtetuks või
  7) kui isik ei ole seda välja võtnud 12 kuu jooksul, arvates päevast, mil tekkis esmase juhiloa või juhiloa väljastamise alus.

  (7) Kui isik ei võta käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 7 toodud juhiluba liiklusregistri büroost välja 12 kuu jooksul alates juhiloa väljastamise alusest, siis tuleb tal taotleda uut juhiluba § 22 lõigetes 4 ja 5 toodud tingimustel.

§ 19.  Juhtimisõiguse taastamine

  (1) Juhtimisõiguse taastamiseks pärast karistuse tähtaja möödumist, kui juhtimisõigus on ära võetud vähemalt kuueks kuuks, tuleb isikul sooritada määruse lisas 1 toodud eksamid.

  (2) Juhtimisõiguse taastamiseks tuleb liiklusregistri büroole esitada juhiloataotluse vormistamiseks:
  1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
  2) isikut tõendav dokument.

  (3) Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus ära võetud vähemalt kuueks kuuks, kuid vähemaks kui 12 kuuks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt liiklusteooriaeksami. Liiklusteooriaeksamile võib isik registreeruda ja eksami sooritada ka ajal, mil juhtimisõigus on karistusena ära võetud, kuid juhtimisõigus taastub sellisel juhul pärast karistuse tähtaja möödumist.

  (4) Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus ära võetud 12 kuuks või kauemaks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami. Liiklusteooriaeksamile võib isik registreeruda ja eksami sooritada ka ajal, mil juhtimisõigus on karistusena ära võetud, kuid mitte varem kui 12 kuud enne karistuse tähtaja möödumist. Sõidueksamit ei saa isik sooritada enne karistuse tähtaja möödumist. Sõidueksamile võib isik registreeruda mitte varem kui üks kuu enne juhtimisõiguse äravõtmise tähtaja lõppemist.

  (5) Kui isikul on mootorsõiduki juhtimisõigus peatatud terviseseisundi halvenemise tõttu liiklusmeditsiini komisjoni otsuse alusel, muutub tema tervisetõend kehtetuks ning isik saab juhtimisõiguse taastada juhul, kui liiklusmeditsiini komisjoni otsuse aluseks olev asjaolu on ära langenud. Juhtimisõiguse taastamiseks tuleb isikul läbida „Liiklusseaduse” §-s 101 sätestatud tervisekontroll.

  (6) Kui isik ei ole vahetanud juhiluba viie aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest arvates, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

  (7) Kui isikul on peatatud või ära võetud välisriigis antud juhtimisõigus, siis juhtimisõigus taastub pärast peatamise või äravõtmise tähtaja möödumist.

  (8) Kui Eestis elaval isikul on Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni kohtuvälise menetleja või kohtu poolt juhtimisõigus äravõetud ning jõustunud otsus on liiklusregistrisse kantud, siis toimub juhtimisõiguse taastamine käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 kehtestatud korras.

  (9) Kui isiku suhtes on jõustunud mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamise, äravõtmise või kehtetuks tunnistamise otsus, on isik kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates loovutama oma juhiloa Maanteeameti liiklusregistri büroole. Liiklusregistri büroo väljastab isikule liiklusregistrist väljavõtte juhiloa loovutamise kohta.

§ 20.  Juhiloa duplikaadi väljastamine

  (1) Eestis väljaantud juhiloa, esmase juhiloa, piiratud juhtimisõigusega või ajutise juhiloa kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumi korral, mida liiklusregistri büroo juhataja loeb põhjendatuks, väljastatakse omanikule tema taotluse põhjal selle duplikaat. Eelnevalt välja antud kehtiv juhiluba tunnistatakse kehtetuks juhiloa omaniku kirjaliku teate saamisest arvates. Leitud juhiluba tuleb tagastada liiklusregistri büroole.

  (2) Duplikaat väljastatakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis.

  (3) Duplikaat väljastatakse omanikule isiklikult isikut tõendava dokumendi esitamisel liiklusregistri büroos või mujal seadusega ettenähtud kohtades. Dokumendi kättesaamise kohta annab dokumendi omanik allkirja.

  (4) Duplikaadi taotlejal tuleb liiklusregistri büroole esitada juhiloataotluse vormistamiseks:
  1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
  2) isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;
  3) seletuskiri või politseiasutuse, päästeasutuse või muu pädeva asutuse tõend juhiloa varguse, röövimise või hävimise kohta;
  4) paragrahvi 4 lõike 3 punkti 5 kohane foto, kui liiklusregistri andmebaasis isiku elektrooniline foto puudub või on vanem kui 3 aastat.

  (5) Duplikaadi taotleja kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga või veebikeskkonnas autentimisel tema poolt esitatud andmete õigsust.

  (6) Duplikaadi vormistamise ajaks võib liiklusregistri büroo väljastada taotlejale määruse lisa 11 kohase ajutise juhiloa. Ajutise juhiloa väljastamiseks tuleb isikul esitada dokumendifoto suurusega vähemalt 35×45 mm. Ajutist juhiluba ei vormistata piiratud juhtimisõigusega juhiloa duplikaadi vormistamise ajaks. Ajutine juhiluba tuleb tagastada liiklusregistri büroole juhiloa duplikaadi väljastamisel. Liiklusregistri bürool on õigus väljastada fotota ajutine juhiluba tingimusel, et ajutise juhiloa esiküljele kantakse kirje „Kehtib koos isikut tõendava dokumendiga”.

  (7) Kehtetuks tunnistatud juhiluba ei ennistata.

  (8) Esmase juhiloa, piiratud juhtimisõigusega või ajutise juhiloa duplikaat väljastatakse sama kehtivusajani, mis oli asjaomasel juhiloal märgitud.

§ 21.  Esmase juhiloa vahetamine juhiloa vastu

  (1) Kui esmase juhiloa omanik on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta. Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks liiklusregistri büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist. Esmase juhiloa omanik peab esitama § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid. Juhi koolituskursuse tunnistus tuleb esitada juhul, kui liiklusregistris puuduvad andmed nõutavate erikursuste ja juhi lõppastme koolituse läbimise kohta.

  (2) Kui esmase juhiloa omanikul on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist.

  (3) Kui esmase juhiloa omanikul on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Juhul kui isikule on antud mõne mootorsõiduki kategooria juhtimisõigus enne esmase juhiloa esmakordset väljastamist, siis nende mootorsõidukite kategooriate juhtimisõigust ei tunnistata kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võib ta taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist. Järelkoolituse andmed edastab koolituse läbiviija elektrooniliselt liiklusregistri büroole.

§ 22.  Juhiloa vahetamise muud juhtumid

  (1) Eestis väljaantud juhiluba vahetatakse omaniku taotluse põhjal kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku isikuandmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda juhiloa omanikku. Juhiluba tuleb vahetada ka juhul, kui juhi terviseseisund ei luba juhtida juhiloal vastava tähisega märgitud mootorsõidukit ning tervisetõendi andmed on kantud liiklusregistrisse.

  (2) Juhiluba vahetatakse isikul, kelle alaline elukoht „Liiklusseaduse” tähenduses on Eestis. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

  (3) Esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigusega juhiluba vahetatakse omaniku taotluse põhjal selle kõlbmatuks muutumisel või omaniku isikuandmete muutumisel.

  (4) Juhiloa vahetamiseks tuleb selle omanikul liiklusregistri büroole esitada juhiloataotluse vormistamiseks:
  1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
  2) vajadusel isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument ning vahetamisele kuuluv juhiluba;
  3) paragrahvi 4 lõike 3 punkti 5 kohane foto, kui liiklusregistri andmebaasis isiku elektrooniline foto puudub või on vanem kui 3 aastat.

  (5) Juhiloa vahetamist taotlev isik kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga või veebikeskkonnas autentimisel tema poolt esitatud andmete õigsust.

  (6) Omaniku isikuandmete muutumisel tuleb juhtimisõigust tõendav dokument vahetada ühe kuu jooksul isikuandmete muutumisest arvates.

§ 23.  Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine

  (1) Välisriigis väljaantud juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu vastavalt „Liiklusseaduse” § -le 99. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljaantud juhiluba tagastatakse juhiloa väljaandnud asutusele. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljaantud juhiloa kaotuse puhul või muu põhjendatud juhtumi korral väljastatakse Eestis elamisloa alusel elavale isikule Eesti juhiluba pärast vastava päringu tegemist juhiloa väljaandnud riigi ametkonnast.

  (2) Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljaantud juhiluba vahetatakse omaniku taotluse põhjal juhiloa kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda juhiloa omanikku. Juhiluba vahetatakse isikul, kelle alaline elukoht „Liiklusseaduse” tähenduses on Eestis, Isiku Eestisse elama asumine ja elamisõiguse kehtivus tehakse kindlaks lähtudes rahvastikuregistri andmetest.

  (3) Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi Konföderatsiooni väljastatud juhiluba kehtib 12 kuud alates isiku alaliselt elama asumisest Eestisse. 1968. aasta Viini teeliikluse konventsiooni osalisriigis väljastatud konventsiooni kohane juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu eksamiteta. Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigi juhiluba koos rahvusvahelise juhiloaga vahetatakse Eesti juhiloa vastu pärast liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist. Juhiluba vahetatakse isikul, kelle alaline elukoht „Liiklusseaduse” tähenduses on Eestis. Isiku Eestisse elama asumine ja elamisõiguse kehtivus tehakse kindlaks lähtudes rahvastikuregistri andmetest. Vahetatav juhiluba kuulub loovutamisele Maanteeametile. Juhiluba, mille kehtivuse tähtajast on möödunud rohkem kui viis aastat, ei vahetata. Selle omanik võib taotleda Eesti juhiluba pärast koolituskursuse läbimist koolitaja juures ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist liiklusregistri büroos.

§ 24.  Piiratud juhtimisõigusega juhiloa ja mopeedijuhiloa taotlemisega seotud erisätted

  (1) Piiratud juhtimisõiguse või kuni 15-aastasel mopeedi juhtimisõiguse taotlejal tuleb esitada liiklusregistri büroole lisaks § 4 lõikes 3 toodud dokumentidele lapsevanema või muu seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

  (2) Piiratud juhtimisõigus ja juhiluba kehtib kuni selle omaniku 18-aastaseks saamiseni.

§ 25.  Rahvusvahelise juhiloa väljastamine

  (1) Liiklusregistri büroo annab isikule määruse lisa 14 või alates 29.03.2011. aastast määruse lisa 15 kohase rahvusvahelise juhiloa kümne tööpäeva jooksul arvates rahvusvahelise juhiloa taotluse esitamisele järgnevast päevast.

  (2) Rahvusvaheline juhiluba väljastatakse Eesti juhiloa omanikule liiklusregistri büroos või mujal seaduses ettenähtud kohtades.

  (3) Rahvusvaheline juhiluba väljastatakse kehtivusega kolm aastat. Kui juhiluba aegub kolme aasta jooksul, väljastatakse rahvusvaheline juhiluba sama kehtivusajani, mis on märgitud juhiloal.

  (4) Rahvusvahelise juhiloa taotlemiseks tuleb isikul esitada liiklusregistri büroole:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) dokumendifoto suurusega vähemalt 35×45 mm.

  (5) Rahvusvahelise juhiloa taotleja kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga esitatud andmete õigsust juhiloataotluse vastuvõtja juuresolekul või juhiloataotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.

  (6) Rahvusvaheline juhiluba vahetatakse kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda rahvusvahelise juhiloa omanikku.

  (7) Rahvusvahelise juhiloa kaotamise, varguse või hävimise korral duplikaadi saamiseks tuleb rahvusvahelise juhiloa omanikul esitada seletuskiri või politsei või päästeasutuse tõend ning lõikes 4 nimetatud dokumendid ja foto. Eelnevalt välja antud kehtiva tähtajaga rahvusvaheline juhiluba tunnistatakse kehtetuks kirjaliku teate saamisest arvates.

  (8) Duplikaat väljastatakse sama kehtivusajani, mis oli märgitud rahvusvahelisel juhiloal. Kui kehtivuse lõppemiseni on jäänud vähem kui 12 kuud, väljastatakse rahvusvaheline juhiluba kehtivusega kolm aastat või juhiloa kehtivuse ajani, kui juhiluba aegub kolme aasta jooksul.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 26.  Üleminekusätted

  (1) Määruse lisas 10 toodud juhilubasid väljastati kuni 2004. aasta 30. septembrini (kaasa arvatult).

  (2) Määruse lisades 12–13 toodud juhilubasid väljastatakse alates 2004. aasta 1. oktoobrist.

  (3) Määruse lisas 7 nimetatud BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- ja D1E-kategooria eksamisõidukeid, mis ei vasta lisa 5 punktis 1 esitatud miinimumnõuetele, kuid mida on kasutatud määruse jõustumise ajal või enne seda, võib edasi kasutada kuni 2013. aasta 30. septembrini.

§ 27.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 29. juuli 2004. a määrus nr 169 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid” (RT I, 31.03.2011, 13) tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Eksamite liigid, olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist

Lisa 2 Teooriaeksami temaatika, küsimuste arv ja vastamise piiraeg

Lisa 3 Sõidueksami esimeses järgus eksamineeritavale esitatavad nõuded ja tema tegevuse hindamine

Lisa 4 Sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine

Lisa 5 Eksamiküsimuste temaatika olenevalt eksami sooritamise eesmärgist

Lisa 6 Sõidueksami kestus minutites

Lisa 7 Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele

Lisa 8 Sõidueksami kaart

Lisa 9 Piiratud juhtimisõigusega juhiloa näidis

Lisa 10 Juhiloa näidis

Lisa 11 Ajutise juhiloa näidis

Lisa 12 Juhiloa näidis

Lisa 13 Juhiloa näidis

Lisa 14 Rahvusvahelise juhiloa näidis

Lisa 15 Rahvusvahelise juhiloa näidis alates 29.03.2011. a.

Lisa 16 Juhiloa näidis

Lisa 17 Algaja juhi tunnusmärk

Lisa 18 Juhiloa tagaküljele kantavad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest

Lisa 19 Juhiloale tehtavad kanded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json