Teksti suurus:

Mikrolülituse topoloogia kaitse seadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 23

Mikrolülituse topoloogia kaitse seadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine

Vastu võetud 04.03.1999 nr 12
RTL 1999, 49, 634
jõustumine 19.03.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2005 nr 69RTL 2005, 74, 104808.07.2005
21.06.2011RT I, 28.06.2011, 901.07.2011

Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse § 22 lõike 6 ja § 46 lõike 4 alusel määran:

1. Kehtestada mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded ja esitamise kord (juurde lisatud).

2. Kehtestada mikrolülituse topoloogia tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord (juurde lisatud).
[RTL 2005, 74, 1048 - jõust. 08.07.2005]

Kinnitatud
majandusministri 4. märtsi 1999. a määrusega nr 12

MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA REGISTREERIMISE TAOTLUSE DOKUMENTIDE VORMINÕUDED JA ESITAMISE KORD

SISSEJUHATUS

Käesolev kord kehtestab nõuded, mida mikrolülituse topoloogia registreerimise taotleja (edaspidi taotleja) peab järgima mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) koostamisel ja esitamisel Patendiametile.

Vastavalt mikrolülituse topoloogia kaitse seadusele (edaspidi seadus) rakendatakse Eesti Vabariigis mikrolülituse topoloogiate registreerimisel avaldus- ehk registreerimissüsteemi. Registreerimissüsteemi puhul kontrollib Patendiamet seaduses ettenähtud registreerimistaotluse dokumentide olemasolu ja nende vastavust käesoleva korraga kehtestatud vorminõuetele. Patendiamet kontrollib ka dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamist ja tähtaegade arvestuse õigsust, tasutud riigilõivu summade õigsust ning taotleja esindamise õigust toimingutes Patendiametiga.

Patendiamet ei kontrolli mikrolülituse topoloogia vastavust seaduse paragrahvi 8 lõigetes 1--4 sätestatud nõuetele. Seaduse paragrahvi 12 lõikest 4 tulenevalt ei või esitada registreerimistaotlust, kui registreerimist taotlev isik teab, et mikrolülituse topoloogia ei vasta seaduse paragrahvi 8 eelnimetatud lõigetes sätestatud nõuetele.

Patendiamet ei kontrolli ka registreerimistaotluse esitanud isiku seaduse paragrahvi 12 lõigetes 1 ja 2 sätestatud õigust taotleda mikrolülituse topoloogia registreerimist, samuti mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduses seaduse paragrahvi 9 lõike 2 alusel esitatud nõude õigsust õiguskaitse alguse päeva määramiseks mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise päeva järgi.

I OSA. REGISTREERIMISTAOTLUSE DOKUMENDID JA NENDE VORMINÕUDED

1. Registreerimistaotluse dokumendid

1.1. Registreerimistaotlus peab koosnema alljärgnevatest dokumentidest:

1) mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus;

2) mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid;

3) riigilõivu tasumist tõendav dokument;

4) volikiri, kui registreerimistaotlus esitatakse kaubamärgiseaduse paragrahvi 9 1 lõigete 1 ja 2 tähenduses Eesti patendivoliniku (edaspidi patendivolinik) kaudu või ühiselt esitatava registreerimistaotluse korral taotlejate endi hulgast valitud ühise esindaja kaudu.

1.2. Registreerimistaotlusele võib lisada ka muid dokumente, mis taotleja arvates on vajalikud. Kui need dokumendid sisaldavad ärisaladust, võib taotleja keelata ärisaladuse avalikustamise. Taotleja peab hoolitsema, et sellised dokumendid või nende ärisaladust sisaldavad osad oleksid määratletud registreerimistaotluse menetlemisel selgelt eristatavaina ülejäänud dokumentidest või dokumendi avalikustamisele kuuluvast osast.

2. Dokumentide eksemplaride arv

Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid esitatakse kahes eksemplaris. Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus ja ülejäänud dokumendid esitatakse ühes eksemplaris.

3. Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus

3.1. Üldnõuded

3.1.1. Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus peab sisaldama seaduse paragrahvis 20 ettenähtud andmeid. Andmed kantakse käesoleva korra lisas toodud plangile.

3.1.2. Andmed, mis ei mahu ära mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduse andmeväljadele, võib esitada lisalehel, millele kirjutab alla sama isik, kes kirjutab alla mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldusele vastavalt käesoleva korra punktile 3.12.

3.1.3. Kui füüsilisel isikul on nimi, kust ei ole selgelt arusaadav, milline nimeosa on ees- ja milline perekonnanimi, tuleb perekonnanimi alla joonida. Füüsilise isiku nimi esitatakse ladina tähestikus vastavalt eesti keele algustäheortograafia reeglitele.

3.1.4. Juriidilise isiku nime esitus peab vastama äriseadustiku peatükis 2 sätestatud nõuetele ja eesti kirjakeele normile, mille kohaselt ladinakirjalised nimed esitatakse lähtekeelsel kujul, muukirjalised eesti kirja transkribeerituina. Juriidilise isiku nime puhul rakendatakse eesti keele või juriidilise isiku asukohariigi keele algustäheortograafia reegleid.

3.2. Mikrolülituse topoloogia nimetus

Andmeväljal 1 tuuakse mikrolülituse topoloogia nimetus võimalikult lühidalt, kuid piisavalt täpselt selleks, et vastava ala asjatundjale on arusaadav mikrolülituse otstarve või kasutusvaldkond.

3.3. Taotleja andmed

3.3.1. Taotleja andmed esitatakse mikrolülituse topoloogia registreerimise avalduse andmeväljal 2.

3.3.2. Füüsilise isiku andmed on tema ees- ja perekonnanimi ning elukoha või ettevõtte asukoha aadress. Füüsilise isiku elukoht on koht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab või millega ta on isiklikult ja majanduslikult kõige enam seotud. Kui füüsilise isiku elukohaks võib samaaegselt lugeda kohti eri riikides, siis märgitakse elukohaks koht riigis, mille kodanik isik on.

3.3.3. Juriidilise isiku andmed on äriregistrisse või tema asukohariigi seaduse järgi muusse ametlikku registrisse kantud täielik või lühendatud nimi ja asukoha täielik aadress. Juriidilise isiku asukoht on koht, kus asub tema juhatus või seda asendav organ.

3.3.4. Taotleja puhul, kelle elu- või asukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, märgitakse aadressile lisaks riigi kahetäheline kood vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardile ST. 3 riikide identifitseerimise kohta (edaspidi riigi kahetäheline kood).

3.3.5. Kui taotlejaid on mitu, esitatakse kõigi taotlejate andmed.

3.3.6. Kui taotleja on liitriigi isik, tuleb aadressis näidata ka osariik, kusjuures linn või muu asula tuleb alla kriipsutada või muul viisil eristada.

3.3.7. Taotleja andmete hilisematest muudatustest tuleb viivitamatult teatada Patendiametile. Patendiameti nõudmisel peab taotleja esitama Patendiameti määratud tähtajaks andmete muutumist tõendava dokumendi.

3.4. Taotleja esindaja andmed

3.4.1. Andmeväli 3 täidetakse vaid juhul, kui taotlejat esindab taotluse esitamisel või Patendiametiga asjaajamisel patendivolinik või mitme taotleja korral nende ühine esindaja.

3.4.2. Ühise esindaja korral kantakse andmeväljale ainult füüsilise või juriidilise isiku nimi. Ühise esindaja nimi peab olema identne tema nimega taotlejana andmeväljal 2.

3.4.3. Patendivoliniku andmed on ees- ja perekonnanimi, büroo täielik nimi, aadress, telefoni ja telefaksi number ning patendivoliniku registreerimisnumber riiklikus patendivolinike registris. Andmete esitamiseks on lubatud kasutada nime- ja aadressitemplit, kui see sisaldab kõiki nõutavaid andmeid.

3.4.4. Kui andmeväljal 3 on esitatud nii ühise esindaja kui ka patendivoliniku andmed, loetakse taotleja esindajaks patendivolinik.

3.4.5. Taotleja esindaja andmete hilisematest muudatustest tuleb viivitamatult teatada Patendiametile.

3.5. Andmed kirjavahetuse pidamiseks

3.5.1. Andmeväli 4 täidetakse juhul, kui taotluse esitab ja mikrolülituse topoloogia registreerimise asju ajab taotleja ise või mitme taotleja korral nende ühine esindaja. Andmeväljale 4 märgitakse taotleja või ühise esindaja andmed ka juhul, kui patendivoliniku andmed on andmeväljal 3 märgitud, aga ta ei ole volitatud vastu võtma Patendiameti kirjalikke teateid või vahetama suulist informatsiooni.

3.5.2. Kui taotleja on füüsiline isik või mitme taotleja korral on nende ühiseks esindajaks füüsiline isik, märgitakse andmeväljale 4 selle isiku nimi ja teate kõige kiiremat ning kindlamat edastamist tagav aadress, telefoni ja telefaksi number.

3.5.3. Kui taotleja on juriidiline isik või mitme taotleja korral on nende ühiseks esindajaks juriidiline isik, võib andmeväljale 4 märgitud isikuks olla selle juriidilise isiku juht, tema poolt määratud töötaja või prokurist. Andmeväljale märgitakse selle isiku nimi, ametinimetus ja teate kõige kiiremat ning kindlamat edastamist tagav aadress, telefoni ja telefaksi number.

3.5.4. Kui andmeväli 4 ei ole ettenähtud juhtudel täidetud või on täidetud ilmselt valesti või vigaselt, edastab Patendiamet teated andmeväljal 3 märgitud ühisele esindajale või selle puudumisel andmeväljal 2 märgitud taotlejale. Kui mitme taotleja korral ei ole ühist esindajat määratud, edastatakse teated andmeväljal 2 esimesena märgitud taotlejale tema elu- või asukoha aadressil. Kui taotlejate hulgas on nii Eesti Vabariigis elu- või asukohta omavaid isikuid kui ka välisriigis elu- või asukohta omavaid isikuid, edastatakse teated andmeväljal 2 järjekorras esimesena märgitud Eesti Vabariigis elu- või asukohta omavale isikule.

3.5.5. Kirjavahetuse andmete hilisematest muudatustest tuleb viivitamatult teatada Patendiametile.

3.6. Autori andmed

3.6.1. Andmeväljal 5 esitatakse autori ees- ja perekonnanimi ning täielik aadress, millele on lisatud riigi kahetäheline kood.

3.6.2. Mitme autori puhul märgitakse andmeväljale 5 punktis 3.6.1 nimetatud andmed kõigi autorite kohta.

3.6.3. Kui autor on ühtlasi taotleja, võib andmeväljale 5 kirjutada ainult autori ees- ja perekonnanime või sõna «taotleja». Aadressi märkimine ei ole sel juhul kohustuslik.

3.6.4. Autor, kes ei soovi oma nime autorina avalikustada, esitab andmeväljal 5 nime autorina avalikustamise keelamise nõude, kinnitades seda nõuet oma allkirjaga.

3.6.5. Kui autor on surnud, märgitakse andmeväljale 5 autori ees- ja perekonnanimi, sõna «surnud» ning autori viimase elukoha riigi kahetäheline kood.

3.7. Andmed mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemise õiguse kohta

Andmeväljal 6 näidatakse mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemise ja mikrolülituse topoloogia omanikuks saamise õiguslik alus vastava ruudu märgistamise teel. Lepingu või muu dokumendi esitamist õigusliku aluse kinnitamiseks taotluse esitamisel ei nõuta.

3.8. Mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise kuupäev

3.8.1. Andmevälja 7 täitmist loetakse nõude esitamiseks määrata mikrolülituse topoloogia õiguskaitse algus selle esmakordse ärieesmärgil kasutamise päeva järgi.

3.8.2. Andmeväljale 7 märgitakse andmetena mikrolülituse topoloogia esmakordne ärieesmärgil kasutamise kuupäev ja riigi nimi või WIPO standardile ST. 3 vastav selle riigi identifitseerimise kahetäheline kood, kus mikrolülituse topoloogiat esmakordselt ärieesmärgil kasutati.

3.8.3. Mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise aega ja kohta tõendavate dokumentide esitamist registreerimistaotluses ei nõuta.

3.9. Avalikustamisele mittekuuluv teave

Andmeväljal 8 loetletakse käesoleva korra punkti 1.2 kohaselt registreerimistaotlusele lisatud ärisaladust sisaldavad dokumendid, mille avalikustamine on keelatud.

3.10. Andmed riigilõivu tasumise kohta

Andmeväljale 9 märgitakse tasutud riigilõivu summa ja maksemoodus, riigilõivu tasumist tõendava dokumendi number ja kuupäev.

3.11. Andmed lisade kohta

Andmeväljal 10 tehakse lisade loetelus ruutu märge registreerimistaotluse koosseisus olevate dokumentide kohta. Seejärel märgitakse iga dokumendi lehtede ja eksemplaride arv. Kui registreerimistaotluses on mõni dokument, mida loetelu ei sisalda, täiendatakse loetelu, lisades selle dokumendi nimetuse, lehtede ja eksemplaride arvu.

3.12. Allkiri

3.12.1. Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldusele kirjutab alla taotleja või volituse olemasolul patendivolinik. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad või patendivolinik või ühine esindaja.

3.12.2. Allkiri peab sisaldama ees- ja perekonnanime, olema loetav või suurtähtkirjas deðifreeritud. Kui patenditaotleja on juriidiline isik, tuleb märkida ka allakirjutanud pädeva ametiisiku ametinimetus.

3.12.3. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise koht (linn, muu asula, talu) ning kuupäev.

3.12.4. Allkiri lisalehel peab vastama käesoleva korra punktides 3.12.2 ja 3.12.3 sätestatud nõuetele.

4. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid

4.1. Registreerimistaotlus peab sisaldama mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumente, mis peavad andma täieliku ja täpse ettekujutuse mikrolülituse topoloogiast.

4.2. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentideks võivad olla jooniseid või fotod mikrolülituse topoloogiast, maskist või selle osast, millega mikrolülitus on valmistatud või millega saab seda mikrolülitust valmistada, ja mikrolülituse eri kihtidest.

4.3. Kui registreerimiseks esitatav mikrolülituse topoloogia on ainult osa identifitseerimise dokumentides kujutatud topoloogiast, tuleb registreerimiseks esitatav osa selgelt eristada.

4.4. Joonistele ja fotodele kehtivad patenditaotluse dokumentide vormi- ja sisunõuete ning esitamise korra punktis 17.6 kehtestatud vormistamise nõuded.

5. Riigilõiv

5.1. Registreerimistaotluse esitamise eest tasutakse riigilõiv.

5.2. Riigilõiv tasutakse panka Patendiameti riigilõivude arvelduskontole.

5.3. Riigilõivu tasumist tõendavale dokumendile (maksekorralduse ärakiri, kviitung jne) märgitakse mikrolülituse topoloogia nimetus ja registreerimistaotluse saabumise number, kui viimane on taotlejal teada.

5.4. Üldjuhul esitatakse riigilõivu tasumist tõendav dokument iga registreerimistaotluse jaoks eraldi. Kui riigilõiv tasutakse korraga mitme registreerimistaotluse esitamise eest, märgitakse riigilõivu tasumist tõendavale dokumendile iga registreerimistaotluse kohta mikrolülituse topoloogia nimetus või registreerimistaotluse saabumise number ja tasutud riigilõivu suurus. Interneti kaudu tasumisel esitatakse kviitungi väljatrükk, mis on kinnitatud maksja allkirjaga.

6. Volikiri

6.1. Volikiri antakse ühe või mitme patendivoliniku nimele või, kui taotlejatel on ühine esindaja, siis ühisele esindajale registreerimistaotluse esitamiseks või mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemisega või registreeringu jõushoidmisega seotud kõigi toimingute või mõne toimingu sooritamiseks.

6.2. Kui volikiri on antud mitme patendivoliniku nimele, ajab Patendiamet asju ükskõik kellega neist, juhul kui volikirjas ei nähta ette teisiti.

6.3. Volikirjas peab sisalduma:

1) füüsilisest isikust esindatava ees- ja perekonnanimi ning elukoha või ettevõtte asukoha aadress, juriidilisest isikust esindatava nimi ja aadress;

2) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;

3) füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi ning tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress, juriidilisest isikust ühise esindaja korral tema nimi;

4) volituse ulatus;

5) edasivolitamise õigus, kui esindatav selle õiguse esindajale annab;

6) volituse kehtivusaeg, kui volitus on tähtajaline;

7) esindatava allkiri;

8) volikirja väljaandmise koht ja kuupäev.

6.4. Volikirjale kirjutab alla taotleja. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad. Volikiri allkirjastatakse käesoleva korra punkti 3.12.2 kohaselt.

6.5. Volikirja notariaalset tõestamist ega volikirja legaliseerimist ei nõuta.

6.6. Kui volikirjas ei ole määratud selle kehtivuse alguse kuupäeva, kehtib volikiri alates allakirjutamise kuupäevast. Kuupäevata volikiri loetakse kehtivaks alates Patendiametisse saabumise kuupäevast.

6.7. Volikirja kehtivuse tähtaeg kirjutatakse sõnadega.

6.8. Kui volikirjas ei ole kehtivusaega märgitud, loetakse volikiri tähtajatuks.

6.9. Edasivolitamise volikirja võib välja anda ainult seaduse paragrahvi 23 lõigetes 2 ja 3 sätestatu kohaselt volitatud patendivolinik, kui tal taotleja antud algvolikirja kohaselt on edasivolitamise õigus. Edasivolitamise volikirja võib välja anda ka käesoleva korra punktis 3.4 kehtestatu kohaselt volitatud ja edasivolitamise õigust omav ühine esindaja.

6.10. Kui volikirjas näidatud patendivolinikku ei ole riiklikku patendivolinike registrisse kantud, loetakse volikiri kehtetuks ning registreerimistaotlus tagastatakse mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldusele alla kirjutanud isikule.

6.11. Kui taotleja, kelle elukoht või asukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, esitab registreerimistaotluse ise, peab ta registreerimistaotluse menetluse asjade ajamiseks volitama patendivoliniku. Volikiri peab olema esitatud seaduse paragrahvi 22 lõikes 4 sätestatu kohaselt kahe kuu jooksul registreerimistaotluse Patendiametisse saabumise päevast arvates.

6.12. Patendiamet loeb volitust tõendavaks ja volikirja asendavaks dokumendiks ka mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldust, kui avalduse andmeväljale 3 on kantud käesoleva korra punktis 3.4.2 või 3.4.3 nõutud andmed ja avaldusele on alla kirjutanud ühise esindaja korral teised taotlejad või patendivoliniku korral kõik taotlejad. Sel juhul loetakse ühise esindaja ja patendivoliniku volituse ulatuseks registreerimistaotluse menetlusega ja patendi jõushoidmisega seotud kõigi toimingute sooritamine ning volituse andmise kohaks ja ajaks avalduse allakirjutamise koht ja aeg.

6.13. Kui registreerimistaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu ja mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldusele on alla kirjutanud patendivolinik, siis peab ta registreerimistaotluse dokumentidele lisama volikirja. Volikirja puudumisel peab patendivolinik esitama volikirja seaduse paragrahvi 22 lõikes 4 sätestatu kohaselt kahe kuu jooksul registreerimistaotluse Patendiametisse saabumise päevast arvates.

6.14. Kui sama toimingu tegemiseks on volikiri antud eri ajal eri isikutele, loetakse kehtivaks hiljem antud volikiri. Varem antud volitus võib jääda kehtima kas osaliselt või täielikult vaid juhul, kui see selgelt ilmneb hiljem antud volikirjast.

7. Keelenõuded

7.1. Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse Patendiametile eesti keeles.

7.2. Kui mõni registreerimistaotlusele lisatav dokument on esitatud võõrkeeles, esitatakse selle eestikeelne tõlge. Tõlge peab vastama originaaldokumendile. Patendiamet käsitab registreerimistaotluse esitamisel ja menetluse käigus tõlkeid autentsete registreerimistaotluse dokumentidena, kui ei tõestata vastupidist.

7.3. Keelekasutus registreerimistaotluse dokumentides ja registreerimistaotlusele lisatavates dokumentides peab vastama eesti kirjakeele normile „Keeleseaduse” mõttes.

[RT I, 28.06.2011, 9 – jõust. 1.07.2011]

8. Registreerimistaotluse tekstidokumentide vormistamise üldnõuded

8.1. Üldnõuded

8.1.1. Registreerimistaotluse tekstidokumendid (lisatud dokumendid, ärakirjad, tõlked, volikirjad jms) vormistatakse ja esitatakse valgel vastupidaval paberil formaadis A4 (210 × 297 mm).

8.1.2. Iga paberilehte kasutatakse püstformaadis ja ainult ühelt poolt.

8.1.3. Tekstidokumendi lehe veeriste mõõtmed on järgmised:

ülemine veeris - 20-40 mm;

vasak veeris - 25-40 mm;

parem veeris - 20-30 mm;

alumine veeris - 20-30 mm.

8.1.4. Tekstidokumentide leheküljed nummerdatakse araabia numbritega. Lehekülje number paigutatakse lehe keskele ülemise veerise alla. Esimesele lehele lehekülje numbrit ei märgita.

8.1.5. Dokumentide tekst esitatakse kirjutusmasina või arvutikirjas.

8.1.6. Dokumendid peavad olema trükitud musta kustutamatu ja säilitamiskindla värviga ning sellise värvitumedusega, mis võimaldab dokumentidest tänapäevaste paljundusseadmetega teha vajaliku arvu koopiaid.

8.1.7. Tekst trükitakse vähemalt 1,5-intervallise reavahega kirjas, mille suurtähtede kõrgus on vähemalt 2,1 mm.

8.2. Terminoloogia ja tinglik tähistamine

8.2.1. Tekstidokumentides kasutatakse teadus- ja tehnikakirjanduses üldlevinud termineid, tähiseid, lühendeid ja mõõtühikuid.

8.2.2. Dokumentides järgitakse terminoloogia ühtsuse nõuet.

8.2.3. Registreerimistaotluse dokumentide tekstis ei tohi olla väljendeid, mis on vastuolus heade tavadega või halvustavad teisi isikuid.

8.2.4. Registreerimistaotluse dokumentide tekstis ei tohi esitada mikrolülituse topoloogiat või taotlejat reklaamivaid tekste või kujutisi.

II OSA. MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA REGISTREERIMISE TAOTLUSE ESITAMINE

9. Registreerimistaotluse esitamine

9.1. Registreerimistaotluse esitab taotleja või tema esindaja otse või posti teel Patendiameti vastuvõtuosakonda. Registreerimistaotluse võib panna ka Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti (edaspidi taotluste postkast).

9.2. Registreerimistaotluse saabumise päevaks loetakse registreerimistaotluse tegelik Patendiametisse saabumise päev. See kehtib ka registreerimistaotluse edastamisel posti- või kulleriteenust kasutades.

9.3. Telefaksi teel või elektroonsete vahendite kaudu esitatud registreerimistaotlust vastu ei võeta.

10. Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamine

10.1. Riigilõivu tasumist tõendav dokument esitatakse registreerimistaotluse saabumise päeval või ühe kuu jooksul registreerimistaotluse saabumise päevast.

10.2. Riigilõiv loetakse tasutuks, kui riigilõivu tasumist tõendav dokument on saabunud Patendiametisse. Pangast Patendiametile laekuvaid kontoväljavõtteid ei loeta käesoleva korra tähenduses riigilõivu tasumist tõendavateks dokumentideks.

10.3. Kui riigilõivu tasumist tõendav dokument ei ole saabunud Patendiametisse tähtaegselt, keeldub Patendiamet registreerimistaotlust menetlusse võtmast.

11. Volikirja esitamine

11.1. Volikiri esitatakse registreerimistaotluse saabumise päeval või kahe kuu jooksul registreerimistaotluse saabumise päevast.

11.2. Kui volikiri ei ole saabunud Patendiametisse tähtaegselt, keeldub Patendiamet registreerimistaotlust menetlusse võtmast.

Lisa
«Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse dokumentide vorminõuete ja esitamise korra» juurde
Kinnitatud
majandusministri 4. märtsi 1999. a määrusega nr 12
MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA TUNNISTUSE VORMINÕUDED JA VÄLJAANDMISE KORD

[RTL 2005, 74, 1048 - jõust. 08.07.2005]

I. ÜLDSÄTTED

1. Mikrolülituse topoloogia tunnistus (edaspidi tunnistus) antakse välja 16. märtsil 1999. aastal jõustunud mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse alusel.

2. Patendiamet annab pärast mikrolülituse topoloogia registreerimist riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris kümne tööpäeva jooksul registreerimise päevast mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse.

3. Tunnistus on dokument, mis tõendab mikrolülituse topoloogia registreeringut ja mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigust mikrolülituse topoloogiale.

4. Pärast registreeringu andmete muutmise kande tegemist riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris annab Patendiamet mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse lisa, mis on tunnistuse lahutamatu osa. Tunnistuse lisana bibliograafiliste andmete muutmise või nendes vigade parandamise korral käsitletakse mikrolülituse topoloogia omanikule väljastatavat registreeringu andmete muutmise teadet. Muudatuste tegemisel mikrolülituse topoloogias vormistatakse tunnistuse lisa käesoleva korra kohaselt.

5. Patendiamet annab mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse duplikaadi ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi saabumise päevast.

II. TUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED JA REKVISIIDID

6. Tunnistus koosneb kaantest, andmelehest ja mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentidest.

7. Tunnistuse esikaanele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:

7.1. riigi nimi -- Eesti Vabariik;

7.2. riigi vapp -- Eesti Vabariigi väike riigivapp;

7.3. tunnistuse nimetus -- mikrolülituse topoloogia tunnistus;

7.4. tunnistuse number -- registreeringu number;

7.5. tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus -- Patendiamet;

7.6. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus -- peadirektor;

7.7. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi allkiri;

7.8. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;

7.9. tunnistuse väljaandnud asutuse pitsati jäljend -- Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;

7.10. tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht -- Tallinn;

7.11. tunnistuse väljaandmise kuupäev -- tunnistuse allakirjutamise kuupäev;

7.12. tunnistuse väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend -- Patendiameti reljeefpitsati jäljend;

7.13. tunnistuse väljaandmise õiguslik alus -- Tunnistus on välja antud 16. märtsil 1999. aastal jõustunud mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse paragrahvi 46 järgi;

7.14. tunnistusega tõendatavad õigussuhted -- Tunnistus tõendab mikrolülituse topoloogia registreeringut riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris ja mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigust mikrolülituse topoloogiale;

7.15. registreeringu kehtivus -- mikrolülituse topoloogia õiguskaitse lõpeb kümne kalendriaasta möödumisel õiguskaitse algusaasta viimasest kalendripäevast;

7.16. originaalsuse kontrollimine -- Patendiamet ei ole kontrollinud mikrolülituse topoloogia originaalsust tulenevalt mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse paragrahvi 29 lõike 2 punktist 1.

8. Tunnistuse andmelehtedele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:

8.1. registreeringu number;

8.2. mikrolülituse topoloogia nimetus;

8.3. mikrolülituse topoloogia autori ees- ja perekonnanimi ning aadress;

8.4. mikrolülituse topoloogia omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;

8.5. registreeringu kehtivuse alguse kuupäev;

8.6. registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev;

8.7. patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;

8.8. füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi;

8.9. registreerimistaotluse number;

8.10. registreerimistaotluse esitamise kuupäev;

8.11. mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise päev.

9. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentideks käesoleva korra mõistes on mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluses sisalduv komplekt nimetatud dokumentide lehtede teisest eksemplarist.

III. TUNNISTUSE VORMISTAMINE

10. Tunnistuse vorminõuded

10.1. Tunnistus vormistatakse ehisköites.

10.2. Tunnistuse kaaned

10.2.1. Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud käesoleva korra punktis 7 nimetatud andmed ja rekvisiidid (lisa 1).

10.2.2. Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.

10.3.3. Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja 213 mm kaugusel paremast servast.

10.3.4. Käesoleva korra punktis 7 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse esikaanele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.

10.3.5. Tunnistuse esikaane veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

10.3.6. Tunnistuse esikaanel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri jaoks.

10.3.7. Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

10.4. Tunnistuse andmelehe plank on A4 formaadis leht, millele kantakse käesoleva korra punktis 8 toodud andmed.

10.5. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentide iga lehe ülaveerise parempoolsele nurgale kantakse registreeringu number.

11. Tunnistuse köitmine

11.1. Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse esmalt andmeleht ning selle järele mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid. Kõik nimetatud dokumendid kinnitatakse omavahel kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.

11.2. Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

11.3. Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.

11.4. Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides, 6 mm laiune.

11.5. Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

11.6. Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

IV. TUNNISTUSE VÄLJAANDMINE

12. Vormistatud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

13. Tunnistus antakse mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

V. TUNNISTUSE LISA

14. Tunnistuse lisa koosneb kaantest ja mikrolülituse topoloogias tehtud muudatusi sisaldavatest mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentidest.

15. Tunnistuse lisa kaante plangi mõõtmed, materjal ja rekvisiidid vastavad käesoleva korra punktides 10.2.2--10.3.6 kehtestatud nõuetele.

16. Tunnistuse lisa esikaanele kantakse järgmised andmed (lisa 2):

16.1. riigi nimi -- Eesti Vabariik;

16.2. riigi vapp -- Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis;

16.3. dokumendi nimetus -- mikrolülituse topoloogia tunnistuse lisa;

16.4. registreeringu number;

16.5. lisa number;

16.6. registreeringu muudetud andmete liik -- muudatused mikrolülituse topoloogias;

16.7. registrikande tegemise kuupäev;

16.8. tunnistuse lisa väljaandnud asutuse nimetus -- Patendiamet;

16.9. registrisekretäri ees- ja perekonnanimi;

16.10. registrisekretäri allkiri;

16.11. tunnistuse lisa väljaandnud asutuse asukoht -- Tallinn.

17. Tunnistuse lisa vormistamine ja väljaandmine

17.1. Tunnistuse lisa plangile kantakse märgistatud kohale numbritempliga registreeringu ja tunnistuse lisa number.

17.2. Vormistatud tunnistuse lisale kirjutab alla registrisekretär. Tema allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

17.3. Tunnistuse lisa antakse mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

VI. TUNNISTUSE DUPLIKAAT

18. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avaldus

18.1. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduse esitab mikrolülituse topoloogia omanik ise või patendivoliniku kaudu. Ühisomandi korral ei ole teiste ühisomanike nõusolek duplikaadi saamiseks vajalik.

18.2. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduses peab sisalduma:

18.2.1. tunnistuse number;

18.2.2. füüsilisest isikust mikrolülituse topoloogia omaniku korral ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress ja riigi kood, juriidilisest isikust omaniku korral nimi, asukoha aadress ning riigi kood;

18.2.3. mikrolülituse topoloogia omaniku või patendivoliniku allkiri.

18.3. Avaldusele peab olema lisatud:

18.3.1. riigilõivu tasumist tõendav dokument;

18.3.2. volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks on kehtiv.

19. Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust, vormistab tunnistuse vastavalt käesoleva korra osale III ning kannab templiga tunnistuse esikaane paremasse ülaossa sõna «DUPLIKAAT» ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.

20. Tunnistuse duplikaadi väljaandmine

20.1. Vormistatud tunnistuse duplikaadile kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

20.2. Tunnistuse duplikaat antakse mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json