Teksti suurus:

Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 35

Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord

Vastu võetud 27.06.2011 nr 56

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 9 lõike 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab reguleerija koolituse eesmärgi ja korralduse, õppekava mahu ja kohustusliku sisu, nõuded lektori kvalifikatsioonile, reguleerija tunnistuse vormi ja tunnistuse väljaandmise korra.

2. peatükk Reguleerija koolitus 

§ 2.  Koolituse eesmärk

  (1) Reguleerija koolituse eesmärgiks on teadmiste andmine liikluse reguleerimist käsitlevatest õigusaktidest, reguleerija märguannetest ja varustusest, reguleerija ohutust mõjutavatest teguritest ning praktiliste oskuste andmine liikluse reguleerimiseks „Liiklusseaduse” § 8 lõikes 1 loetletud juhtudel.

  (2) Koolituse läbinud reguleerija:
  1) tunneb oma pädevuse piires liiklusalaseid õigusakte ja ohutusnõudeid ning oskab temale vajaliku pädevuse piires liiklust reguleerida;
  2) oskab kasutada vajalikke liikluskorraldus- ja reguleerimisvahendeid;
  3) tegutseb liiklusohutust tagades, riske vältides ning tervist ja keskkonda säästes.

§ 3.  Koolituse liigid

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse järgmist koolituse liigitust:
  1) I pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel);
  2) II pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktides 1–7 ja 11 nimetatud isikutele (Kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral; päästeteenistuja päästetöödel; looduskaitsetöötaja kaitsealal „Looduskaitseseaduse” tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel; riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja metsateedel; raudteetöötaja raudteeülesõidukohal; parvüleveo korraldaja sadamas; parkimise korraldaja parklas; kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel);
  3) III pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 8 nimetatud isikutele (teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud);
  4) IV pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 9 nimetatud isikutele (suurt või rasket veost saatev isik, kui liiklus on veose suuruse või raskuse tõttu häiritud või ohustatud);
  5) III pädevuskoolituse täienduskoolitus – reguleerija III pädevuskoolituse läbinud isikutele juhul, kui viimasest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat;
  6) IV pädevuskoolituse täienduskoolitus – reguleerija IV pädevuskoolituse läbinud isikutele juhul, kui viimasest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat.

  (2) III pädevuskoolituse läbimine ja teadmiste kontrolli sooritamine annab õiguse liiklust reguleerida ka „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktides 1–7 ja 11 nimetatud juhtudel.

  (3) IV pädevuskoolituse läbimine ja teadmiste kontrolli sooritamine annab õiguse liiklust reguleerida ka „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktides 1–8 ja 11 nimetatud juhtudel.

§ 4.  Nõuded koolitusel osalejale

  (1) Reguleerija koolitusele võetakse isik, kes on üldjuhul vähemalt 18-aastane.

  (2) Reguleerija III ja IV pädevuskoolitusele võetakse isik, kelle terviseseisund vastab vähemalt „Liiklusseaduse” § 101 lõike 10 alusel B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud tervisenõuetele.

  (3) Reguleerija IV pädevuskoolitusele võetav isik peab lisaks omama vähemalt CE-kategooria autorongi juhtimisõigust.

  (4) III pädevuskoolituse täienduskoolitusele võetakse isik, kes on läbinud III või IV pädevuskoolituse mitte rohkem kui viis aastat tagasi ja vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud nõuetele.

  (5) IV pädevuskoolituse täienduskoolitusele võetakse isik, kes on läbinud IV pädevuskoolituse mitte rohkem kui viis aastat tagasi ja vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 esitatud nõuetele.

  (6) Reguleerija II pädevuskoolitusele võib võtta 16-aastase isiku, keda koolitatakse parkimise korraldajaks parklas.

  (7) Pädevuskoolitusele või täienduskoolitusele võetud isik peab läbima käesoleva määruse lisa 1 „Reguleerija koolituse õppekava” alusel koostatud koolitaja õppekava vastava pädevus- või täienduskoolituse teoreetilise ja praktilise õppe ettenähtud mahus.

§ 5.  Reguleerija koolitaja

  (1) Reguleerija koolitust viib läbi Maanteeameti poolt tunnustatud koolitaja.

  (2) Tunnustuse saamiseks esitab koolitaja taotluse. Maanteeamet hindab koolitaja vastavust käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõuetele ja õppekava olemasolu.

  (3) Maanteeamet teeb tunnustuse andmise või selle andmise keeldumise otsuse taotlejale teatavaks 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

§ 6.  Koolitajale esitatavad nõuded

  Koolitajal peavad olema:
  1) õpperuum või selle kasutamise võimalus ning muud vahendid teoreetilise õppe läbiviimiseks;
  2) tehnilised vahendid, sh sõidukid ning liikluskorraldus- ja reguleerimisvahendid või nende kasutamise võimalus praktilise õppe läbiviimiseks;
  3) koolitust läbiviivad lektorid, kes vastavad käesoleva määruse § 8 nõuetele.

§ 7.  Õppedokumentatsioonile esitatavad nõuded

  (1) Koolitajal peab olema järgmine õppedokumentatsioon:
  1) käesoleva määruse lisa 1 „Reguleerija koolituse õppekava” alusel koostatud ja Maanteeameti poolt tunnustatud koolitaja õppekava;
  2) õpperühma nimekiri, mis sisaldab koolitusel osalejate ees- ja perekonnanime, isikukoodi, III või IV pädevuskoolitusel või täienduskoolitusel osalejate osas tervisetõendi numbrit ja andmeid selle väljaandja kohta;
  3) teadmiste kontrolli protokollid;
  4) nimekiri koolituse läbinute kohta, mis sisaldab lisaks käesoleva lõike punktis 2 nimetatule andmeid koolituse liigi ja koolituse läbimise aja kohta;
  5) nimekiri välja antud reguleerija tunnistuste kohta, mis sisaldab käesoleva määruse § 13 lõikes 5 loetletud andmeid.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud dokumente võib pidada ja säilitada elektrooniliselt. Dokumente säilitatakse viis aastat. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud, elektrooniliselt säilitatavad dokumendid peavad olema koolitaja esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud.

§ 8.  Nõuded lektorile

  (1) Reguleerija koolitust läbi viival lektoril peab olema vähemalt keskharidus, ta peab omama piisavaid erialaseid teadmisi ja täiskasvanute koolitamise kogemust.

  (2) Lektor peab omama mootorsõiduki kehtivat juhiluba. Eriveose saatja praktilist õpet läbi viiv lektor peab omama CE-kategooria kehtivat juhiluba.

§ 9.  Koolituse korraldus

  (1) Reguleerija koolitus toimub käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud õppekava järgi. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning teadmiste kontrollist.

  (2) Teoreetilise ja praktilise õppe ühe tunni kestus on 45 minutit.

  (3) Praktilise õppe rühmas võib olla kuni 16 inimest.

  (4) Koolituse teoreetilise ja praktilise õppe käigus antakse vajalikud teadmised ja oskused liikluse reguleerimiseks „Liiklusseaduse” § 8 lõikes 1 loetletud juhtudel.

  (5) Koolituse praktiline õpe toimub reaalsetes liiklustingimustes lektori vahetul juhendamisel ja teeomaniku loal.

  (6) II, III ja IV pädevuskoolituse ning täienduskoolituse praktilise õppe läbiviimisel juhindutakse „Teeseaduse” § 10 lõike 2 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003. a määrusest nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

  (7) Koolituse läbimise kohta väljastatakse koolitunnistus, mille vormi kehtestab koolitaja.

  (8) Koolitaja esitab I ja II pädevuskoolituse läbinud isikute kohta koolituse lõpetamisele järgneval tööpäeval Maanteeametile elektrooniliselt järgmised andmed:
  1) koolituse läbinud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) läbitud koolituse liik;
  3) koolituse lõpetamise kuupäev.

  (9) III või IV pädevuskoolituse või täienduskoolituse läbinud isikute kohta Maanteeametile esitatavad andmed on kirjeldatud käesoleva määruse § 13 lõikes 3.

§ 10.  Koolituse õppekava ja maht

  Reguleerija koolituse kohustuslikud õppeteemad ja nende minimaalsed mahud lähtuvalt koolituse liigist on määratud käesoleva määruse lisas 1 „Reguleerija koolituse õppekava”.

§ 11.  Teadmiste kontroll

  (1) Reguleerija koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste kontrolliga, et teha kindlaks, kas koolitusel osaleja on omandanud piisavalt teadmisi liikluse reguleerimiseks.

  (2) Reguleerija koolituse teadmiste kontrolli läbiviimise korra kehtestab koolitaja.

  (3) Teadmiste kontrolli tulemuste hindamiseks kasutatakse süsteemi „jah” = sooritas, „ei” = ei sooritanud.

  (4) Reguleerija koolitusel osaleja praktiliste oskuste hindamine toimub praktilise õppe läbiviimise käigus. Praktilise õppe sooritamine hinnangule „jah” on eelduseks teoreetiliste teadmiste kontrollile pääsemiseks.

  (5) Teoreetiliste teadmiste kontrolli tulemusi hindab komisjon, mille koosseisu ja liikmete arvu määrab koolitaja.

  (6) Teoreetiliste teadmiste kontrolli küsimustiku koostab koolitaja õppekava alusel.

  (7) Teoreetiliste teadmiste kontroll loetakse sooritatuks, kui koolitusel osaleja vastab õigesti vähemalt 80%-le küsimustest. I ja II pädevuskoolitusel on küsimusi vähemalt 10, III pädevuskoolitusel vähemalt 15 ja IV pädevuskoolitusel vähemalt 20.

  (8) Teoreetiliste teadmiste kontrolli tulemused ja komisjoni otsus protokollitakse ning protokoll allkirjastatakse kõigi komisjoni liikmete poolt.

  (9) Koolitusel osalejal, kes ei soorita teoreetiliste teadmiste kontrolli koolituse käigus, võimaldab koolitaja teoreetiliste teadmiste kontrolli uuesti läbida kuni kahel korral kuue kuu jooksul alates koolituse lõppemisele järgnevast päevast.

§ 12.  Koolituse järelevalve

  Õppekava täitmist kontrollib ja hindab Maanteeamet koolitusel osalenute teadmiste kontrolli tulemuste ja koolitaja vahetu kontrolli põhjal.

3. peatükk Reguleerija tunnistus 

§ 13.  Reguleerija tunnistus

  (1) Õppekava alusel III või IV pädevuskoolituse või täienduskoolituse läbinud ja teadmiste kontrolli sooritanud isikule väljastab koolitaja lisaks käesoleva määruse § 9 lõikes 7 nimetatud koolitunnistusele reguleerija tunnistuse, mille vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Koolitaja esitab III või IV pädevuskoolituse või täienduskoolituse läbinud isikute kohta reguleerija tunnistuse väljaandmisele järgneval tööpäeval Maanteeametile elektrooniliselt järgmised andmed:
  1) koolituse läbinud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) läbitud koolituse liik;
  3) välja antud reguleerija tunnistuse number;
  4) omandatud pädevus vastavalt „Liiklusseaduse” § 8 lõikele 3;
  5) reguleerija tunnistuse väljaandmise kuupäev.

  (3) Maanteeamet korraldab käesoleva määruse lisa 2 kohaste reguleerija tunnistuste blankettide trükkimist, väljastab neid Maanteeameti tunnustuse saanud koolitajatele taotluse alusel ning peab tunnistuste blankettide ja nende väljastamise kohta arvestust.

  (4) Koolitaja poolt väljastatav reguleerija tunnistus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) tunnistuse number;
  2) koolituse läbinud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) läbitud koolituse liik;
  4) omandatud pädevus vastavalt „Liiklusseaduse” § 8 lõikele 3;
  5) tunnistuse väljaandmise kuupäev;
  6) tunnistuse väljaandnud koolitaja nimi ja registrikood.

  (5) Õppekava alusel IV pädevuskoolituse või vastava täienduskoolituse läbinud ja teadmiste kontrolli sooritanud isikule väljaantavale reguleerija tunnistusele märgitakse omandatud pädevusena „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktid 8 ja 9.

  (6) Juhul kui tunnistus on kadunud, hävinud või muutunud kasutuskõlbmatuks, võib Maanteeameti poolt tunnustatud koolitaja tunnistuse taotleja avalduse alusel välja anda uue reguleerija tunnistuse. Tunnistuse väljaandmise kohta edastab koolitaja Maanteeametile andmed käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud korras.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 14.  Enne 1. juulit 2011 a. läbi viidud reguleerijakoolituse tunnustamine

  (1) Maanteeamet tunnustab käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud dokumentide esitamisel „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikute enne 1. juulit 2011. a läbi viidud reguleerijakoolitust tingimusel, et eelnev koolitus vastab käesoleva määruse lisas 1 „Reguleerija koolituse õppekava” nimetatud I pädevuskoolituse temaatikale ja mahule. Eelneva koolituse vastavust käesoleva määruse lisas 1 „Reguleerija koolituse õppekava” nimetatud I pädevuskoolitusele hindab Maanteeamet.

  (2) Enne 1. juulit 2011 a. käesoleva määruse lisa 1 „Reguleerija koolituse õppekava” I pädevuskoolitusele vastava reguleerijakoolituse läbinud isik peab läbitud koolituse tunnustamiseks esitama Maanteeametile kirjaliku taotluse koos koolituse läbimist tõendava dokumendiga (koolitunnistusega), kuhu on kantud andmed koolituse nimetuse, tundide mahu, koolituse läbinud isiku, tunnistuse väljaandnud koolitaja ning tunnistuse väljaandmise aja kohta hiljemalt 2011. aasta 31. detsembriks.

  (3) Maanteeamet peab käesoleva määruse § 14 lõikes 1 nimetatud, enne 1. juulit 2011. a läbitud reguleerijakoolituse tunnustamisel koolituse läbinud isikute kohta arvestust vastavas infosüsteemis, kuhu kantakse koolituse läbinud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, läbitud koolitusele vastav pädevus ning koolituse läbimist tõendava dokumendi väljastamise kuupäev.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Reguleerija koolituse õppekava

Lisa 2 Reguleerija tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json