Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2011, 38

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 27.06.2011 nr 59

Määrus kehtestatakse „Autoveoseaduse” § 23 lõike 1 punkti 1 ja „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11 alusel.

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrust nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekst „paragrahvi 13 lõike 3” tekstiga „paragrahvi 73 lõike 11”;

2) paragrahvi 2 punktid 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna „koorma” sõnaga „veose”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erandina ei ole luba vaja, kui suurveose laius ei ületa 3 m ja/või veos ei ulatu sõidukist, autorongist või masinrongist ette- ega tahapoole üle 2 m. Vedu peab toimuma ja suurveos peab olema tähistatud käesolevas määruses esitatud nõuete kohaselt.”;

5) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Veo keeld

Sõidukist, autorongist või masinrongist üle 2 m ettepoole ja üle 4 m tahapoole ulatuva veose vedu on keelatud, välja arvatud selliste seadmete vedu, mille lühendamine ei ole võimalik.”;

6) paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 71. Erisused suurveose vedamisel

Eriloata võib vedada mootorsõidukeid sihtotstarbelise autorongiga, mille pikkus veosega ei ole üle 2 m (üle 0,5 m ettepoole ja üle 1,5 m tahapoole) suurem „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimatest lubatud pikkustest ning sõidukite tegelikud massid ja sõidukite tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registrimasse ja sõidukite registriteljekoormusi ning autorongi tegelik mass ei ületa „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.”;

7) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Liikluse reguleerimine

Eriveoste veol peab liiklust reguleerima „Liiklusseaduse” §-s 8 sätestatud korras ja reguleerimine peab toimuma „Liiklusseaduse” §-s 10 sätestatud märguannete andmisega.”;

8) paragrahvi 14 lõiked 7–9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Eesmise saateauto katusel peab olema ette- ja tahapoole nähtav välisvalgustusega helkpinnaline või seestvalgustusega tahvel ning tagumise saateauto katusel tahapoole nähtav välisvalgustusega helkpinnaline või seestvalgustusega tahvel. Tahvlite graafilised kujutised on esitatud määruse lisas joonistel 1–3. Tahvel on kollasetaustaline ristkülikukujuline 900 mm laiune ja 600 mm kõrgune ning sellele on kantud musta värvi 32 mm laiuse joonega 200 mm kõrgune üks järgmistest toodud kirjetest:
1) „SUUR VEOS”, kui eriveose laius on üle 3,5 m ning autorongi või masinrongi pikkus ületab „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust;
2) „LAI VEOS”, kui eriveose laius on üle 3,5 m ja autorongi või masinrongi pikkus ei ületa „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust;
3) „PIKK VEOS”, kui eriveose laius ei ületa 3,5 m ja pikkuse tõttu on nõutav saateauto.

(8) Kui suurveose mõõtmed ei nõua saateauto kasutamist, aga veol on kõrguse tõttu vajalik liikluse reguleerimine, peab saateauto katusel olema välisvalgustusega helkpinnaline või seestvalgustusega kollasetaustaline ristkülikukujuline 900 mm laiune ja 450 mm kõrgune tahvel. Tahvlile on kantud musta värvi 24 mm laiuse joonega 150 mm kõrgune kirje „KÕRGE VEOS”. Tahvli graafiline kujutis on esitatud määruse lisas joonisel 4.

(9) Kui raskeveose veo korral kasutatakse saateautot, peab saateauto katusel olema välisvalgustusega helkpinnaline või seestvalgustusega kollasetaustaline ristkülikukujuline 900 mm laiune ja 450 mm kõrgune tahvel. Tahvlile on kantud musta värvi 24 mm laiuse joonega 150 mm kõrgune kirje „RASKE VEOS”. Tahvli graafiline kujutis on esitatud määruse lisas joonisel 5.”;

9) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN 471 „Hoiatusrõivad professionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded” või selle standardiga vastavuses olevate nõuete kohast vähemalt 2. klassi oranži ohutusvesti või -riietust.”;

10) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui suurveose laius ületab „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust või veos on sõidukist laiem, peab suurveose tähistama eestpoolt (määruse lisa joonis 6) järgmiselt:
1) kollase vilkuriga, kui on nõutav eesmine saateauto;
2) laiveose tunnusmärgiga. Laiveose tunnusmärkide graafilised kujutised on esitatud määruse lisas joonisel 8;
3) valge või kollase ääretulega. Ääretule latern kinnitatakse sõiduki eesosas või vahetult juhikabiini taga veose laiuselt paigaldatud kergesti painduva varda või veose külge. Kui suurveose laius on üle 3 m, peab olema paigaldatud teineteise kohale kaks valge või kollase tule laternat;
4) valge või kollase lisamärgutulega. Lisamärgutule latern kinnitatakse veose või kergestipainduva varda külge juhul, kui sõiduki tulede ja veose ääretulede vaheline kaugus on üle 1 m. Lisamärgutule latern paigutatakse sõiduki tulede ja veose ääretulede laternate vahele.”;

11) paragrahvi 21 lõikeid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui suurveose laius ületab „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust või veos on sõidukist laiem, peab suurveose tähistama tagantpoolt (määruse lisa joonis 7) järgmiselt:
1) kollase vilkuriga, kui veol on nõutav eesmine saateauto ja suurveose eesmise vilkuri tuli ei ole taha nähtav;
2) laiveose tunnusmärgiga. Laiveose tunnusmärkide graafilised kujutised on esitatud määruse lisas joonisel 9;
3) punase ääretulega. Kui suurveose laius on üle 3 m, peab olema paigaldatud teineteise kohale kaks punase tule laternat;
4) punase lisamärgutulega juhul, kui sõiduki tulede ja veose ääretulede vaheline kaugus on üle 1 m.

(2) Kui haagise, autorongi või masinrongi pikkus ja/või nende tegelik mass ületab „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust, peab eriveose tähistama tagantpoolt pikk-või raskeveose (haagise ja autorongi) tunnusmärgiga.

(3) Kui mootorsõiduki pikkus ja/või tegelik mass ületab „Liiklusseaduse” § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust, peab eriveose tähistama tagantpoolt pikk-või raskeveose (mootorsõiduki) tunnusmärgiga.”;

12) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Väljaulatuva veose tähistamine

Sõidukist, autorongist või masinrongist ette- või tahapoole üle 1 m väljaulatuva veose kaugeim punkt peab olema tähistatud väljaulatuva veose tunnusmärgiga. Väljaulatuva veose tunnusmärgi ülemise serva kõrgus ei tohi olla üle 1,6 m ja alumise serva kõrgus alla 0,4 m sõiduteest. Väljaulatuva veose tunnusmärkide juures peab olema ees valge või kollane ja taga punane latern. Väljaulatuva veose tunnusmärkide kaldvöötide laius on 1/8 tunnusmärgi küljepikkusest. Vöödid langevad tee telje poole. Väljaulatuva veose tunnusmärkide graafilised kujutised on esitatud määruse lisas joonisel 10.”;

13) viies peatükk tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui kontrollimisel ilmnevad õigusrikkumised, mida käsitlevad „Karistusseadustiku” §-d 406 ja 407, peab kontrollija veo katkestama kuni katkestamist põhjustanud asjaolude äralangemiseni.”;

15) määrust täiendatakse lisaga (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json