Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2012, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 121

Riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2012

§ 1.  Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutseõppeasutuse põllumajanduse ning veoauto- ja bussijuhi kutseala õpilane on vabastatud riigilõivu tasumisest mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa ja vastava duplikaadi ning ametikoolituse tunnistuse väljastamise eest, samuti riigilõivu tasumisest mootorsõidukijuhi teooriaeksami ja sõidueksami eest.”;

2) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui pankrotihaldur või ajutine pankrotihaldur taotleb ametiülesande korras liiklusregistrist andmete väljastamist, ei tasu ta selle eest riigilõivu.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 491 järgmises sõnastuses:

§ 491. Sõiduplaani muutmise taotluse esitaja riigilõivu tasumisest vabastamine

Sõiduplaani muutmise taotluse esitaja on vabastatud riigilõivu tasumisest, kui sõiduplaani muudatus kinnitatakse ühistranspordiseaduse § 34 lõikes 6 või § 48 lõikes 3 nimetatud liiniloa andja ettepanekul.”;

4) paragrahv 114 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 114. Sõiduplaani muutmine

Liiniloa alusel korraldatava rahvusvahelise bussiveo sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 51,12 eurot.”;

5) paragrahvi 203 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maastikusõiduki või jeti registreerimise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot.”;

6) paragrahvi 203 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 204 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Auto üldkasutatava, vähendatud mõõtmetega, vanasõiduki või võistlusauto registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 57,52 eurot.

(2) Mootorratta, traktori, traktori baasil ehitatud masina, liikurmasina ja haagise registreerimismärgi või nende vanasõidukina registreerimisel vanasõiduki registreerimismärgi või maastikusõiduki registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 28,76 eurot.”;

8) paragrahvi 204 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Transiitmärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 57,52 eurot.”;

9) paragrahvi 205 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Mopeedi registriandmete muudatuste vormistamise eest tasutakse riigilõivu 9,58 eurot.”;

10) paragrahvi 205 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetamata registriandmete muudatuste vormistamise eest tasutakse riigilõivu 19,17 eurot.

(3) Registreerimistunnistuse väljastamise eest, kui selle on tinginud kõikide lahtrite täitumine tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohta tehtavate märgete tõttu, samuti varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud registreerimistunnistuse asendamise eest pädeva riigiasutuse tõendi esitamisel, koos käesolevas lõikes nimetatud toimingutest tuleneva registrikande muudatusega, tasutakse riigilõivu 9,58 eurot.”;

11) paragrahv 206 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 206. Liiklusregistrist andmete väljastamine

(1) Laiendatud päringu alusel liiklusregistrist andmete väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga päringu eest.

(2) Ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 6,36 eurot esimese viie lehekülje eest, 22,36 eurot 6–20 lehekülje eest ja 1 euro iga 20. leheküljele järgneva lehekülje eest.

(3) Andmete liiklusregistrisse kandmise aluseks oleva dokumendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1,91 eurot iga lehekülje eest.”;

12) paragrahvi 207 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 215 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Liiniloa alusel korraldatava riigisisese bussiveo sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25,56 eurot.”;

14) paragrahvi 2161 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Püsiasustusega väikesaartel, Aegnal ja Naissaarel mootorsõiduki, välja arvatud mootorratta, tehnonõuetele vastavuse kontrollimise eest tasutakse riigilõivu 12,78 eurot.

(2) Püsiasustusega väikesaartel, Aegnal ja Naissaarel mootorratta ning mootorsõiduki haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise eest tasutakse riigilõivu 6,39 eurot.”;

15) seadust täiendatakse §-ga 2162 järgmises sõnastuses:

§ 2162. Tüübikinnitusega seonduvate toimingute tegemine

(1) Toote tüübikinnitussertifikaati taotleva tootja esmase hindamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.

(2) Toote tüübikinnitussertifikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

(3) Toote tüübikinnitussertifikaadi laienduse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

(4) Toote tüübikinnitusele vastavuse kontrollimise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

(5) Tehnilise teenistuse tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostajaks tunnustamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.

(6) Tehnilise teenistuse hindamise või ümberhindamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

(7) Tootja rahvusvahelise valmistaja koodi ehk WMI-koodi omistamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.

(8) Üksiksõiduki kinnituse omistamise eest tasutakse riigilõivu 191,73 eurot.”;

16) paragrahv 313 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 313. Bussiveo liiniloa taotluse ja sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamine

(1) Riigisisese bussiveo liiniloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 215 lõikes 1 sätestatud määras.

(2) Liiniloa alusel korraldatava riigisisese bussiveo sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 215 lõikes 2 sätestatud määras.”;

17) paragrahv 323 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 323. Bussiveo liiniloa taotluse ja sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamine

(1) Riigisisese bussiveo liiniloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 215 lõikes 1 sätestatud määras.

(2) Liiniloa alusel korraldatava riigisisese bussiveo sõiduplaani muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse § 215 lõikes 2 sätestatud määras.”

§ 2.  Ühistranspordiseaduse § 39 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Enne taotluse esitamist peab tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi ja liiniloa, samuti sõiduplaani kinnitamise või muutmise taotleja tasuma riigilõivu, välja arvatud juhul, kui selle dokumendi andja on mittetulundusühing või äriühinguna tegutsev käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud piirkondlik ühistranspordikeskus.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json