Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2012, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 119

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2012

§ 1.  Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmine

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 11 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Nooremteaduri ametikohale võib kandideerida isik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.”;

2) paragrahvi 9 lõike 1 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 222 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse kuni 2012. aasta 1. juulini kehtinud § 9 lõike 41 alusel sõlmitud tähtajaline tööleping nooremteadurina töötamiseks lõpeb tähtaja möödumisel või töölepingu ülesütlemisel.

(4) Doktorandiga, kes on enne 2012. aasta 1. juulit esitanud käesoleva seaduse kuni 2012. aasta 1. juulini kehtinud § 9 lõike 41 alusel teda immatrikuleerinud teadus- ja arendusasutusele taotluse nooremteaduri töölepingu sõlmimiseks, sõlmib teadus- ja arendusasutuse volitatud isik konkurssi välja kuulutamata tähtajalise töölepingu nooremteadurina töötamiseks doktoriõppe õppekava nominaalkestuse ajaks. Nimetatud tööleping lõpeb tähtaja möödumisel või töölepingu ülesütlemisel.”

§ 2.  Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmine

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 10 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesolevas seaduses sätestatud tingimustele vastavale osakoormusega õppivale doktorandile makstakse doktoranditoetust tema õppekoormusele vastavas proportsionaalses summas riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse suurusest.”

§ 3.  Ülikooliseaduse muutmine

Ülikooliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 15 asendatakse sõna „doktoranditoetuseks” sõnadega „doktoranditoetuseks ja doktorandi nooremteadurina töötamise töötasuks”;

2) paragrahvi 131 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) doktoriõppe rahastamisel doktoranditoetuse ja doktorandi nooremteadurina töötamise töötasu fondi arvestamise alused ning doktoranditoetuse ja doktorandi nooremteadurina töötamise töötasu fondi maht;”.

§ 4.  Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 30.05.2012, 1) § 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json