Teksti suurus:

Väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2012, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 128

Väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2012

§ 1.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kutseline investor käesoleva seaduse tähenduses on:
1) krediidiasutus, investeerimisühing, fondivalitseja, investeerimisfond, kindlustusandja ja muu finantsjärelevalve alla kuuluv finantseerimisasutus;
2) Eesti Vabariik, välisriik, Eesti või välisriigi kohaliku või regionaalse omavalitsuse üksus või keskpank;
3) rahvusvaheline asutus või organisatsioon, sealhulgas Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Keskpank ja Euroopa Investeerimispank;
4) finantseerimisasutus, kelle ainsaks äritegevuseks on väärtpaberitesse investeerimine, turul kauba ja kaubatuletisinstrumendiga kaupleja;
5) suurettevõtja;
6) muu käesoleva lõike punktides 1–5 nimetamata asjatundlik klient või võrdne vastaspool vastavalt käesoleva seaduse §-des 46 ja 461 sätestatule või isik, keda käsitatakse asjatundliku kliendi või võrdse vastaspoolena vastavalt teises lepinguriigis kehtivatele õigusaktidele, välja arvatud juhul, kui klient on taotlenud enda kohtlemist tavakliendina.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Suurettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on äriühing, kes vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:
1) tema bilansimaht on võrdne 20 miljoni euroga või sellest suurem;
2) tema netokäive on võrdne 40 miljoni euroga või sellest suurem;
3) tema omakapital on võrdne 2 miljoni euroga või sellest suurem.

(22) Kutselise investori määratlemiseks emitendi või pakkuja poolt on investeerimisühing ja krediidiasutus kohustatud andma teavet oma kliendi käsitamise kohta asjatundliku kliendina või võrdse vastaspoolena emitendile või pakkujale viimase nõudmisel, kui isikuandmete kaitse seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

3) paragrahvi 6 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvis 8 asendatakse sõna „inspektsioon” sõnadega „Finantsinspektsioon (edaspidi inspektsioon)”;

5) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väärtpaberite pakkumist ei loeta avalikuks, kui väärtpabereid pakutakse:
1) üksnes kutselistele investoritele või
2) iga lepinguriigi kohta vähem kui 150 isikule, kes ei ole kutselised investorid, või
3) omandamiseks ühe pakkumise kohta iga investori poolt vähemalt 100 000 euro eest või
4) nimiväärtusega või arvestusliku väärtusega vähemalt 100 000 eurot iga väärtpaberi eest või
5) väiksema kui 100 000-eurose koguväärtusega kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul.”;

6) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Väärtpaberite avalikuks pakkumiseks ei loeta väärtpaberite hilisemat edasimüüki või lõplikku pakkumist finantsvahendajate kaudu, kui kehtiv prospekt on kättesaadav vastavalt käesoleva seaduse §-s 143 sätestatule ja kui emitent või sellise prospekti koostamise eest vastutav isik annab kirjaliku lepinguga selle kasutamiseks nõusoleku.”;

7) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ühe emissiooni raames võib mittekapitaliväärtpabereid emiteerida seeriatena selliselt, et emiteeritud või lunastamata väärtpaberite nimiväärtus või arvestuslik väärtus kokku ei ületa emissiooni mahtu.”;

8) paragrahvi 141 lõikes 1, § 17 lõikes 5 ja § 1323 lõikes 5 asendatakse läbivalt sõna „garanteerija” sõnadega „garantii andja”;

9) paragrahvi 141 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nii ühest kui ka mitmest eraldi dokumendist koosnev prospekt peab sisaldama prospektiga samas keeles kokkuvõtet, milles esitatakse lühidalt ja üldkeeles põhiteave. Kokkuvõte koos prospektiga annab teavet asjaomaste väärtpaberite põhiomaduste kohta, aidates investoritel otsustada neisse väärtpaberitesse investeerimise üle. Sarnaste väärtpaberite võrdlemise hõlbustamiseks koostatakse ühtse vormiga kokkuvõte. Kokkuvõte peab sisaldama järgmisi hoiatusi:
1) hoiatus, et kokkuvõtet tuleb käsitada prospekti sissejuhatusena ja väärtpaberitesse investeerimise üle otsustamisel peab investor tutvuma terve prospektiga;
2) hoiatus, et prospektis sisalduva teabega seonduva nõude kohtule esitamise korral võib emitendi päritolu- või vastuvõtjalepinguriigi riigisisesest õigusest tulenevalt enne kohtumenetluse algatamist olla hagejast investoril kohustus kanda prospekti tõlkimise kulud;
3) hoiatus, et ühegi isiku suhtes ei kohaldata tsiviilvastutust ainuüksi kokkuvõtte või selle tõlke põhjal, välja arvatud juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või prospekti muude osadega vastuolus või ei anna koos prospekti teiste osadega edasi põhiteavet, mis aitaks investoril otsustada nendesse väärtpaberitesse investeerimise üle.”;

10) paragrahvi 141 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Põhiteave on oluline ja asjakohase struktuuriga teave, mis tuleb investoritele esitada, et neil oleks võimalik mõista emitendi, garantii andja ja neile pakutavate või reguleeritud turul kauplemisele võetavate väärtpaberite laadi ja nendega seotud riske ning et neil oleks võimalik otsustada, milliseid väärtpaberite pakkumisi lisaks kaaluda, ilma et see piiraks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatu kohaldamist.

(32) Põhiteabes esitatakse pakkumise ja väärpaberite kohta järgmised olulised andmed:
1) emitendi ja võimaliku garantii andjaga seotud riskide ja peamiste tunnusjoonte, sealhulgas varade, kohustuste ja finantsseisundi lühikirjeldus;
2) väärtpaberitesse tehtava investeeringuga seotud riski ja investeeringu põhiliste tunnusjoonte, sealhulgas väärtpaberitega kaasnevate õiguste lühikirjeldus;
3) pakkumise üldtingimused, sealhulgas eeldatavad kulud, mille tasumist emitent või pakkuja investorilt nõuab;
4) kauplemisele võtmise üksikasjad;
5) pakkumise põhjused ja laekuva tulu kasutamine.”;

11) paragrahvi 141 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Prospektis, välja arvatud kokkuvõttes, võib vastavalt komisjoni määruse (EÜ) 809/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni nagu ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 149, 30.04.2004, lk 1–137) (edaspidi prospektimäärus), artiklis 28 sätestatule andmeid esitada viidetena ühele või mitmele varem avaldatud dokumendile, mis on registreeritud inspektsioonis või emitendi päritolulepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuses või mis on neile avaldamiseks esitatud. Selliseid eelnimetatud andmete viidetena esitamise nõudeid kohaldatakse ka andmetele, mille esitamisel on järgitud prospektidirektiivi või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38–57). Kui andmed on esitatud viidetena, peab prospekt sisaldama viidete nimekirja, mis võimaldab investoritel andmeid lihtsalt leida. Need andmed peavad olema kõige hilisemad emitendi käsutuses olevad andmed.”;

12) paragrahvi 141 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

„(6) Täpsed nõuded väike- ja keskmise suurusega ettevõtja ning madala turukapitalisatsiooniga äriühingu prospekti koostamiseks lähtuvalt proportsionaalsuse põhimõttest on ette nähtud prospektimääruse artiklis 26b ja selle määruse lisades 25–28.

(7) Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on äriühing, kes oma viimase majandusaasta või konsolideeritud aruande kohaselt vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:
1) tal on majandusaasta jooksul keskmiselt vähem kui 250 töötajat;
2) tema aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot;
3) tema aasta netokäive ei ületa 50 miljonit eurot.

(8) Madala turukapitalisatsiooniga äriühing käesoleva seaduse tähenduses on äriühing, kelle väärtpaberid on võetud reguleeritud turul kauplemisele ja nende väärtpaberite keskmine turukapitalisatsioon on olnud kolme eelneva kalendriaasta jooksul aastalõpu sulgemishinna või noteeringu alusel vähem kui 100 000 000 eurot.”;

13) paragrahvi 142 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui väärtpaberite pakkumise lõplikud tingimused ei sisaldu põhiprospektis ega selle lisas, tehakse iga avaliku pakkumise korral lõplikud tingimused investoritele teatavaks ja esitatakse päritolulepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele ning emitent teeb need teatavaks vastuvõtjalepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele võimalikult kiiresti ja võimaluse korral enne avaliku pakkumise algust või väärtpaberite kauplemisele võtmist. Lõplikud tingimused sisaldavad ainult väärtpaberikirjeldusega seotud teavet ja neid ei kasutata põhiprospekti täiendamiseks. Eelmises lauses nimetatud juhul kohaldatakse käesoleva seaduse § 17 lõikes 3 sätestatud nõudeid.”;

14) paragrahvi 143 lõikes 1 asendatakse sõna „avalikustamisest” sõnaga „registreerimisest”;

15) paragrahvi 143 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Prospekti registreerimisdokument kehtib eraldi 12 kuud, arvates selle inspektsioonis või emitendi päritolulepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuses registreerimisest, tingimusel, et seda on vajalikul määral ajakohase teabega täiendatud seoses olulise muutusega või hiljutise arenguga, mis võiks investorite hinnangut mõjutada.”;

16) paragrahvi 15 lõike 3 punktis 2 ja § 1322 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „turustavate” sõnaga „edasimüüvate” ning § 33 punktis 2 asendatakse sõna „turustava” sõnaga „edasimüüva”;

17) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui prospekt avalikustatakse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 või 2 sätestatud viisil, tuleb see avalikustada ka emitendi või vajaduse korral pakutavaid väärtpabereid edasimüüvate finantsvahendajate, kaasa arvatud emitendi makseagendi veebilehel.”;

18) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) krediidiasutus pakub kestvalt või korduvalt emiteeritavaid mittekapitaliväärtpabereid, mis ei ole allutatud, vahetatavad ega asendatavad, mis ei anna teist liiki väärtpaberite omandamis- või vahetamisõigust ning mis ei ole tuletisväärtpaberite alusvaraks, koguväärtusega vähem kui 75 000 000 eurot kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite emiteerimise või pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul;”;

19) paragrahvi 17 lõike 1 punktid 6–9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) väärtpabereid pakutakse või jaotatakse seoses äriühingu ühinemise või jagunemisega tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis inspektsiooni hinnangul sisaldab käesolevas seaduses prospekti kohta kehtestatud nõuetele vastavat teavet ja arvestab Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid;
7) aktsiaid pakutakse seoses fondiemissiooniga äriseadustiku § 350 tähenduses või välisriigi emitendi puhul makstakse dividende välja aktsiatena (aktsiadividend) tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab asjakohast teavet vastavate aktsiate arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta;
8) aktsiaid pakutakse või jaotatakse olemasolevatele aktsionäridele seoses aktsiakapitali suurendamisega või muudel juhtudel tasuta tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab asjakohast teavet vastavate aktsiate arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta;
9) emitendi või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu emiteeritud väärtpabereid pakutakse emitendi olemasolevatele või endistele nõukogu või juhatuse liikmetele või töötajatele tingimusel, et äriühingu peakorter või registreeritud asukoht on lepinguriigis ja kättesaadav on dokument, mis sisaldab asjakohast teavet vastavate väärtpaberite arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta.”;

20) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 9 kohaldatakse ka kolmandates riikides asutatud äriühingute suhtes, mille väärtpaberid on kauplemisele võetud kas reguleeritud turul või kolmanda riigi turul. Viimasel juhul kohaldatakse erandit juhul, kui piisav teave, sealhulgas käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 9 nimetatud dokument, on kättesaadav vähemalt inglise keeles ja kui Euroopa Komisjon on kõnealuse kolmanda riigi turu kohta vastu võtnud samaväärsust kinnitava otsuse.”;

21) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Nende väärtpaberite, mis kuuluvad pakkumisse koguväärtusega vähem kui 5 000 000 eurot väärtpaberite emiteerimise või pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul, prospektile esitatavad täpsed nõuded kehtestab rahandusminister määrusega.”;

22) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud väärtpaberite pakkumise puhul peab prospekti koostama ja avalikustama selle vastavalt prospektimääruses prospektile kehtestatud nõuetele või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud rahandusministri määruses prospekti kohta kehtestatud nõuetele.”;

23) paragrahvi 17 lõigetes 6 ja 7, § 21 punktis 3, § 24 lõikes 1, § 29 lõigetes 1 ja 3, § 33 pealkirjas ja sissejuhatavas osas, § 35 lõigetes 1 ja 11, § 36 lõigetes 2 ja 4–6, § 2373 lõikes 1, § 2374 lõikes 1, § 2375 lõikes 1 ning § 2377 lõikes 1 asendatakse sõna „pakkuja” sõnadega „emitent või pakkuja” vastavas käändes;

24) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui väärtpabereid garanteerib lepinguriik, on emitendil või pakkujal õigus prospektis jätta avalikustamata sellist garantii andjat käsitlev teave, seda ka juhul, kui prospekt avalikustatakse vaatamata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatule.”;

25) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Prospektis sisalduva teabega seotud mis tahes uued olulised asjaolud, vead või ebatäpsused, mis võivad mõjutada väärtpaberite kohta hinnangu andmist ja mis ilmnevad pärast prospekti registreerimist, kuid enne avalikkusele pakkumise lõppemist või enne reguleeritud turul kauplemise alustamist, olenevalt sellest, kumb toimub hiljem, tuleb esitada prospekti lisas. Vajaduse korral tuleb täiendada ka prospekti kokkuvõtet ja selle tõlkeid.”;

26) paragrahvi 35 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõue väärtpaberite märkimise tühistamise või tagasiostmise kohta käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 11 sätestatud alusel tuleb esitada emitendile või pakkujale pakkumise teates sätestatud tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui kaks tööpäeva, arvates prospekti lisa või pakutavate väärtpaberite müügihinna ja arvu kohta lõpliku teabe avalikustamisest, kui prospektis sisalduva teabega seotud mis tahes uued olulised asjaolud, vead või ebatäpsused ilmnesid enne avalikkusele pakkumise lõppu ning väärtpaberite üleandmist. Emitent või pakkuja võib tähtaega pikendada. Tühistamisõiguse lõppkuupäev sätestatakse prospekti lisas.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud märkimise tulemusena tuleb saadu tagastada või väärtpaberid tagasi osta kümne tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõude saamisest arvates. Emitent või pakkuja on kohustatud teavitama inspektsiooni talle esitatud nõuetest või märkimise tulemusena saadu tagastamisest või väärtpaberite tagasiostmisest ühe tööpäeva jooksul. Kõik tagastamise või tagasiostmisega seonduvad kulud kannab emitent või pakkuja.”;

27) paragrahvi 391 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud registreerimistunnistus tuleb samal ajal vastava vastuvõtjalepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele esitamisega esitada ka emitendile või prospekti koostamise eest vastutavale isikule.”;

28) paragrahvi 46 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Investeerimisühingu asjatundlik klient on käesoleva seaduse § 6 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud isik.”;

29) paragrahvi 46 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isikut käsitatakse investeerimisühingu tavakliendina.”;

30) paragrahvi 46 lõike 7 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Äriühingu puhul, kes ei ole käesoleva seaduse tähenduses suurettevõtja, hinnatakse vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule tehingute tegemiseks vajalikku esindusõigust omavat isikut.”;

31) paragrahvi 46 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud hindamise käigus peab olema täidetud vähemalt kaks järgmistest tingimustest:
1) klient on teinud väärtpaberiturul keskmiselt kümme olulises mahus tehingut kvartali kohta viimase nelja kvartali jooksul;
2) kliendi väärtpaberiportfelli maht ületab 500 000 eurot;
3) klient töötab või on töötanud vähemalt ühe aasta finantsvaldkonnas töö- või ametikohal, mis nõuab teadmisi väärtpaberitesse investeerimise kohta.”;

32) paragrahvi 88 lõikes 6 lisatakse sõna „valitsetav” järele sõnad „ja hoitav”;

33) paragrahvi 1322 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui prospekt avalikustatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 või 2 sätestatud viisil, tuleb see avalikustada ka emitendi või vajaduse korral pakutavaid väärtpabereid edasimüüvate finantsvahendajate, kaasa arvatud emitendi makseagendi veebilehel.”;

34) paragrahvi 1322 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „50 000 eurose” tekstiosaga „100 000-eurose”;

35) paragrahvi 1323 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kauplemisele võetakse krediidiasutuse poolt kestvalt või korduvalt emiteeritavad mittekapitaliväärtpaberid, mis ei ole allutatud, vahetatavad ega asendatavad, mis ei anna teist liiki väärtpaberite omandamis- või vahetamisõigust ning mis ei ole tuletisväärtpaberite alusvaraks, koguväärtusega vähem kui 75 000 000 eurot kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite emiteerimise või pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul;”;

36) paragrahvi 1323 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) kauplemisele võetakse väärtpaberid, mis kuuluvad lepinguriikides pakkumisse koguväärtusega vähem kui 5 000 000 eurot väärtpaberite emiteerimise või pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul;”;

37) paragrahvi 1323 lõike 1 punktid 7–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) kauplemisele võetakse väärtpaberid, mida pakutakse või jaotatakse seoses äriühingu ühinemise või jagunemisega tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis inspektsiooni hinnangul sisaldab käesolevas seaduses kauplemisprospekti kohta kehtestatud nõuetele vastavat teavet ja arvestab Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid;
8) kauplemisele võetakse juba samal turul kaubeldavate aktsiatega sama liiki aktsiad, mida pakutakse või jaotatakse olemasolevatele aktsionäridele seoses aktsiakapitali suurendamisega või muudel juhtudel tasuta tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab asjakohast teavet vastavate aktsiate arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta;
9) kauplemisele võetakse aktsiad, mille puhul dividende makstakse välja sama liiki aktsiatena, millega juba samal turul kaubeldakse tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab asjakohast teavet vastavate aktsiate arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta;
10) kauplemisele võetakse emitendi või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu emiteeritud väärtpaberitega samaliigilised väärtpaberid, mida pakutakse emitendi olemasolevatele või endistele nõukogu või juhatuse liikmetele või töötajatele tingimusel, et äriühingu peakorter või registreeritud asukoht on lepinguriigis ja kättesaadav on dokument, mis sisaldab asjakohast teavet vastavate väärtpaberite arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta;”;

38) paragrahvi 1323 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 10 kohaldatakse ka kolmandates riikides asutatud äriühingute suhtes, mille väärtpaberid on kauplemisele võetud kas reguleeritud turul või kolmanda riigi turul. Viimasel juhul kohaldatakse erandit juhul, kui piisav teave, sealhulgas käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 10 nimetatud dokument, on kättesaadav vähemalt inglise keeles ning kui Euroopa Komisjon on kõnealuse kolmanda riigi turu kohta vastu võtnud samaväärsust kinnitava otsuse.”;

39) paragrahvi 1323 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „ja vastavalt käesoleva seaduse § 135 lõikele 4 avalikustatud teave”;

40) paragrahvi 1323 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kauplemisele võetakse väärtpaberid, mis kuuluvad pakkumisse koguväärtusega vähem kui 5 000 000 eurot väärtpaberite emiteerimise või pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul, peab prospekti koostama ja avalikustama vastavalt kas prospektimääruses kehtestatud nõuetele või käesoleva seaduse § 17 lõikes 4 sätestatud rahandusministri määruses kehtestatud nõuetele prospekti ja selles esitatava teabe kohta.”;

41) paragrahvi 135 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 1844 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) lepinguriik vastavalt prospektidirektiivi artikli 2 lõike 1 punkti m alapunktile iii, kui see emitent on asutatud kolmandas riigis.”;

43) paragrahvi 1848 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui vähemalt 100 000-eurose nimiväärtusega või arvestusliku väärtusega väärtpaberid või emiteerimise päeval vähemalt 100 000 eurole vastanud nimiväärtusega võlaväärtpaberid on kauplemisele võetud ühe või mitme lepinguriigi turule, avalikustatakse korraldatud teave emitendi või isiku valikul, kes on ilma emitendi nõusolekuta taotlenud väärtpaberite turul kauplemisele võtmist, kas päritolu- ja vastuvõtjalepinguriigi poolt aktsepteeritud keeles või inglise keeles.”;

44) paragrahvi 1848 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatut kohaldatakse ka võlaväärtpaberite suhtes, mis on enne 2010. aasta 31. detsembrit kauplemisele võetud ühe või mitme lepinguriigi turule ja mille nimiväärtus on vähemalt 50 000 eurot või vastanud emiteerimise päeval vähemalt 50 000 eurole, kui need võlaväärtpaberid on nomineeritud teises valuutas ja need on tagasi ostmata.”;

45) paragrahvi 18413 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) emitent, kes emiteerib üksnes võlaväärtpabereid, mis on võetud turule kauplemisele ja mille nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot või vastanud emiteerimise päeval vähemalt 100 000 eurole, kui need on nomineeritud teises valuutas.”;

46) paragrahvi 18413 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud erandit ei kohaldata emitendi suhtes, kes emiteerib üksnes võlaväärtpabereid, mis on võetud turule kauplemisele enne 2010. aasta 31. detsembrit ja mille nimiväärtus on vähemalt 50 000 eurot või vastanud emiteerimise päeval vähemalt 50 000 eurole, kui need võlaväärtpaberid on nomineeritud teises valuutas ja need on tagasi ostmata.”;

47) paragrahvi 1877 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui võlaväärtpaberiomanike üldkoosolekule kutsutakse üksnes vähemalt 100 000-eurose või emiteerimise päeval vähemalt 100 000 eurole vastanud nimiväärtusega võlaväärtpaberite omanikud, võib emitent korraldada koosoleku ükskõik millises lepinguriigis tingimusel, et võlaväärtpaberiomanikele on selles lepinguriigis tagatud kõikide vahendite ja teabe kättesaadavus, mis on vajalik nende õiguste teostamiseks.”;

48) paragrahvi 1877 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut kohaldatakse ka selliste vähemalt 50 000-eurose või emiteerimise päeval vähemalt 50 000 eurole vastanud nimiväärtusega võlaväärtpaberite omanike suhtes, kelle valduses on võlaväärtpaberid, mis on võetud turule kauplemisele enne 2010. aasta 31. detsembrit. Need võlaväärtpaberid peavad olema tagasi ostmata ja võlaväärtpaberiomanikele peab selles lepinguriigis olema tagatud kõikide vahendite ja teabe kättesaadavus, mis on vajalik nende õiguste teostamiseks.”;

49) paragrahvi 1884 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõna „kaubatuletisväärtpaber” sõnaga „kaubatuletisinstrument” vastavas käändes;

50) paragrahvi 18813 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti või muu lepinguriigi turule kauplemisele võetud finantsinstrumendi emitendi (edaspidi käesolevas paragrahvis emitent) juht, tema lähedane ja emitendiga seotud juriidiline isik on kohustatud emitendi aktsiatega, tuletisväärtpaberitega või selliste tuletisväärtpaberitega seotud finantsinstrumentidega oma arvel tehtud tehingust inspektsioonile teatama hiljemalt viiendal tööpäeval selle tehingu sõlmimisest arvates.”;

51) paragrahvi 18815 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahandusminister võib oma määrusega kehtestada turumanipulatsiooni iseloomuga käitumise tunnuste ja turumanipulatsiooni tuvastamisel arvestatavate asjaolude näidisloetelu.”;

52) paragrahvi 237 lõike 1 punktid 13 ja 14 ning lõiked 11–14 tunnistatakse kehtetuks;

53) seadust täiendatakse §-ga 2656 järgmises sõnastuses:

§ 2656. Käesoleva seaduse 2012. aasta 1. juulil jõustunud redaktsiooni rakendamine avaliku pakkumise ja prospektiga seotud tegevuse ja dokumentide puhul

(1) Prospekti puhul, mille registreerimise kohta on esitatud taotlus inspektsioonile ja mida inspektsioon ei ole enne 2012. aasta 1. juulit registreerinud, kohaldatakse enne 2012. aasta 1. juulit kehtinud õigust, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti.

(2) Emitendi, pakkuja ja kauplemise taotleja kohustuste puhul, mis tulenevad enne 2012. aasta 1. juulit kehtinud õigusest, sealhulgas prospekti registreerimisega seotud kohustuste puhul, kohaldatakse alates 2012. aasta 1. juulist kehtivat õigust, mis sätestab selliseid kohustusi. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatut kohaldatakse ka käesoleva seaduse § 35 lõigetes 2 ja 3 sätestatud investori õigusele nõuda väärtpaberite märkimise tühistamist või tagasiostmist.”

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json