Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruse nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 3

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruse nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord” muutmine

Vastu võetud 21.06.2013 nr 42

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 324 lõike 4 punkti 2, § 266 lõike 4 ja § 268 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruses nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) põhjaveekihi tootlikkus on vähemalt 10 m3 ööpäevas;”;

2) paragrahvi 4 lõiked 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) põhjaveekogumite grupi moodustavad §-s 3 sätestatud tingimuste alusel järgmised põhjaveekogumid:
1) Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane – põhjaveekogum number 4);
2) Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (O-Cm_Ida – põhjaveekogum number 5).

(3) Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) põhjaveekogumite grupi moodustavad §-s 3 sätestatud tingimuste alusel järgmised põhjaveekogumid:
1) Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum (O_viru – põhjaveekogum number 6);
2) Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi – põhjaveekogum number 7);
3) Siluri-Ordoviitsiumi Hiiumaa põhjaveekogum (S-O_Hiiu – põhjaveekogum number 8);
4) Siluri Saaremaa põhjaveekogum (S_Saaremaa – põhjaveekogum number 9);
5) Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum (S-O_Harju – põhjaveekogum number 10);
6) Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum (S-O_Matsalu – põhjaveekogum number 11);
7) Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (S-O_Parnu – põhjaveekogum number 12);
8) Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_I – põhjaveekogum number 13);
9) Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereL – põhjaveekogum number 14);
10) Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI – põhjaveekogum number 15);
11) Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogum (S-O_AdavereP – põhjaveekogum number 16);
12) Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Lääne-Eesti vesikond – põhjaveekogum number 17);
13) Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond – põhjaveekogum number 18).

(4) Devoni põhjaveekogumite (D) grupi moodustavad §-s 3 sätestatud tingimuste alusel järgmised põhjaveekogumid:
1) Kesk-Alam-Devoni Ruhnu põhjaveekogum (D2-1_Ruhnu – põhjaveekogum number 19);
2) Kesk-Alam-Devoni Kihnu põhjaveekogum (D2-1_Kihnu – põhjaveekogum number 20);
3) Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (D2-1_L – põhjaveekogum number 21);
4) Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D2-1_I – põhjaveekogum number 22);
5) Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (D2_L – põhjaveekogum number 23);
6) Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D2_I – põhjaveekogum number 24);
7) Kesk-Devoni põhjaveekogum Koiva vesikonnas (D2_K – põhjaveekogum number 25);
8) Ülem-Devoni põhjaveekogum (D3 – põhjaveekogum number 26).

(5) Kvaternaari (Q) põhjaveekogumite grupi moodustavad §-s 3 sätestatud tingimuste alusel järgmised põhjaveekogumid:
1) Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum (Q_Vasav – põhjaveekogum number 27);
2) Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogum (Q_Meltsiv – põhjaveekogum number 28);
3) Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogum (Q_Manniku-Pelguranna – põhjaveekogum number 29);
4) Kvaternaari Kuusalu põhjaveekogum (Q_Kuusalu – põhjaveekogum number 30);
5) Kvaternaari Prangli põhjaveekogum (Q_Prangli – põhjaveekogum number 31);
6) Kvaternaari Sadala põhjaveekogum (Q_Sadala – põhjaveekogum number 32);
7) Kvaternaari Laiuse põhjaveekogum (Q_Laiuse – põhjaveekogum number 33);
8) Kvaternaari Saadjärve põhjaveekogum (Q_Saadjarve – põhjaveekogum number 34);
9) Kvaternaari Elva põhjaveekogum (Q_Elva – põhjaveekogum number 35);
10) Kvaternaari Otepää põhjaveekogum (Q_Otepaa – põhjaveekogum number 36);
11) Kvaternaari Piigaste-Kanepi põhjaveekogum (Q_Piigaste-Kanepi – põhjaveekogum number 37);
12) Kvaternaari Võru põhjaveekogum (Q_Voru – põhjaveekogum number 38);
13) Kvaternaari Ruusmäe-Krabi põhjaveekogum (Q_Ruusmae-Krabi – põhjaveekogum number 39).”;

3) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vesikonna veemajanduskavades avaldatakse:
1) põhjaveekogumite seisundiklassid;
2) põhjaveekogumite keemilise ja koguselise seisundi hinnangute kokkuvõte;
3) põhjaveekogumite keemilise ja koguselise seisundi kaardid;
4) kokkuvõte sellest, kuidas põhjavee saasteainesisalduse kasvusuundumuse hindamine eri vaatluspunktides on kaasa aidanud põhjaveekogumis püsivate või oluliste saasteainesisalduse kasvusuundumuste või saasteainesisalduse tagasipöördumise kindlakstegemisele;
5) põhjavee saasteainesisalduse kasvusuundumuse langusele pööramise punktide määramise põhjendused.”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõike 3 punktis 3 nimetatud kaartidel tuleb heas keemilises ja koguselises seisundis põhjaveekogumid tähistada rohelisega ning halvas keemilises ja koguselises seisundis põhjaveekogumid punasega. Lisaks tuleb kaartidel musta täpiga tähistada need põhjaveekogumid, kus inimtegevuse tagajärjel näitab mõne saasteaine sisaldus olulist või püsivat kasvusuundumust. Saasteainesisalduse kasvusuundumuse langusele pöördumine põhjaveekogumis tuleb tähistada sinise täpiga. Samuti tuleb nimetatud kaartidel näidata kõikide vaatluspunktide asukohad, kus põhjavett ohustavate saasteainete sisalduse läviväärtused või põhjavee kvaliteedi piirväärtused on ületatud.”;

5) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Põhjaveekogumi keemilist seisundit hinnatakse põhjaveekogumi erinevates vaatluspunktides arvutatud saasteainete aasta keskmiste väärtuste alusel.”;

6) paragrahvi 12 lõikes 1 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Saasteaine
Ühik
Saasteaine sisalduse
läviväärtus põhjavees
Põhjaveekogumi, millele läviväärtust kohaldatakse, number
Ühealuselised fenoolid
μg/l
1
5, 6, 7, 27, 28, 29, 38
Naftasaadused
μg/l
20
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Benseen
μg/l
1
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38
Summa PAH
μg/l
0,1
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
SO4
mg/l
250
5, 6, 7, 27
Cl
mg/l
250
2, 3, 8, 9, 12, 19, 20, 28, 29, 31, 35, 36, 38
Cl
mg/l
350
1

7) lisad 1–5 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1–5.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Kambriumi-Vendi põhjaveekogumite grupp

Lisa 2 Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumite grupp

Lisa 3 Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumite grupp

Lisa 4 Devoni põhjaveekogumite grupp

Lisa 5 Kvaternaari põhjaveekogumite grupp

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json