Teksti suurus:

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 21

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.06.2010 nr 30
RT I 2010, 39, 235
jõustumine 04.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012
21.06.2013RT I, 28.06.2013, 901.07.2013

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Konkursi eesmärk

  Õpilasleiutajate riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses ning innovatsioonis väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning õppeasutustele.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursi valdkonnad, konkursitööle esitatavad nõuded, esitatavate dokumentide loetelu ning konkursitööde esitamise koht ja tähtaeg.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

 (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Sihtasutuse Teaduskeskus AHHAA ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

 (3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes kategooriates:
 1) 1.–4. klass;
 2) 5.–9. klass;
 3) 10.–12. klass.

§ 3.  Konkursil osalemine

 (1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 6–19-aastased Eestis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivad õpilased ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised õpilaskollektiivid (edaspidi osaleja).

 (2) Konkursil osalemiseks esitab osaleja (piiratud teovõimega osaleja puhul tema seaduslik esindaja) Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud nõuetekohaselt vormistatud konkursitöö (näiteks joonise, kontseptsioonikirjelduse, kasuliku mudeli, prototüübi või muu materjali). Konkursil osalemiseks võib konkursitöö esitada ka osaleja juhendaja või õpetaja osaleja (piiratud teovõimega osaleja puhul tema seadusliku esindaja) nõusolekul.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

 (3) Ühe ja sama konkursitööga võib konkursil osaleda ainult üks kord. Sama konkursitöö selgelt edasiarendatud või muudetud kujul uuesti esitamine on lubatud.

 (4) Konkursitöid koos kõigi nõutavate dokumentidega võetakse Sihtasutuses Eesti Teadusagentuur vastu igal aastal konkursiteates näidatud ajal. Enne tähtaja möödumist postitatud konkursitööd loetakse tähtaegselt esitatuks.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

§ 4.  Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, disaineritest, inseneridest, õpetajatest, leiutajatest, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Sihtasutuse Teaduskeskus AHHAA ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest kuni 18-liikmelise nõuandva õigusega alalise konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

 (2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 komisjonist, sealhulgas esimees.

 (3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

 (4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursile esitatud konkursitöö juhendaja, osaleja õpetaja või konkursil osaleva õpilase lähisugulane, lähihõimlane või perekonnaliige, ei osale ta vastava konkursitöö hindamisel.

 (5) Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.

 (6) Komisjoni teenindamise tagab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

§ 5.  Konkursi läbiviimine

 (1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon haridus- ja teadusministrile ettepaneku konkursi valdkondade, konkursitööle esitatavate nõuete, esitatavate dokumentide ning auhindade suuruse ja arvu kohta.

 (2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
 1) hindab eraldi igas kategoorias konkursile esitatud konkursitöid;
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]
 2) teeb haridus- ja teadusministrile konkursitulemuste kinnitamise ning auhindade määramise ettepanekud.

 (3) Konkursikomisjonil on õigus:
 1) otsustada, millisesse kategooriasse esitatud konkursitöö kuulub;
 2) kaasata konkursitööde hindamisele eksperte;
 3) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek autasustada auhinnatud konkursitööde juhendajaid;
 4) võrdse tasemega konkursitööde puhul teha haridus- ja teadusministrile ettepanek jagada auhind võrdse tasemega konkursitööde vahel;
 5) vastava tasemega konkursitööde puudumisel teha haridus- ja teadusministrile ettepanek jätta vastavas kategoorias osa auhindu välja andmata;
 6) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek täiendavate auhindade väljaandmiseks.

§ 6.  Konkursi tulemused

 (1) Konkursi tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga, tuginedes konkursikomisjoni ettepanekule.

 (2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 10. detsembriks Sihtasutuse Teaduskeskus AHHAA, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

 (3) Konkursitöid säilitatakse Sihtasutuses Eesti Teadusagentuur seitse aastat alates konkursitööde esitamise tähtajast.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

§ 7.  Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi konkursitööd või ükski konkursitöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.

§ 8.  Konkursi väljakuulutamine 2013. aastal

  2013. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 15. juulil.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]