Teksti suurus:

Probleemtooteregistri registrikaardi vormid

Probleemtooteregistri registrikaardi vormid - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 23

Probleemtooteregistri registrikaardi vormid1

Vastu võetud 16.02.2011 nr 12
RT I, 25.02.2011, 2
jõustumine 28.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2013RT I, 28.06.2013, 601.07.2013

Määrus kehtestatakse "Jäätmeseaduse“ § 261 lõike 31 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse probleemtooteregistri registrikaardi vormid.

§ 2.   Probleemtooteregistri registrikaardid

  Probleemtooteregistri registrikaardi vormid on järgmised:
  1) registreerimise vorm (tabel 1, lisa 1);
  2) tootja andmed vastavalt "Jäätmeseaduse" nõuetele (tabel 2, lisa 1);
  3) jäätmekäitleja ja probleemtoodete väljavedaja andmed (lisa 2);
  4) Eestis valmistatud, Eestist välja veetud, Eestisse sisse veetud ja Eestis turule lastud probleemtoodete kogused (lisa 3);
  5) Eestis romusõidukite demonteerimisel saadud osade ja materjalide käitlus (tabel 1, lisa 4);
  6) Eestis tekkinud ja romusõidukite purustamisel saadud jäätmete käitlus (tabel 2, lisa 4);
  7) Eestis tekkinud ja edasiseks käitlemiseks välja veetud romusõidukid ja nende osad (tabel 3, lisa 4);
  8) Eestis tekkinud ja Eestis või mujal käideldud romusõidukite kogu kordus- ja taaskasutamine ning ringlussevõtt (tabel 4, lisa 4);
  9) enne 13. augustit 2005 Eestis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumine, töötlemine ja väljavedu (tabel 1, lisa 5);
  10) alates 13. augustist 2005 Eestis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumine, töötlemine ja väljavedu (tabel 2, lisa 5);
  11) elektroonikaromude taaskasutamine, ringlussevõtt ja korduskasutamine (tabel 3, lisa 5);
  12) vanarehvide kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu (lisa 6);
  13) kasutatud mootorsõiduki osade kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu (lisa 7);
  14) patarei- ja akujäätmete kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu (lisa 8);
  15) põllumajandusplasti jäätmete kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu (lisa 9).
[RT I, 28.06.2013, 6 - jõust. 01.07.2013]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24–39), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14); Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.04. 2005, lk 30–33); Euroopa Komisjoni otsus 2005/369/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi 2002/96/EÜ järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ning selle direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (ELT L 119, 11.05.2005, lk 13–16); Euroopa Komisjoni otsus 2008/763/EÜ, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt kehtestatakse ühine metoodika, mille alusel arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus (ELT L 262, 01.10.2008, lk 39); Euroopa Komisjoni otsus 2009/603/EÜ, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ patareide ja akude tootjate registreerimisnõuded (ELT L 206, 08.08.2009, lk 13–15). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmetest (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71).
[RT I, 28.06.2013, 6 - jõust. 01.07.2013]

Lisa 1 Registreerimise vorm

Lisa 2 Jäätmekäitleja ja probleemtoodete väljavedaja andmed

Lisa 3 Eestis valmistatud, Eestist välja veetud, Eestisse sisse veetud ja Eestis turule lastud probleemtoodete kogused
[RT I, 28.06.2013, 6 - jõust. 01.07.2013]

Lisa 4 Jäätmete käitlus

Lisa 5 Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumine, töötlemine ja väljavedu

Lisa 6 Vanarehvide kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu
[RT I, 28.06.2013, 6 - jõust. 01.07.2013]

Lisa 7 Kasutatud mootorsõiduki osade kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu
[RT I, 28.06.2013, 6 - jõust. 01.07.2013]

Lisa 8 Patarei- ja akujäätmete kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu
[RT I, 28.06.2013, 6 - jõust. 01.07.2013]

Lisa 9 Põllumajandusplasti jäätmete kogumine, taaskasutamine ja Eestist väljavedu
[RT I, 28.06.2013, 6 - jõust. 01.07.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json