Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 25

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 20.02.2009 nr 26
RTL 2009, 20, 254
jõustumine 01.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
10.03.2010RTL 2010, 12, 22122.03.2010, osaliselt 1.07.2010
21.06.2013RT I, 28.06.2013, 201.07.2013

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 7 lõike 6 alusel.

§ 1.   Tunnustamise taotlemine

  (1) Isik esitab ettevõtte tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Põllumajandusametile ja tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
  1) taimekasvatusega, sealhulgas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega;
  2) loomakasvatusega;
  3) mesindusega;
  4) sööda esmatootmisega ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservante;
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  5) oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega;
  6) seemne ja paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  7) merevetikate tootmisega;
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 01.07.2010]
  8) vesiviljelusloomade tootmisega.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Isik esitab taotluse Veterinaar- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
  1) toote ettevalmistamisega;
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  2) sööda tootmise ja turuleviimisega;
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  3) toote turuleviimisega;
  4) toote importimisega;
  5) pakendamata toote turustamisega lõpptarbijale.

§ 2.   Taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Isik, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, välja arvatud üksnes seenekasvatus või üksnes taimekasvatus katmikalal, või mesindusega, esitab taotluse ja sellele lisatavad dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetamata isik võib esitada taotluse aasta ringi.

§ 3.   Nõuded taotluse kohta

  Isik esitab taotlusel komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), artikli 63 lõikes 3 loetletud andmed.

§ 4.   Taimekasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  (1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) ettevõtte põllumassiivide kaart, millel on märgitud põllumassiivid ja poolloodusliku kooslusega alad, millel kavatsetakse alustada mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist või mis jäävad mittemahepõllumajanduslikku kasutusse, esitades põllu pindala täpsusega vähemalt 0,1 hektarit, põllumassiivi ja poolloodusliku kooslusega ala numbri ning iga põllu või selle osa koos numbriga;
  2) taimekasvatusplaan, mis sisaldab andmeid vähemalt põllumassiivi, põllu (number, pindala), kasvatatavate taimede ja nende eelkultuuride ning karjatatava ala kohta.

  (2) [Kehtetu – RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]

§ 5.   Taimede või seente korjamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivide kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist, pindala ja piirid;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi ja seeni kavatsetakse korjata ning andmed kavandatava koguse ja korjamise aja kohta;
  3) kaitseala puhul selle valitseja välja antud luba kaitsealalt taimede või seente korjamiseks.

§ 6.   Loomakasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) loomakasvatushoone ja -rajatise, sealhulgas jalutusala kirjeldus ning loomade pidamise viisi kirjeldus;
  2) karjatamiseks kasutatava poolloodusliku kooslusega ala, põllumassiivi või selle osa number ja pindala, näidates need ettevõtte taimekasvatusplaanis;
  3) ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa.

§ 7.   Mesinduse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku mesindusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) mesilasperede pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste kirjeldus;
  2) mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustava ettevõtte põllumassiivide kaart või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1:10 000;
  3) mesilasperede arv;
  4) nende tegevuste kirjeldus, millega tagatakse eristatavus mahepõllumajandusliku toote kogumisel, pakendamisel, märgistamisel ja turuleviimisel;
  5) [kehtetu – RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]

§ 8.   Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;
  2) tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;
  3) andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning ette valmistada kavatsetavate toodete ja eeldatava toodangumahu kohta;
  4) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane ettevalmistamine;
  5) [kehtetu – RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]
  6) märgistuse näidis.

§ 9.   Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ning turuleviimise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid.

  Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem;
  2) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali eristatavus;
  3) [kehtetu – RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]

§ 91.   Merevetikate tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse merevetikate kasvatamist, kogumist ja kogumisjärgset tegevust alustada, pindala ja piirid;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 01.07.2010]

§ 92.   Vesiviljelusloomade tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse vesiviljelusloomade tootmist alustada, pindala ja piirid;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 01.07.2010]

§ 10.   Mahepõllumajandusliku sööda tootmise korral taotlusele lisatavad andmed
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  Mahepõllumajandusliku sööda tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  1) toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;
  2) tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;
  3) andmed tegeliku tootmisvõimsuse ja eeldatava toodangumahu kohta;
  4) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku sööda nõuetekohane tootmine;
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  5) [kehtetu – RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]
  6) märgistuse näidis.

§ 11.   Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimise ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) turuleviidavate toodete loetelu ning märgistuse näidis;
  2) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane turuleviimine, sealhulgas importimine ja pakendamata toote turustamine lõpptarbijale.

§ 12.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. märtsil 2009. aastal.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]

  (2) Määruse § 1 lõike 1 punktid 7 ja 8 ning § 91 ja § 92 jõustuvad 1. juulil 2010. aastal.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]

/otsingu_soovitused.json