Teksti suurus:

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 28

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

Vastu võetud 07.04.2004 nr 57
RTL 2004, 44, 740
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2005RTL 2005, 9, 7721.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)
17.12.2007RTL 2007, 100, 166901.01.2008
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
26.06.2013RT I, 28.06.2013, 2601.07.2013

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 453 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse taotlus Kaitseministeeriumile või Välisministeeriumile (edaspidi koos nimetatuna pädev ministeerium) vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kalendrikuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele aktsiisikauba soetamist tõendava arve või selle koopia, mis on kinnitatud arve väljastaja poolt. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda kuni kolme kuu jooksul aktsiisikauba soetamise päevast arvates. Taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arve või selle koopia peab vastama «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) §-s 37 sätestatud tingimustele ning sisaldama muuhulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms, tubaka puhul sigar, sigarillo, sigaret vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes tükkides. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Kütuse ja elektrienergia (edaspidi energiatoode) puhul märgitakse selle kogus vastavalt ATKEASe §-s 66 nimetatud ühikule;
  2) õlle ja ATKEAS sätestatud «muu alkoholi» puhul ka etanoolisisaldus. 
[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 2.   Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik või välisminister allkirjaga isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist. Pädev ministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks, kui need saabuvad 10. kuupäevani, või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad pädevasse ministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul pädevalt ministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga pädevale ministeeriumile.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult pädevat ministeeriumit aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Lisa Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

/otsingu_soovitused.json