Teksti suurus:

Avaliku teenistuse tippjuhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2023, 7

Avaliku teenistuse tippjuhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

Vastu võetud 26.06.2013 nr 100
RT I, 28.06.2013, 36
jõustumine 01.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.11.2017RT I, 24.11.2017, 1327.11.2017, osaliselt 01.01.2018
16.12.2020RT I, 18.12.2020, 3321.12.2020, osaliselt 01.01.2021
10.11.2023RT I, 14.11.2023, 417.11.2023

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, Rahapesu Andmebüroo juhile, ameti, inspektsiooni ning Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektorile (edaspidi tippjuht) esitatavad nõuded ning nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord.
[RT I, 18.12.2020, 33 - jõust. 21.12.2020]

  (2) Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorile, Statistikaameti peadirektorile ja riigiarhivaarile kohaldatakse käesolevat määrust nende ametikohale nimetamist reguleerivatest eriseadustest tulenevate erisustega.

  (3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile, Päästeameti peadirektorile ja Häirekeskuse peadirektorile kohaldatakse § 6 ja 7 ning juhul, kui nende ametikohale nimetamiseks korraldatakse avalik konkurss, § 3 nende ametikohale nimetamist reguleerivatest eriseadustest tulenevate erisustega.

  (4) Kaitsepolitseiameti peadirektorile, Välisluureameti peadirektorile, Kaitseväe juhatajale ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektorile kohaldatakse § 6 lõikeid 1 ja 2.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

  (5) Riigi peaprokurörile kohaldatakse § 6 ja 7.
[RT I, 24.11.2017, 13 - jõust. 27.11.2017]

2. peatükk Nõuded ja kompetentsid 
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

§ 2.  Tippjuhile esitatavad nõuded ja tippjuhi kompetentsid
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

  (1) Tippjuhil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeelte oskus. Minister võib oma valitsemisala tippjuhile ametikoha teenistusülesannete täitmiseks kehtestada täpsustavaid nõudeid.

  (2) Tippjuhi kompetentsid kirjeldatakse Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelis (edaspidi kompetentsimudel), mille kiidab heaks avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon (edaspidi tippjuhtide valikukomisjon). Kompetentsimudel avalikustatakse Riigikantselei veebilehel.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

3. peatükk Värbamine ja valik 

§ 3.  Tippjuhi värbamine ja valik

  (1) Avaliku konkursi tippjuhi ametikohale kuulutab ministri ettepaneku alusel välja Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus (edaspidi tippjuhtide kompetentsikeskus). Ettepaneku Riigikantselei direktori ametikoha täitmiseks teeb riigisekretär.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

  (11) Mitme tippjuhi ametikoha täitmiseks võib kuulutada välja ühe konkursi, lisades konkursikuulutusse sellekohase teabe.
[RT I, 24.11.2017, 13 - jõust. 27.11.2017]

  (2) Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus (edaspidi tippjuhtide kompetentsikeskus) võib teha ettepaneku kandideerida avalikul konkursil tippjuhi ametis olevale isikule või tippjuhile esitatavatele nõuetele vastavale muule isikule.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

  (3) Avaliku konkursi viib läbi tippjuhtide valikukomisjon.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

  (4) Tippjuhi valikul kohaldatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud ametnike värbamise ja valiku korda käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (5) Tippjuhikandidaate hinnatakse avaliku teenistuse seaduse, käesoleva määruse 2. peatüki ja ametikohale esitatavate nõuete alusel ning tuginedes kompetentsimudelile.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

  (6) Tippjuhtide valikukomisjon esitab konkursi lõppedes ametikohale nimetamise ettepaneku esitamise õigust või ametikohale nimetamise õigust omavale isikule ametikohale nimetamiseks ühe kuni kolm kandidaati. Mitme kandidaadi esitamisel koostab tippjuhtide valikukomisjon kandidaatide paremusjärjestuse või märgib, et tegemist on võrdsete kandidaatidega. Sobivate kandidaatide puudumisel loobub tippjuhtide valikukomisjon kandidaadi esitamisest.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

§ 4.  Kantsleri värbamine ja valik

  (1) Kui kantsleri ametikohale avalikku konkurssi ei korraldata, esitab tippjuhtide kompetentsikeskus ministrile vähemalt ühe kantslerikandidaadi.
[RT I, 24.11.2017, 13 - jõust. 27.11.2017]

  (2) Tippjuhtide kompetentsikeskus ei esita kantslerikandidaati, kui minister teeb kantslerile ettepaneku tema ametikohale nimetamiseks uueks teenistustähtajaks.

  (3) Minister esitab enne Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemist oma kantslerikandidaadi tippjuhtide valikukomisjonile arvamuse saamiseks.

  (4) Tippjuhtide valikukomisjon hindab kantslerikandidaadi vastavust avaliku teenistuse seaduse, käesoleva määruse 2. peatüki ja ametikohale esitatavate nõuete alusel ning tuginedes kompetentsimudelile ja esitab ministrile oma arvamuse kirjalikult.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

  (5) Komisjoni lõppotsus kandidaadi sobivuse kohta avaldatakse Riigikantselei veebilehel.

§ 5.  Tippjuhtide valikukomisjon

  (1) Tippjuhtide valikukomisjoni esimees on riigisekretär ja selle koosseisu määrab Vabariigi Valitsus.

  (2) Tippjuhtide valikukomisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe äraolekul juhib komisjoni tööd ja täidab teisi esimehe ülesandeid aseesimees.

  (3) Tippjuhtide valikukomisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni esimehe otsusel võib komisjoni koosoleku viia läbi sidevahendite kaudu.

  (4) Tippjuhtide valikukomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja vähemalt pooled liikmetest.

  (5) Tippjuhtide valikukomisjon võtab otsuse vastu koosolekust osavõtjate häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl.

  (6) Komisjoni esimehe otsusel võib komisjoni töösse kaasata teisi asjatundjaid.

  (7) Tippjuhtide valikukomisjoni koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja komisjoni sekretär.

  (8) Tippjuhtide valikukomisjoni tööd korraldab tippjuhtide kompetentsikeskus.

4. peatükk Arendamine ja hindamine 

§ 6.  Tippjuhi arendamine ja hindamine

  (1) Tippjuhi arendamise eesmärk on toetada valitsuse ja vastava valitsemisala, valdkonna ja asutuse strateegiliste eesmärkide saavutamist.

  (2) Tippjuhtide kompetentsikeskus nõustab tippjuhti tema arendamisel ja korraldab asjakohaseid arendustegevusi, sealhulgas koolitusi, konsulteerimist, mentorlust, stažeerimist ning arenguprogramme.

  (3) Arendustegevustes osalemine kuulub tippjuhi teenistuskohustuste hulka.

  (4) Tippjuhi kompetentse hinnatakse kompetentsimudeli alusel vähemalt üks kord ametiaja jooksul. Hindamist korraldab tippjuhtide kompetentsikeskus.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

§ 7.  Arengu- ja hindamisvestlus

  (1) Tippjuhiga viiakse läbi arengu- ja hindamisvestlus avaliku teenistuse seaduse § 30 alusel.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

  (2) Arengu- ja hindamisvestluse ministeeriumi asekantsleri, riigi peaprokuröri, Rahapesu Andmebüroo juhi, ameti, inspektsiooni, Häirekeskuse ja Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori ning riigiarhivaariga viib läbi ministeeriumi kantsler. Vestluse Riigikantselei direktoriga viib läbi riigisekretär.
[RT I, 18.12.2020, 33 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Arengu- ja hindamisvestluses osalejad esitavad kokku lepitud arengueesmärgid tippjuhtide kompetentsikeskusele.
[RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

§ 8.  Riigisekretäri ja kantsleri vestlus
[Kehtetu - RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

5. peatükk Tippjuhikandidaatide arvestus 
[Kehtetu - RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

§ 9.  Tippjuhikandidaatide arvestuse pidamine
[Kehtetu - RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

Lisa Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel
[Kehtetu - RT I, 14.11.2023, 4 - jõust. 17.11.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json