Teksti suurus:

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 39

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

Vastu võetud 16.04.2004 nr 109
RT I 2004, 27, 185
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2013RT I, 28.06.2013, 3701.07.2013

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 39 lõike 3 alusel.

§ 1.  Välisesinduse, diplomaadi ja Euroopa Liidu institutsiooni poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamine
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

  (1) Importimisel vabastatakse käibemaksust välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile ja Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindusele (edaspidi välisesindus) ning Euroopa Liidu institutsioonile (edaspidi liidu institutsioon) ametialaseks kasutamiseks ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale (edaspidi välisriigi diplomaat), samuti välisesinduse haldustöötajale (edaspidi haldustöötaja) isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaup.
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Lõikes 1 nimetatud õigust taotleda käibemaksuvabastust kinnitab välisminister vastavasisulise märkega diplomaatilise kauba deklaratsiooni lahtris 7.

  (3) Haldustöötajal on õigus taotleda isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kauba importimisel käibemaksuvabastust ainult sisseseadmise perioodil kolme esimese Eestis viibimise kuu jooksul.

  (4) Ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kaup ja isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaup, mille importimisel käibemaksuvabastust taotletakse, tuleb deklareerida eraldi diplomaatilise kauba deklaratsioonidel.

  (5) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust välisministri kinnitusega diplomaatilise kauba deklaratsiooni esitamisel tollile.

  (6) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollieeskirjades ettenähtud korras.

§ 2.  NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti, ja muu välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, selle liikmete ning liikmete ülalpeetavate, peakorteri lepingupartnerite töötajate ja nende ülalpeetavate ning rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse vajaduseks imporditava kauba käibemaksust vabastamine

  (1) NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti, ja muu välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, selle liikmete ning liikmete ülalpeetavate, peakorteri lepingupartneri töötajate ja nende ülalpeetavate ning rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse vajaduseks imporditav kaup vabastatakse käibemaksust käibemaksuseaduse §-s 39 sätestatud tingimustel.

  (2) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust, kui käibemaksuseaduse § 39 lõikes 5 või 6 nimetatud pädev isik esitab tollile kinnituse, et isikul on õigus taotleda käibemaksuvabastust.

  (3) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollieeskirjades ette nähtud korras.
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

§ 3.  Välisesindusele, liidu institutsioonile, välisriigi diplomaadile ja haldustöötajale käibemaksu tagastamise tingimused
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

  (1) Välisesinduse, liidu institutsiooni, välisriigi diplomaadi ja haldustöötaja poolt Eestis kauba soetamisel ja teenuse saamisel makstud käibemaks tagastatakse neile käibemaksuseaduse § 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel, arvestades seaduse § 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid.
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Kasutatud kauba soetamisel makstud käibemaksu ei tagastata.

§ 4.  Taotluse esitamine käibemaksu tagastamiseks

  (1) Taotluse käibemaksu tagastamiseks esitab diplomaat, konsulaarametnik (välja arvatud aukonsul), erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindaja või esindus, haldustöötaja (välja arvatud liidu institutsiooni haldustöötaja), välisesindus, konsulaarasutus ning erimissioon või rahvusvahelise sõjalise peakorteri liige ja tema ülalpeetav Välisministeeriumile ning välisriigi relvajõud, tsiviilkoosseis või nende liige ja tema ülalpeetav, rahvusvaheline sõjaline peakorter, selle lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetav ning rahvusvaheline sõjaline õppeasutus Kaitseministeeriumile kuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved või nende koopiad (edaspidi arve), mille on kinnitanud arve väljastaja. Käibemaksu tagastamist võib taotleda 90 päeva jooksul kauba soetamise või teenuse saamise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

  (11) Liidu institutsioon esitab taotluse käibemaksu tagastamiseks Välisministeeriumile üks kord kalendriaastas, lisades taotlusele käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved, mille on kinnitanud arve väljastaja.
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Taotluse peab allkirjastama vastava välisesinduse juht, liidu institutsiooni või välisriigi relvajõudude või sõjalise peakorteri või õppeasutuse esindaja. Välisesindus, liidu institutsioon, välisriigi relvajõud, sõjaline peakorter või õppeasutus kannab taotlusele pitseri (kui pitsat on olemas) ja märgib pangakonto numbri.
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

§ 5.  Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja käibemaksu tagastamine

  (1) Välisministeerium ja Kaitseministeerium (edaspidi ministeerium) vaatavad käibemaksu tagastamise taotlused läbi. Taotluse esitaja õigust taotleda käibemaksu tagastamist kinnitavad välisminister või kaitseminister oma allkirjaga ja ministeeriumi pitseriga taotlusel. Ministeeriumid edastavad kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu või sellele järgneva kuu (juhul kui dokumendid saabuvad pärast 10. kuupäeva) 20. kuupäevaks.

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses märgitud pangakontole 30 päeva jooksul ministeeriumilt taotluse ja sellele lisatud arvete saamise päevast arvates.

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved. Märgistatud arved koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga tagastab maksuhaldur ministeeriumile.

  (4) Maksuhaldur informeerib kirjalikult ministeeriumi käibemaksu tagastamise kohta tehtud otsusest.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json