Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 8

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.06.2014 nr 34

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 13 lõike 6 punkti 1, töötuskindlustuse seaduse § 143 lõike 1 ja § 21 lõike 1, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 16 lõike 3, riiklike peretoetuste seaduse § 16 lõike 2, vanemahüvitise seaduse § 4 lõike 3, kogumispensionide seaduse § 10 lõike 4 ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 28 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis“ muutmine

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruses nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 1, 2, 4 ja 5 ning maksukorralduse seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõppemiseks või kindlustuskaitse lõppemiseks vajalikud andmed esitavad andmete esitamiseks kohustatud isikud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrile (edaspidi töötamise register), mis edastab need haigekassale.“;

2) paragrahvi 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Isiku, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõpetamiseks ja kindlustuskaitse lõpetamiseks esitatav dokument

Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktides 3 ja 6 ning lõikes 31 nimetatud isikute, välja arvatud maksukorralduse seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isiku, kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks, peatumise lõpetamiseks ja kindlustuskaitse lõpetamiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.“;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) arsti või ämmaemanda tõend.“;

5) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Kindlustatavate isikute nimekiri

(1) Kindlustatavate isikute nimekiri sisaldab järgmisi andmeid:

1) kindlustatava isiku isikukood;

2) kindlustatava isiku eesnimi (eesnimed);

3) kindlustatava isiku perekonnanimi (perekonnanimed);

4) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku registrikood;

5) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku nimi;

6) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku või tema esindaja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri;

7) kindlustuskaitse alguskuupäev;

8) kindlustuskaitse peatamise algus- ja lõpukuupäev;

9) kindlustuskaitse lõpetamise kuupäev;

10) kindlustuskaitse tekkimise õiguslik alus.

(2) Käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud isikute kohta edastab töötamise register haigekassale järgmised andmed:

1) kindlustatava isiku isikukood;

2) kindlustatava isiku eesnimi (eesnimed);

3) kindlustatava isiku perekonnanimi (perekonnanimed);

4) tööd võimaldava isiku registri- või isikukood;

5) tööd võimaldava isiku nimi;

6) töötamise alguskuupäev;

7) maksukorralduse seaduse § 251 lõikes 4 sätestatud töötamise liikide ja füüsiliste isikute liigitus;

8) töötamise peatumise algus- ja lõpukuupäev;

9) töötamise lõpetamise kuupäev.“;

7) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Arsti või ämmaemanda tõend

Arsti või ämmaemanda tõend naise raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;

2) tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;

3) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;

4) arsti või ämmaemanda nimi ja registreerimistõendi number;

5) arsti või ämmaemanda sidevahendite andmed;

6) raseda ees- ja perekonnanimi;

7) raseda isikukood;

8) raseduse suurus nädalates;

9) eeldatav sünnitamise kuupäev;

10) arsti või ämmaemanda allkiri ja pitser;

11) tõendi väljastamise kuupäev.“;

8) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Sotsiaalministri 7. detsembri 2006. a määruse nr 66 „Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu“ muutmine

Sotsiaalministri 7. detsembri 2006. a määruses nr 66 „Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja lisatavate dokumentide loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõnad „jõustunud kohtuotsusest“ sõnaga „kohtumäärusest“;

2) paragrahvi 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) töötajate saamata jäänud töötasu arvestused kalendrikuude kaupa, saamata jäänud puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel töölepingu seaduses ettenähtud hüvitiste arvestused, töötajate keskmise töötasu arvestused ning arvestuste alusdokumendid.“;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 3. Sotsiaalministri 25. juuni 2009. a määruse nr 56 „Koondamise korral kindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm ja lisatavate dokumentide loetelu“ muutmine

Sotsiaalministri 25. juuni 2009. a määruse nr 56 „Koondamise korral kindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm ja lisatavate dokumentide loetelu“ lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 4. Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid“ muutmine

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 51 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument, kui andmeid töötamise kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse;“;

3) paragrahvi 7 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument, kui andmeid töötamise kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse;“.

§ 5. Sotsiaalministri 21. jaanuari 2004. a määruse nr 5 „Riiklike peretoetuste, vanemahüvitise ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemise ja lõpetamise avalduse vorm ning vajalike lisadokumentide loetelu“ muutmine

Sotsiaalministri 21. jaanuari 2004. a määruses nr 5 „Riiklike peretoetuste, vanemahüvitise ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemise ja lõpetamise avalduse vorm ning vajalike lisadokumentide loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lapsehooldustasu taotlemiseks, kui üks vanematest on lapsehoolduspuhkusel või lapsehoolduspuhkust kasutab vanema asemel mõni teine isik, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse;“;

2) paragrahvi 2 lõikes 10 asendatakse sõna „võõrasvanem“ sõnadega „vanema abikaasa“;

3) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui vanemahüvitise taotlemisel on üks vanematest lapsehoolduspuhkusel, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse.

(2) Kui enne vanemahüvitise taotlemist oli lapsehoolduspuhkusel teine vanem, kellele maksti vanemahüvitist, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi ning samuti lapsehoolduspuhkusel olnud teise vanema tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse lõppemine ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse.“;

4) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna „võõrasvanem“ sõnadega „vanema abikaasa“;

5) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui riiklikku pensionikindlustuse registrisse pole laekunud vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise otsustamiseks vajalikke rahvastikuregistri, maksukohustuslaste registri, Eesti Hariduse Infosüsteemi, ravikindlustuse andmekogu või töötamise registri andmeid, teavitab Sotsiaalkindlustusamet taotlejat, milliseid dokumente on vaja avaldusele täiendavalt lisada.“.

§ 6. Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruse nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu“ muutmine

Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruse nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu“ § 3 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Töötukassal on õigus vastavalt isiku hõivele nõuda tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 lõigetes 3 ja 4 sätestatud asjaolude kohta järgmisi dokumente:“.

§ 7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Ivi Normet
Terviseala asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Avaldus tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemiseks

Lisa 2 Avaldus kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral

/otsingu_soovitused.json