Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste, vanemahüvitise ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemise ja lõpetamise avalduse vorm ning vajalike lisadokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 14

Riiklike peretoetuste, vanemahüvitise ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemise ja lõpetamise avalduse vorm ning vajalike lisadokumentide loetelu
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

Vastu võetud 21.01.2004 nr 5
RTL 2004, 13, 185
jõustumine 07.02.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2005RTL 2005, 33, 47427.03.2005
12.10.2005RTL 2005, 106, 163828.10.2005
14.06.2007RTL 2007, 49, 90201.07.2007
14.11.2007RTL 2007, 88, 147801.01.2008
15.01.2009RTL 2009, 10, 12201.02.2009
22.10.2010RT I, 01.11.2010, 301.01.2011
12.11.2012RT I, 15.11.2012, 201.01.2013, osaliselt 1.04.2013
18.06.2014RT I, 28.06.2014, 801.07.2014

Määrus kehtestatakse riiklike peretoetuste seaduse § 16 lõike 2 ja vanemahüvitise seaduse § 4 lõike 3 ja kogumispensionide seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riiklike peretoetuste (edaspidi peretoetused) ja vanemahüvitise ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemise ja lõpetamise avalduse vorm (lisa) ja vajalike lisadokumentide loetelu.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 2.   Peretoetuste taotlemise lisadokumendid

  (1) Lapsehooldustasu taotlemiseks, kui üks vanematest on lapsehoolduspuhkusel või lapsehoolduspuhkust kasutab vanema asemel mõni teine isik, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile eestkostjaks määramise määruse või perekonnas hooldamise lepingu.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Üksikvanema lapse toetuse taotlemiseks lapsele, kelle vanem on seadusega kehtestatud korras kuulutatud tagaotsitavaks, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile määruse vanema tagaotsitavaks kuulutamise kohta.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  (4) Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile Kaitseväe tõendi lapse vanema ajateenistuses viibimise kohta või Kaitseressursside Ameti tõendi lapse vanema asendusteenistuses viibimise kohta. Tõendis märgitakse aja- või asendusteenistuse periood.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]

  (5) Lapsendamistoetuse taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile lapsendamise määruse. Kui laps on lapsendatud välisriigis, esitab taotleja dokumendi, mis tõendab lapse lapsendamist välisriigis.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  (6) Elluastumistoetuse taotlemiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tõendi, milles on märgitud vanemliku hoolitsuseta taotleja hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis elamise aeg.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  (7) [Kehtetu - RTL 2007, 88, 1478 - jõust. 01.01.2008]

  (8) Peretoetuste taotlemiseks puudest tingitud erivajaduse tõttu ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis viibivale lapsele esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile lisadokumendina tõendi, millest nähtub, et laps elab ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  (9) Peretoetuste taotlemiseks hoolekandeasutusest õppimise tõttu eemalviibivale vanemliku hoolitsuseta lapsele esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile hoolekandeasutuse teatise, millest nähtub, et vanemliku hoolitsuseta laps elab alaliselt hoolekandeasutuses, ja tõendi lapse ajutise elukoha kohta õppimise ajal.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  (10) Kui peretoetusi taotleb vanema abikaasa, esitab ta abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud enne 2002. aastat või see on sõlmitud välisriigis.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 3.   Vanemahüvitise taotlemise lisadokumendid

  (1) Kui vanemahüvitise taotlemisel on üks vanematest lapsehoolduspuhkusel, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kui enne vanemahüvitise taotlemist oli lapsehoolduspuhkusel teine vanem, kellele maksti vanemahüvitist, esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi ning samuti lapsehoolduspuhkusel olnud teise vanema tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse lõppemine ja lapse nimi, kui andmeid lapsehoolduspuhkuse kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui vanemahüvitist taotleb vanema abikaasa, esitab ta Sotsiaalkindlustusametile abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud välisriigis.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Kui vanemahüvitise taotleja on vanemahüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaastal töötanud väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis, esitab ta töötamise kohta tööandja tõendi, milles on märgitud töötamise periood.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 31.   Kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemise lisadokumendid

  Kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemisel esitatakse järgmised lisadokumendid:
  1) eestkostjaks määramise määrus või perekonnas hooldamise leping, kui täiendavat sissemakset taotleb eestkostja või hooldaja;
  2) dokument, mis tõendab abielu lapse vanemaga juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse ja kui täiendavat sissemakset taotleb lapse vanema abikaasa.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 4.   Sotsiaalkindlustusameti poolt lisatavad andmed vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise otsustamiseks

  (1) Sotsiaalkindlustusamet lisab taotlusele kõik vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise otsustamiseks vajalikud andmed riiklikust pensionikindlustuse registrist.

  (2) Kui riiklikku pensionikindlustuse registrisse pole laekunud vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise otsustamiseks vajalikke rahvastikuregistri, maksukohustuslaste registri, Eesti Hariduse Infosüsteemi, ravikindlustuse andmekogu või töötamise registri andmeid, teavitab Sotsiaalkindlustusamet taotlejat, milliseid dokumente on vaja avaldusele täiendavalt lisada.
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Sotsiaalkindlustusamet esitab lõikes 1 nimetatud andmed vanemahüvitise, peretoetuste või kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise või lõpetamise taotlejale kinnitamiseks.
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 5.   Avalduse elektrooniline esitamine

  (1) Avalduse elektroonilisel esitamisel lisatakse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed avaldusele elektrooniliselt.

  (2) Elektrooniliselt esitatav avaldus allkirjastatakse digitaalselt või esitatakse üheselt isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Vanemahüvitise taotlemise avaldust saab elektrooniliselt esitada alates 1. veebruarist 2004. a ja peretoetuste taotlemise avaldust alates 1. oktoobrist 2004. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemiseks ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks ja lõpetamiseks
[RT I, 15.11.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json