Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. mai 2007. a määruse nr 70 „Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 17

Põllumajandusministri 8. mai 2007. a määruse nr 70 „Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 19.06.2014 nr 39

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 16 lõike 8 ja § 28 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 8. mai 2007. a määrust nr 70 „Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle järelevalve teostamise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:
1) määruse pealkirjas ning §-des 1, 2, 4, 5, 7, 10 ja 11 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „ametlik kontroll” vastavas käändes;
2) paragrahvist 1 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;
3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„ (1) Mitteloomse sööda Eestis vabasse ringlusse lubamiseks või Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamiseks vajaliku nõusoleku andmiseks tehakse sööda käitlemise kohta kehtestatud nõuete täitmise üle ametlikku kontrolli üldjuhul tolli poolt aktsepteeritud tolliterminalis, tollilaos, hoiukohas, vabatsoonis või vabalaos. ”;
4) paragrahvis 4 asendatakse sõna „järelevalvedokumendid” sõnadega „ametliku kontrolli dokumendid” vastavas käändes;
5) paragrahvides 6 ja 9 asendatakse sõna „järelevalvetoimingud” sõnadega „ametliku kontrolli toimingud” vastavas käändes;
6) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna „järelevalvetulemusi” sõnadega „ametliku kontrolli tulemusi”;
7) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Ameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik)” sõnaga „Amet”;
8) paragrahvi 6 lõigetes 2 ja 3 ning §-des 7, 9 ja 10 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „Amet”;
9) määruse lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).
§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Avaldus mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise kohta

Lisa 2 Avaldus mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise kohta

Lisa 3 Mitteloomse sööda üle tehtud ametlikku kontrolli tõendav dokument

/otsingu_soovitused.json