Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 19

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.06.2014 nr 41

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 9 lõike 4, § 10 lõike 5, § 19 lõike 3, § 26 lõike 3, § 37 lõike 7, § 41 lõike 8, § 45 lõike 3 ja § 46 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määrust nr 74 „Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud” muudetakse järgmiselt:
1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametniku” sõnadega „Põllumajandusameti ametniku”;
2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveasutus” sõnaga „Põllumajandusamet” vastavas käändes.
§ 2. Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määrust nr 50 „Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded” muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõnad „ametliku järelevalve” sõnadega „riikliku järelevalve”;
2) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõnad „ametliku kontrolli” sõnadega „riikliku järelevalve”;
3) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „ametlikke proove” sõnaga „proove”.
§ 3. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 98 „Fütosanitaarsertifikaadi sisu ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord” muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „järelevalveasutuse” sõnadega „pädeva asutuse”;
2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 13 asendatakse tekstiosa „ järelevalveametniku nimi ja allkiri ning järelevalveasutuse pitser” tekstiosaga „Põllumajandusameti ametniku nimi ja allkiri ning Põllumajandusameti pitser”;
3) paragrahvi 3 lõikes 2, § 5 lõigetes 2 ja 3 ning § 6 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „ametnik”;
4) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõna „järelevalvetoimingute” sõnaga „kontrollitoimingute”.
§ 4. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 „Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord” muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 3 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad „järelevalveasutuse nimi”;
2) paragrahvi 3 lõike 2 punktist 9 jäetakse välja sõna „järelevalveametniku”;
3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalvetulemustest” sõnaga „kontrollitulemustest”;
4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „Põllumajandusamet”;
5) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kui taimepassi asendamise põhjuseks on kaubasaadetise muutunud seisukord, võib Põllumajandusamet või taimepassi väljastamise õigusega isik asendada taimepassi alles pärast seda, kui kaubasaadetis on kontrollitud ning kui Põllumajandusamet on kaubasaadetise taimetervise nõuetele vastavaks tunnistanud.”.
§ 5. Põllumajandusministri 16. veebruari 2006. a määrust nr 21 „Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord” muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ järelevalveametniku (edaspidi järelevalveametnik)” sõnaga „ametniku”;
2) paragrahvi 4 lõikes 2 ning § 5 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnadega „Põllumajandusameti ametnik”;
3) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalvetulemuste” sõnaga „kontrollitulemuste”;
4) paragrahvi 5 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „Põllumajandusamet”;
5) määruse lisa punktis 5.2 asendatakse sõna „järelevalveametniku” sõnadega „Põllumajandusameti ametniku”.
§ 6. Põllumajandusministri 10. juuli 2007. a määrust nr 112 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral” muudetakse järgmiselt:
1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnadega „Põllumajandusameti ametnik” vastavas käändes;
2) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik)” sõnaga „ametnik”;
3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „järelevalve tulemuste” sõnaga „kontrollitulemuste”;
4) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „on järelevalve all” sõnadega „kuulub taimetervise kontrolli alla”;
5) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõna „järelevalvetoimingute” sõnaga „kontrollitoimingute”.
§ 7. Põllumajandusministri 8. detsembri 2006. a määrust nr 111 „Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded” muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõna „järelevalveametnikule” sõnadega „Põllumajandusameti ametnikule”;
2) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „sellele järgnevast isiku registrikande numbrist taimetervise registris“ sõnadega „sellele järgnevast taimetervise registris registreerimise numbrist”;
3) paragrahvi 6 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „ettevõtte” sõnaga „ettevõtja”.
§ 8. Põllumajandusministri 8. detsembri 2006 a määrust nr 110 „Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:
1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnadega „Põllumajandusameti ametnik” vastavas käändes;
2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „ja registrikande number taimetervise registris” sõnadega „ja taimetervise registris registreerimise number”.
§ 9. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json