Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 31

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.06.2014 nr 36

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel ja kooskõlas §-ga 19.

§ 1. Sotsiaalministri 19. märtsi 2008. a määruse nr 15 "Meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ tingimused" muutmine

Sotsiaalministri 19. märtsi 2008. a määrust nr 15 "Meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ tingimused" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab Rahandusministeerium.“;

2) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) viivitamata teavitama kirjalikult rakendusüksust, kui projekti kasuliku eluea jooksul toote või teenuse hinda tõstetakse toetuse taotluse rahuldamise otsuse aluseks olnud finantsanalüüsis prognoositust suuremal määral, ilmneb tuluallikas, mida ei ole eelnevalt arvesse võetud, projekt teenib abikõlblikkuse perioodil prognoositust suuremal määral tulu ning koostama rakendusüksuse määratud tähtpäevaks uuendatud finantsanalüüsi.“;

3) lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

4) lisa 7 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2. Sotsiaalministri 24. oktoobri 2008. a määruse nr 67 „Meetme «Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine» toetuse andmise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord"  muutmine

Sotsiaalministri 24. oktoobri 2008. a määrust nr 67 „Meetme «Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine» toetuse andmise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab Rahandusministeerium (edaspidi rakendusüksus).“;   

2) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev ei või olla varasem kui 2007. aasta 1. jaanuar ning lõppkuupäev ei või olla hilisem kui 2015. aasta 31. detsember.“;

3) paragrahv 18 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

"6) viivitamata teavitama kirjalikult rakendusüksust, kui projekti kasuliku eluea jooksul toote või teenuse hinda tõstetakse toetuse taotluse rahuldamise otsuse aluseks olnud finantsanalüüsis prognoositust suuremal määral, ilmneb tuluallikas, mida ei ole eelnevalt arvesse võetud, projekt teenib abikõlblikkuse perioodil prognoositust suuremal määral tulu ning koostama rakendusüksuse määratud tähtpäevaks uuendatud finantsanalüüsi,“;

4) paragrahv 18 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) vähendama projekti abikõlblikke kulusid projekti vara kasuliku eluea jooksul teenitava puhastulu osa võrra, mis on proportsioonis abikõlblike kuludega projekti kogukuludest hiljemalt 2017. a 31. märtsiks.“;

5) paragrahv 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti lõpparuande määruse lisas 6 toodud vormil 60 kalendripäeva jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast, kuid mitte hiljem kui 2016. aasta 28. veebruariks.“;

6) lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

7) lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 3. Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord“ muutmine

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määrust nr 70 „Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab Rahandusministeerium.“;

2) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) viivitamata teavitama kirjalikult rakendusüksust, kui projekti kasuliku eluea jooksul toote või teenuse hinda tõstetakse toetuse taotluse rahuldamise otsuse aluseks olnud finantsanalüüsis prognoositust suuremal määral, ilmneb tuluallikas, mida ei ole eelnevalt arvesse võetud, projekt teenib abikõlblikkuse perioodil prognoositust suuremal määral tulu ning koostama rakendusüksuse määratud tähtpäevaks uuendatud finantsanalüüsi;“;

3) lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

4) lisa 7 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Helen Tralla
Kantsleri ülesannetes

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

/otsingu_soovitused.json