Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 35

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.06.2014 nr 24

Määrus kehtestatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 71 lõike 4, § 73 lõike 4, § 10 lõike 32, § 11 lõike 8, § 15 lõike 6, § 19 lõigete 3 ja 4, § 2621 lõike 1, § 2622 ja § 2623 lõike 2 ning politsei ja piirivalve seaduse § 371 lõike 8 alusel.

§ 1. Siseministri 17. detsembri 2010. a määruse nr 62 „Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine“ muutmine

Siseministri 17. detsembri 2010. a määruses nr 62 „Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 71 lõike 4, § 73 lõike 4, § 10 lõike 32, § 11 lõike 8, § 15 lõike 6 ning § 19 lõigete 3 ja 4 alusel.“;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalase väljasaatmisel koostab väljasaatmist korraldav haldusorgan sundtäitmise toimingu protokolli (lisa 3).“;

3) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lahkumisettekirjutuse tegemisel teeb Politsei- ja Piirivalveameti või Kaitsepolitseiameti ametnik välismaalase reisidokumenti või muusse riigipiiri ületamist lubavasse dokumenti (edaspidi reisidokument) lisa 5 kohase märke.

(2) Kui välismaalane saadetakse Eestist välja ilma lahkumisettekirjutust tegemata, teeb Politsei- ja Piirivalveameti ametnik välismaalase reisidokumenti lisa 6 kohase märke.

(3) Vajadusel tehakse käesoleva määruse lõigetes 1 ja 2 sätestatud märge piiril.

(4) Märke puudumine reisidokumendis ei ole takistuseks välismaalase väljasaatmisele.”;

4) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Kaitsepolitseiameti teavitamiskohustus

(1) Kaitsepolitseiamet teavitab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametit lahkumisettekirjutuse tegemisest ning väljasaatmise peatamise või kohaldamata jätmise tinginud asjaoludest.

(2) Kaitsepolitseiamet edastab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametile lahkumisettekirjutuse ja sundtäitmise toimingu protokolli andmed.

(3) Lisaks käesoleva määruse § 1 lõikes 2 sätestatud andmetele edastab Kaitsepolitseiamet Politsei- ja Piirivalveametile võimalusel järgmised andmed:

1) foto või näokujutis;

2) sõrmejäljed;

3) isikut tõendava dokumendi koopia.“;

5) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Väljasaatmise korraldamine

(1) Kinnipidamiskeskuses viibiva või viibinud välismaalase väljasaatmise korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.

(2) Kui kohus on lisakaristusena mõistnud välismaalasele Eestist väljasaatmise, korraldab selle täitmise Politsei- ja Piirivalveamet.

(3) Väljasaatmist korraldav haldusorgan kooskõlastab väljasaadetava üleandmise vastuvõtva riigi pädeva asutusega.

(4) Väljasaadetava piiriületuse ning vajadusel tema üleandmise vastuvõtva riigi pädevale asutusele korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.

(5) Kui välismaalase väljasaatmist korraldab Kaitsepolitseiamet, siis toimetab Kaitsepolitseiamet väljasaadetava määratud tähtajaks piiripunkti.

(6) Politsei- ja Piirivalveamet on kohustatud pidama arvestust ebaseaduslikult Eestis viibinud välismaalaste lahkumise üle.“;

6) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2. Siseministri 27. juuli 2004. a määruse „Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine“ muutmine

Siseministri 27. juuli 2004. a määruses „Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnipidamiskeskusesse saabumisel teostatakse väljasaadetava turvakontroll ja vaadatakse läbi tema vallasasjad.“;

5) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 20 lõike 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Edasilükkamatul juhul võib nimetatud korralduse anda kinnipidamiskeskuse juhataja või tema poolt määratud ametnik.“;

7) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:

„(4) Öörahu või sisekorraeeskirja rikkumisel võib kinnipidamiskeskuse juhataja või tema poolt määratud ametniku otsusel öörahu ajaks välismaalaste toad lukustada.“;

8) paragrahvi 21 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kinnipidamiskeskuse juhataja kirjalikul otsusel võib liikumiskorralduses teha ajutisi erandeid, kui on ohus väljasaatmise täideviimine, sisekorraeeskirja täitmine, kinnipidamiskeskuse turvalisus, väljasaadetava tervis, teised väljasaadetavad või kinnipidamiskeskuse ametnikud. Otsuses märgitakse erandi tegemise põhjus ja eeldatav kehtivusaeg. Edasilükkamatul juhul võib nimetatud korralduse anda kinnipidamiskeskuse juhataja poolt määratud ametnik.“;

9) paragrahvi 27 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kahtluse korral teostatakse väljasaadetavaga kokkusaamisele lubatud isiku turvakontroll ja vaadatakse läbi tema vallasasjad.“;

10) paragrahvi 27 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui kokkusaamist sooviv isik keeldub asjade hoiule andmisest, turvakontrollist või vallasasja läbivaatusest, siis kokkusaamist ei võimaldata.“;

11) paragrahvi 27 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kokkusaamise katkestamise korral teatab rikkumise avastanud ametnik juhtunust viivitamata kinnipidamiskeskuse juhatajat või tema poolt määratud ametnikku, kes otsustab kokkusaamise jätkamise või lõpetamise.“;

12) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välismaalasele on kinnipidamiskeskuses keelatud:

1) esemed, millega saab tekitada või on võimalik tekitada vigastusi, nagu relvad ja laskemoon, erivahendid, sõjariistad, torke-, lõike- ja raierelvad, nõelad, vardad, nöörid, niidid, võtmed, köied ja traadid;

2) lõhkeained, sealhulgas ained, mille töötlemise tulemusena saadakse lõhkeaineid, radioaktiivsed, oksüdeerivad, söövitavad, kergelt süttivad või muud mürgised ained või gaasid;

3) süütamisvahendid;

4) lahtine tubakas ja esemed, millest ja mille abil on võimalik tubakatooteid kokku panna või neid suitsetada;

5) narkootilised, psühhotroopsed ja muud uimastava või tugeva toimega ained;

6) retseptiravimid, välja arvatud arsti ettekirjutusel;

7) optilised riistad, välja arvatud prillid või arsti loal optilised riistad;

8) alkohol ja alkoholi sisaldavad ained;

9) tööriistad ja ehitusmaterjalid;

10) spordivahendid, välja arvatud kinnipidamiskeskuse juhataja loal;

11) mobiiltelefonid ja muud elektroonilised või tehnilised sidepidamisvahendid, sealhulgas raadiosaatjad, pihu- ja personaalarvutid, mille kaudu on võimalik teavet edastada ja vastu võtta;

12) fotoaparaadid, videokaamerad ja muu salvestamist võimaldav tehnika;

13) küünlad;

14) kalad, loomad ja linnud;

15) taimed;

16) vägivalda, vihkamist, rassismi ja muud sellist propageerivad trükised ning pornograafilised teosed;

17) sularaha, väärtpaberid, pangakaardid;

18) hasartmänguvahendid ja hasartmänguvahenditeks kohaldatud esemed;

19) väärisesemed, välja arvatud abielusõrmus või religioosne sümboolika;

20) toiduaineid, välja arvatud kinnipidamiskeskuse vahendusel ostetud toiduained;

21) tekstiiltooted ruumi sisustamiseks, sealhulgas vaibad, kardinad, välja arvatud religioossel eesmärgil;

22) isevalmistatud või tehniliselt mittekorras elektriseadmed.“;

13) paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalase toas ja hoiuruumis hoitavate asjade kaal kokku ei või ületada 30 kilogrammi.

(2) Kinnipidamiskeskuse ametnik võtab kinnipidamiskeskuses lubatud asja viivitamata välismaalaselt ära, kui see häirib teisi kinnipidamiskeskuses viibivaid isikuid, ohustab välismaalase või teiste isikute elu või tervist või kinnipidamiskeskuse turvalisust või raskendab oluliselt kinnipidamiskeskuse hügieeninõuete täitmist.“;

14) paragrahvid 33–35 tunnistatakse kehtetuks;

15) määruse 13. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 45 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kinnipidamiskeskuse ametniku või juhataja otsuse või toimingu peale võib väljasaadetav esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.“;

17) määruses asendatakse läbivalt sõna „migratsioonijärelevalveametnik“ sõnadega „kinnipidamiskeskuse ametnik“ vastavas käändes.

§ 3. Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 91 „Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus“ muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruses nr 91 „Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 lõikes 4 asendatakse sõna „Migratsioonijärelevalveametniku“ sõnadega „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadusest tulenevaid ülesandeid täitva Politsei- ja Piirivalveameti ametniku“;

2) määruse lisa 14 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 4. Siseministri 22. märtsi 2007. a määruse nr 27 „Migratsioonijärelevalveametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord“ muutmine

Siseministri 22. märtsi 2007. a määruses nr 27 „Migratsioonijärelevalveametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kinnipidamiskeskuse ametnike terviseuuringute ja vaktsineerimise tingimused ja kord“;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „migratsioonijärelevalveametnikule (edaspidi ametnik)“ sõnaga „ametnikule“.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 09. detsembri 2009. a määrus nr 54 „Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

(2) Määruse § 2 punktid 12–14 jõustuvad 2014. aasta 1. oktoobril.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json