Teksti suurus:

Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 44

Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded

Vastu võetud 08.12.2006 nr 111
RTL 2006, 88, 1627
jõustumine 22.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
12.08.2010RT I 2010, 57, 37721.08.2010, osaliselt 1.01.2011
19.06.2014RT I, 28.06.2014, 1901.07.2014

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 45 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 45 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isiku ettevõttes puidu kuivatamise, kuivatusprotseduuri ja puidukuivatis kuivatud puidust toodete valmistamise nõuded, vastavusmärgi HT (edaspidi vastavusmärk) vorminõuded ja vastavusmärgi kasutamise nõuded ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi nõuded.

§ 2.   Puidu kuivatamise nõuded

  (1) Ettevõtte või selle osa (edaspidi ettevõte), kus tegeletakse vastavusmärgiga märgistatava puidu kuivatamisega, peab «Taimekaitseseaduse» § 45 lõike 1 alusel olema Põllumajandusamet tunnistanud puidu kuivatamise nõuetele vastavaks.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Vastavusmärgiga märgistada kavatsetava puidu nõuetekohase kuivatusprotseduuriga kuivatamise (edaspidi kuumtöötlemine) ja kuumtöödeldud puidu nõuetekohasuse tagamiseks rakendab ja täidab isik ettevõtte enesekontrollisüsteemi ning määrab kuivatusprotseduuri ja kuumtöödeldud puidu nõuetekohasuse eest vastutava töötaja.

  (3) Nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõttes ladustatakse nõuetele vastavaks tunnistatud puidukuivatis kuumtöödeldud puit eraldi muust kasutatavast puidust.

  (4) Kuumtöödeldud puidu pakendamisel kasutatav puidust materjal ja separeerimismaterjal peab olema koorevaba ning vaba taimekahjustajatest ja nende kahjustuste jälgedest, sealhulgas vastsekäikudest.

§ 3.   Kuivatusprotseduuri nõuded

  (1) Kuumtöödeldava puidu südamikus peab kuivatusprotseduuri käigus olema temperatuur 56 ºC vähemalt 30 minuti vältel. Selleks peab puidukuivati kambri temperatuuriks olema tehniliselt võimalik saavutada vähemalt 60 ºC.

  (2) Isik koostab täpse kuivatusrežiimi, lähtudes töödeldava puidu paksusest ja puidukuivati kambri temperatuurist.

  (3) Kuumtöötlemise korral virnastatakse puitmaterjal puidukuivati kambris kuumtöötlemise ajaks vahelippidele.

  (4) Kuumtöötlemise temperatuuri jälgimiseks kasutatavatele mõõtevahenditele peab olema töötajale, eksperdile ja Põllumajandusameti ametnikule võimaldatud vaba juurdepääs.
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]

§ 4.   Puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded
[RT I 2010, 57, 377 - jõust. 21.08.2010]

  (1) Ettevõtte või selle osa (edaspidi ettevõte), kus tegeletakse vastavusmärgiga märgistatud kuumtöödeldud puidust toodete (edaspidi märgistatav toode) valmistamisega, sealhulgas parandamisega (edaspidi valmistamine), ja kus valmistatud tooted märgistatakse vastavusmärgiga, peab “Taimekaitseseaduse” § 45 lõike 2 alusel olema Põllumajandusamet tunnistanud märgistatavate puidust toodete valmistamise nõuete kohaseks.

  (2) Kuumtöödeldud puidust toodete valmistamise ning kuumtöödeldud puidust valmistatud toodete nõuetekohasuse tagamiseks vastutab isik vastavusmärgiga märgistatavate toodete valmistamisel üksnes kuumtöötlemise nõuetele vastava puidu kasutamise eest, ettevõtte enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest ning määrab kuumtöödeldud puidust toodete valmistamise nõuetekohasuse ja märgistatavate toodete nõuetekohasuse eest vastutava töötaja.

  (3) Märgistatav toode peab olema valmistatud kooritud puidust.

  (4) Märgistataval tootel võib esineda visuaalselt ja selgelt eristatavaid kooretükke, kui need on:
  1) kitsamad kui 3 cm olenemata üksiku kooretüki pikkusest või
  2) laiemad kui 3 cm, kui ühe koore tüki kogupind on väiksem kui 50 cm2.

  (5) Märgistatavate toodete valmistamiseks kasutatav nõuetekohane kuumtöödeldud puit ladustatakse ettevõttes kasutatavast muust puidust eraldi.

  (6) Kui märgistatud toote parandamiseks asendatakse selle puitdetailidest kuni 1/3, siis parandamisel kasutatav iga puitdetail peab olema kuumtöödeldud ja märgistatud vastavusmärgiga.

  (7) Kui märgistatud toote parandamiseks asendatakse selle puitdetailidest üle 1/3, siis tuleb parandatud toode uuesti kuumtöödelda ja vastavusmärgiga märgistada. Enne märgistatud toote parandamist tuleb sellel olnud vastavusmärgid eemaldada.
[RT I 2010, 57, 377 - jõust. 21.08.2010]

§ 5.   Vastavusmärgi kasutamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded

  (1) Vastavusmärki on õigus kasutada nõuetekohaselt kuumtöödeldud puidu ja sellest nõuetekohaselt valmistatud toote märgistamiseks isikul, kelle ettevõtte on Põllumajandusamet «Taimekaitseseaduse» § 45 lõigete 1 ja 2 alusel nõuetele vastavaks tunnistanud.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Vastavusmärk:
  1) koosneb rahvusvaheliselt tunnustatud sümbolist, riigi tähisest «EE», sellele järgnevast taimetervise registris registreerimise numbrist ning töötlemisviisi tähisest «HT»;
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]
  2) on ühevärviline, selgelt eristatav ning vee- ja kulumiskindel;
  3) ei tohi olla punane ega oranž;
  4) on ühekordselt kasutatav:
  5) ei tohi olla käsitsi kirjutatud ega joonistatud;
[RT I 2010, 57, 377 - jõust. 21.08.2010]
  6) paigutatakse üksnes kuumtöödeldud puidule või puidust tootele.
[RT I 2010, 57, 377 - jõust. 21.08.2010]

  (3) Vastavusmärgile võib kanda ainult käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud andmeid. Isik, kellel on vastavusmärgi kasutamise õigus, võib vastavusmärgi kõrval esitada lisaandmeid.
[RT I 2010, 57, 377 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Vastavusmärk paigutatakse saematerjali müügipakendi kahele küljele ja puidust toote vähemalt kahele küljele, soovitavalt vastaskülgedele.

  (5) Vastavusmärki kasutades arvestatakse märgistatava puidu või puidust toote suurust ja eripära, järgides määruse lisas toodud vastavusmärgi näidise kuju ja proportsioone.

§ 6.   Ettevõtte enesekontrollisüsteemi nõuded

  (1) Ettevõtte enesekontrollisüsteem võib olla ettevõtte üldise kvaliteedijuhtimise osa. Ettevõtte enesekontrollisüsteem põhineb:
  1) igas tootmisetapis tehtaval kõrvalekallete analüüsil ning riskihindamisel ja riski ennetamiseks kasutatava kontrollsüsteemi loomisel;
  2) kriitiliste kontrollpunktide määramisel, mis võimaldab igas tootmisetapis kõrvalekaldeid ennetada või viia need vastuvõetava kriitilise piirini;
  3) kriitiliste kontrollpunktide jälgimise süsteemi loomisel;
  4) kriitilise piiri ületamise korral vajalike abinõude kasutusele võtmisel;
  5) enesekontrolli tõhususe hindamist võimaldaval tegevusel ja enesekontrollisüsteemi andmete dokumenteerimisel.

  (2) Enesekontrolliplaan koostatakse ettevõtte kohta, vormistatakse kirjalikult paberkandjal või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning sellele kirjutavad alla ettevõtte juht ning enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutav töötaja (edaspidi enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja). Enesekontrolliplaanis tehtud muudatustest, sealhulgas muudatustest puidu kuumtöötlemise etappides ja kuumtöödeldud puitmaterjali märgistamisel teavitatakse viivitamata Põllumajandusametit.
[RT I 2010, 57, 377 - jõust. 21.08.2010]

  (3) «Taimekaitseseaduse» § 47 lõikes 2 nimetatud ettevõtte enesekontrolliplaanis märgitakse andmed ettevõtte tegevuse ja tehnoloogilise protsessi kontrollimise abinõude kohta:
  1) tootmise tehnoloogiline skeem ja kirjeldus;
  2) riskianalüüsi põhjal leitud kriitilised kontrollpunktid;
  3) kriitiliste kontrollpunktide jälgimise kirjeldus;
  4) mõõtepunktide parameetritele määratud kriitilised piirid (miinimum);
  5) ennetavad ja korrigeerivad abinõud kriitilistes kontrollpunktides ning nendest abinõudest teatamise kord;
  6) ettevõttesse vastuvõetud puidu kontrollimise ja ostetud puidu ning müüdud toodete koguste kohta arvestuse pidamise ja andmete dokumenteerimine.

  (4) Ettevõttes määratakse enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja, kes vastutab vastavusmärgi kasutamise nõuete järgimise ning enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest. Enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja tagab ettevõttes kasutatava materjali päritolu, toodangu kvaliteedinäitajate ja koguste ning kõrvalekallete, puuduste ja nende kõrvaldamiseks kasutatavate abinõude kohta andmete dokumenteerimise. Ettevõttes, kus tegeletakse puidu kuumtöötlemisega, tagab enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja kuivatusprotokolli nõuetekohase koostamise ja säilitamise.

  (5) Kuumtöötlemise andmete dokumenteerimise korral kirjeldatakse kuumtöödeldava puidu partii kohta koostataval kuivatusprotokollil kuumtöötlemist (graafiliselt või tabeli kujul) ja kuivatusprotokollile märgitakse järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi;
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]
  2) protokolli number;
  3) kuivatuskambri number;
  4) kuumtöötlemistemperatuur;
  5) materjali paksus ja puidu liik;
  6) kuumtöödeldud puidu partii suurus;
  7) kuumtöötlemisperioodi kestus;
  8) protokolli koostamise kuupäev.

  (6) Enesekontrollisüsteemi eest vastutav töötaja tagab puidu niiskusesisalduse ja kuumtöötlemisprotsessi temperatuuri jälgimise mõõtevahendite kontrollimise. Mõõtevahendeid kontrollitakse kaks korda aastas mõõtevahendiga, mida kalibreeritakse akrediteeritud kalibreerimislaboris üks kord aastas.
[RT I 2010, 57, 377 - jõust. 21.08.2010]

  (7) Andmed enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise kohta dokumenteeritakse. Enesekontrollisüsteemi rakendamise käigus koostatud kuivatusprotokolle säilitatakse üks aasta. Mõõtevahendite kontrollimisega ning puidu ostmise ja müümisega seotud dokumente säilitatakse viis aastat.
[RT I 2010, 57, 377 - jõust. 21.08.2010]

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 

/otsingu_soovitused.json