Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 45

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.06.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 27 lõike 1 ja § 35 lõike 10 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 „Käibedeklaratsiooni vorm” muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 „Käibedeklaratsiooni vorm“ lisa „Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend”  kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruse nr 66 „Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord“ muutmine

Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 66 „Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) taotleja kinnitus, et ta ei ole tagastamisperioodi jooksul võõrandanud kaupa ega osutanud teenust, mille käibe toimumise koht on Eesti. Nimetatud käibe hulka ei arvata veoteenuse, selle kõrvalteenuse ja nende teenuste vahendamise teenuse osutamist, mis käibemaksuseaduse kohaselt on maksust vabastatud või maksustatakse 0% määraga, ning kauba võõrandamist või teenuse osutamist, mille puhul maksukohustus on kauba või teenuse saajal, samuti elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel maksustatavate teenuste osutamist;“;

2) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 5 asendatakse tekstiosa „käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktides 2 ja 3“ tekstiosaga „käibemaksuseaduse § 35 lõike 1 punktides 2 ja 3“;

3) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „vormi KMT“ tekstiosaga vormi „Taotlus käibemaksu tagastamiseks ühendusevälise riigi maksukohustuslasele“;

4) lisa „Vorm KMT“  asendatakse lisaga „Taotlus käibemaksu tagastamiseks ühendusevälise riigi maksukohustuslasele“(lisatud).

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

(2) Määruse § 2 punkt 1 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend

Lisa 2 Taotlus käibemaksu tagastamiseks ühendusevälise riigi maksukohustuslasele

/otsingu_soovitused.json