Teksti suurus:

Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 48

Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 08.12.2006 nr 110
RTL 2006, 88, 1626
jõustumine 22.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
19.06.2014RT I, 28.06.2014, 1901.07.2014, määruses asendatakse läbivalt sõna "järelevalveamtnik" sõnadega "Põllumajandusameti amenik"

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 46 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ettevõtte või selle osa (edaspidi ettevõte), kus tegeletakse puidu kuivatamisega või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nõuded ettevõtte nõuetele vastavuse hindamisse vajaduse korral kaasatavale eksperdile.

§ 2.   Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise kord

  (1) Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamisega, nõuetele vastavaks tunnistamiseks ja vastavusmärgi kasutamise õiguse saamiseks esitab isik taotluse koos sellele lisatud dokumentidega Põllumajandusametile.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlusele märgitakse:
  1) taotleja nimi ja taimetervise registris registreerimise number;
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]
  2) ettevõtte asukoha aadress, taotleja sidevahendite (telefon, faks) numbrid ja olemasolu korral elektronposti aadress;
  3) ettevõttes puidu kuivatamise ja kuivatatud puidu nõuetekohasuse eest vastutava töötaja nimi ja tema kontaktandmed;
  4) kuivatuskambri tüüp ja number (tähistus);
  5) kuivatuskambri mahutavus ja kuivatuskambrite arv;
  6) ettevõttes kasutusel olevad kuivatusrežiimid sõltuvalt puidu paksusest ja puiduliigist.

  (3) Lõikes 1 nimetatud taotlusele lisatakse:
  1) ettevõtte asendiplaan, millel on ära märgitud kuivatuskambrite asukohad;
  2) iga kuivatuskambri tüübi joonis ja tehnoloogiline kirjeldus;
  3) ettevõtte enesekontrolliplaan;
  4) toodangu vastavusmärgiga märgistamise protseduuri kirjeldus;
  5) tootmise tehnoloogiline skeem ja -kirjeldus;
  6) kavandatava vastavusmärgi templi või matriitsi jäljend.

§ 3.   Ettevõtte, kus tegeletakse puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise kord

  (1) Ettevõtte, kus tegeletakse puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamiseks ja vastavusmärgi kasutamise õiguse saamiseks esitab isik taotluse koos sellele lisatud dokumentidega Põllumajandusametile.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlusele märgitakse lisaks § 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmetele kuumtöödeldud puidust toodete valmistamise nõuetekohasuse ja vastavusmärgiga märgistatava kuumtöödeldud puidust valmistatud toodete nõuetekohasuse eest vastutava töötaja nimi ja tema kontaktandmed.

  (3) Lõikes 1 nimetatud taotlusele lisatakse:
  1) ettevõtte asendiplaan;
  2) ettevõtte enesekontrolliplaan;
  3) toodangu vastavusmärgiga märgistamise protseduuri kirjeldus;
  4) tootmise tehnoloogiline skeem ja -kirjeldus;
  5) kavandatava vastavusmärgi templi või matriitsi jäljend.

§ 4.   Taotluse menetlemise kord

  (1) Ettevõtte nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollib Põllumajandusamet taotluses esitatud andmete õigsust ning ettevõtte vastavust nõuetele kohapeal, kaasates vajaduse korral ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamisega, hindamisse eksperte.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Nõuetele vastavuse hindamise käigus:
  1) vaadatakse läbi isiku esitatud taotlus ja sellele lisatud dokumendid;
  2) eksperdi kaasamise vajaduse korral valitakse sobiv ekspert;
  3) kontrollitakse ettevõtte vastavust puidu kuivatamise või puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuetele ettevõttes kohapeal;
  4) tehakse vajalikud kontrollmõõtmised;
  5) koostatakse hindamisaruanne.

§ 5.   Eksperdi kaasamine ettevõtte nõuetele vastavuse hindamisse

  (1) Kui isiku esitatud taotluse ja sellele lisatud dokumentide läbivaatamisel selgub, et ettevõtte nõuetele vastavuse hindamisse tuleb tehnilisi eriteadmisi vajavate asjaolude õigeks hindamiseks kaasata ekspert, koostab Põllumajandusameti ametnik nõuetekohaste ekspertide nimekirja ja esitab selle nõusoleku saamiseks isikule, kelle ettevõtte nõuetele vastavust hinnatakse.

  (2) Isik valib lõikes 1 nimetatud ekspertide nimekirjast eksperdi ja teatab tema nime Põllumajandusameti ametnikule või esitab eksperdi kaasamise kohta põhjendatud äraütlemise viie tööpäeva jooksul Põllumajandusameti ametniku esitatud nimekirja saamise päevast arvates.

§ 6.   Nõuded eksperdile

  Ettevõtte nõuetele vastavuse hindamisse kaasatav ekspert peab:
  1) olema sobivate teadmiste ja töökogemusega;
  2) olema võimeline tegutsema erapooletult ja andma ettevõtte kohta tegelikule olukorrale vastava hinnangu;
  3) tundma nõuetele vastavaks tunnistamisega seonduvaid õigusakte.

§ 7.   Eksperdiarvamus

  (1) Ettevõtte nõuetele vastavuse hindamisse kaasatud ekspert koostab ja allkirjastab kümne tööpäeva jooksul arvates ekspertiisi tegemise lõpetamisest eksperdiarvamuse kolmes eksemplaris, millest ühe esitab ta Põllumajandusametile, teise isikule, kelle ettevõtte vastavust nõuetele hinnati, ja kolmas jääb eksperdile.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetatud arvamuses märgitakse:
  1) eksperdi nimi ja kinnitus, et tema puhul ei esine arvamuse andmisest keeldumise aluseid;
  2) hinnatud kuivatuskambrite numbrid;
  3) hinnang ettevõtte enesekontrollisüsteemi kohta, sealhulgas hinnang ettevõttes enesekontrolliplaani kohaselt rakendatavate kuivatusprotseduuri kvaliteedi tagamiseks ettenähtud abinõude piisavuse kohta;
  4) hinnang kontrollmõõtmiste tulemuste kohta;
  5) hinnang isiku ettevõtte puidu kuivatamise nõuetele vastavuse kohta.

§ 8.   Hindamisaruanne

  (1) Põllumajandusameti ametnik koostab esitatud taotluse ja sellele lisatud dokumentide ning ettevõtte kohapealse kontrollimise ja selle tulemuste kohta hindamisaruande.

  (2) Kui ettevõtte nõuetele vastavuse hindamisse on kaasatud ekspert, arvestatakse hindamisaruande koostamisel eksperdiarvamust.

§ 9.   Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus

  Lähtuvalt hindamistulemustest teeb Põllumajandusamet ettevõtte nõuetele vastavaks tunnistamise või sellest keeldumise otsuse, mille ärakirja või väljavõtte otsusest saadab isikule kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 10.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json