Teksti suurus:

Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 50

Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” muutmine

Vastu võetud 20.06.2014 nr 42

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 171 lõike 5 ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määrust nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded”muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 171 lõike 5 ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „loomahaiguste” sõnaga „loomataudide”;

4) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui loomne saadus on vesiviljelusloom või pärineb vesiviljelusloomalt, peab see vastama lisaks lõigetes 1–3 sätestatud veterinaarnõuetele põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruses nr 86 „Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta” sätestatud nõuetele.”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „tunnustatud” tekstiosaga „loomatauditõrje seaduse § 191 kohases”;

6) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 sätestatud nõudeid rakendatakse vastavalt lisadele 2 ja 3 või asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud nõuete kohaselt.

(3) Paragrahvi 3 lõigetes 1–3 sätestatud veterinaarnõuetele mittevastavate vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel järgitakse § 3 lõikes 4 ning Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid.”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 5 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

8) määruse lisa 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9. Vesiviljelusloomade haigused”;

9) määruse lisa 2 punktis 2 asendatakse sõna „tunnustamise” sõnadega „kohta väljastatud tegevusloa”;

10) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.01.2003, lk 11–20), muudetud direktiiviga 2013/20/EL (ELT L 10.06.2013, lk 234–239) ja otsusega 2013/417/EL (ELT L 206, 02.08.2013, lk 13–15).”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json