Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 59

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Vastu võetud 20.06.2014 nr 46

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 293 lõike 3 ja § 43 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määrust nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõike 1” tekstiosaga „lõike 2”;

3) paragrahvi 19 lõike 6 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kliiniliselt terve, kuid positiivse väljaheiteproovi andnud looma tapamajja saatmisel teavitab karja teenindav volitatud veterinaararst tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalveametnikku looma saabumisest vähemalt 24 tundi ette;”;

4) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) salmonella-positiivse karja tapmisele saatmisest teavitab volitatud veterinaararst tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalveametnikku vähemalt 24 tundi ette;”;

5) paragrahvi 29 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tapamajas, lihalõikusettevõttes või muus ettevõttes võetud ametlikus proovis Salmonella spp. avastamisel teavitab seal riiklikku järelevalvet teostav Ameti ametnik sellest käitlejat.”;

6) paragrahvi 29 lõikes 7 asendatakse sõna „järelevalveasutust” sõnaga „Ametit”;

7) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

„¹ Nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31–40), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154) ning otsusega 2009/470/EÜ (ELT L 155, 18.06.2009, lk 30–45).”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json