Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 60

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2014 nr 47

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 43 lõike 2 ja § 56 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri ” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „ järelevalveametnik ” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „veterinaarlaboratooriumis, kellel on tunnustatud ” tekstiosaga „volitatud laboratooriumis, kellel on akrediteeritud ”;

4) paragrahvi 9 lõikes 5 asendatakse sõna „järelevalvetoimingute” sõnaga „veterinaarjärelevalvetoimingute”;

5) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taudipunkti loomakasvatushooned ja -rajatised ning taudipunkti vahetult ümbritsev territoorium puhastatakse ja desinfitseeritakse pärast sigade hukkamist ja surnud või tapetud sigade ning teiste Aujeszky haigusele iseloomulike kliiniliste tunnustega surnud või tapetud loomade korjuste eemaldamist veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all. ”;

6) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„ 2) ettevõttesse toodud sead, seasperma, embrüod ja munarakud vastavad loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel sätestatud nõuetele;”;

7) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT 121, 29.07.1964, lk 1977–2012), muudetud direktiividega 97/12/EÜ (EÜT L 109, 25.04.1997, lk 1–37), 98/46/EÜ (EÜT L 198, 15.07.1998, lk 22–39), 2000/15/EÜ (EÜT L 105, 03.05.2000, lk 34–35), 2000/20/EÜ (EÜT L 163, 04.07.2000, lk 35–36), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), määrustega (EÜ) nr 535/2002 (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 22–28), (EÜ) nr 1226/2002 (ELT L 179, 09.07.2002, lk 13–18), (EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17) ja (EÜ) nr 1/2005 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44) ning otsustega 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35), 2008/984/EÜ (ELT L 352, 31.12.2008, lk 38–45) ja 2009/976/EÜ (ELT L 336, 18.12.2009, lk 36–41).”.

§ 2. Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „tegevusluba” sõnadega „kutsetegevuse luba”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Marutaudi uuringuid teevad Veterinaar- ja Toidulaboratoorium ning volitatud laboratoorium, kellel on akrediteeritud analüüsimetoodika marutaudi diagnoosimiseks.”;

3) paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt;

„(6) Lõikes 4 nimetatud isik väljastab pärast looma vaktsineerimist loomapidajale vaktsineerimist tõendava dokumendi, millel märgib ära looma vaktsineerimise kuupäeva ning vaktsiiniga kaasasolevas infolehes toodud juhiseid arvestades looma kordusvaktsineerimise tähtaja. Kui looma kohta on väljastatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 178, 28.06.2013, lk 1–26), kohane identifitseerimise dokument, tehakse asjakohane märge sinna.”;

4) paragrahvi 15 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kari peab jääma Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse kõrgendatud veterinaarjärelevalve alla vähemalt 30 päevaks.”;

5) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) loomapidajal tagada, et 45 päeva jooksul vaktsineerimisest arvates oleks koer või kass väljapääsemist välistava aiaga piiratud alal või kinnises ruumis, kus tal ei ole kontakti teiste loomade ja inimestega;”;

6) paragrahvis 201 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik”.

§ 3. Põllumajandusministri 2. veebruari 2010. a määruses nr 6 „Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord” asendatakse § 3 lõikes 3 sõnad „järelevalveametniku või volitatud veterinaararsti järelevalve” sõnadega „veterinaarjärelevalveametniku või volitatud veterinaararsti kontrolli”.

§ 4. Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis, välja arvatud §-s 27, asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvis 27 asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnadega „tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

4) paragrahvi 28 lõike 3 punktis 6, § 40 lõike 3 punktis 1, § 44 lõike 2 punktis 15 ja § 48 lõike 3 punktis 10 asendatakse sõna „järelevalve” sõnaga „veterinaarjärelevalve” vastavas käändes;

5) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks (ELT L 316, 01.12.2001, lk 5–35), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ning otsustega 2006/911/EÜ (ELT L 346, 09.12.2006, lk 41–58) ja 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35);

nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (ELT 192, 20.07.2002, lk 27–45), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ning otsustega 2006/911/EÜ (ELT L 346, 09.12.2006, lk 41–58) ja 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35).”.

§ 5. Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määrust nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis, välja arvatud § 33 lõike 3 punktis 5, § 34 lõike 3 punktis 2 ja § 45 lõike 3 punktis 5, asendatakse läbivalt sõna „järelevalveametnik” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalve” sõnaga „veterinaarjärelevalve”;

3) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Volitatud veterinaararst või veterinaarjärelevalveametnik teeb looma kliinilise läbivaatuse ning võtab laboratoorseks uurimiseks vajalikud proovid nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ lisas 3 sätestatud diagnoosimise juhendi kohaselt.”;

4) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Loomataudi ennetamise täpsustatud kava

(1) Veterinaar- ja Toiduamet võib rakendada loomatauditõrje programmi, mille üks osa on tõenäoliselt kontaktsete vastuvõtlike loomade ning vajaduse korral ka epidemioloogiliselt seotud tootmisüksustes ja naaberettevõtetes asuvate loomade ennetav hukkamine (edaspidi loomataudi ennetamise täpsustatud kava).

(2) Loomataudi ennetamise täpsustatud kava rakendamise korral võetakse vastuvõtlikelt loomadelt proovid ja tehakse kliinilised uuringud ekspertgrupi soovituste kohaselt.

(3) Enne loomataudi ennetamise täpsustatud kava rakendamist teavitab Veterinaar- ja Toiduamet sellest Euroopa Komisjoni.”;

5) paragrahvi 28 lõikes 4 asendatakse sõnad „ennetavat tauditõrjeprogrammi” sõnadega „loomataudi ennetamise täpsustatud kava”;

6) paragrahvi 30 lõikest 1 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

7) paragrahvi 33 lõike 3 punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„enne vastuvõtliku looma vedamist tapamajja on tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalveametnikku sellest teavitatud ning pärast vastuvõtliku looma saabumist tapamajja teavitab tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalveametnik sellest Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust.”;

8) paragrahvi 33 lõike 3 punktis 5, § 34 lõike 3 punktis 2 ja § 45 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõna „järelevalveametniku” sõnadega „tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostava veterinaarjärelevalveametniku”;

9) paragrahvi 37 lõike 7 punkti 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Veovahend võib talle määratud tööpiirkonnast välja sõita üksnes pärast veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all toimunud veovahendi puhastamist ja desinfitseerimist.”;

10) paragrahvi 45 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vastuvõtliku looma vedu järelevalvetsooni ja sealt välja, samuti vastuvõtliku looma ettevõttest väljaviimine, liikumine ja vedu järelevalvetsooni avalikult kasutataval teel ja erateel, välja arvatud ettevõtte teenindamisega otseselt seotud teelõigul, on keelatud;”;

11) paragrahvi 45 lõike 3 punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„enne vastuvõtliku looma vedamist tapamajja on tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalveametnikku sellest teavitatud ning pärast vastuvõtliku looma saabumist tapamajja teavitab tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalveametnik sellest Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust.”;

12) paragrahvi 46 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Turule võib viia lõikes 1 nimetatud lihatoodet, mis on märgistatud põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruses nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” sätestatud tervisemärgiga ning mida on veetud veterinaarjärelevalveametniku juhiste kohaselt määratud lihakäitlemisettevõttesse käitlemiseks sama määruse kohaselt.”;

13) paragrahvi 47 lõike 7 punkti 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Veovahend võib talle määratud tööpiirkonnast välja sõita üksnes pärast veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all toimunud veovahendi puhastamist ja desinfitseerimist.”;

14) paragrahvi 50 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vastuvõtliku looma hukkamisest ja ohutust kõrvaldamisest ettevõttest ning selle ettevõtte esialgsest puhastamisest ja desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 15 päeva ohustatud tsoonis ja vähemalt 30 päeva järelevalvetsoonis;”;

15) paragrahvi 52 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui teises liikmesriigis asuvast kitsendustega piirkonnast on toodud Eestisse selliseid loomi, isoleeritakse nad veterinaarjärelevalveametniku juhiste kohaselt võimaliku nakkuse või saastumise ametliku välistamiseni.”;

16) paragrahvi 61 lõike 4 punkti 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Veovahend võib talle määratud tööpiirkonnast välja sõita üksnes pärast veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all toimunud veovahendi puhastamist ja desinfitseerimist.”;

17) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (EÜT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239) ning otsustega 2005/615/EÜ (ELT L 213, 18.08.2005, lk 14–15), 2006/552/EÜ (ELT L 217, 08.08.2006, lk 29–30), 2008/339/EÜ (ELT L 115, 29.04.2008, lk 39–40), 2009/869/EÜ (ELT L 315, 02.12.2009, lk 8–10), 2010/435/EL (ELT L 209, 10.08.2010, lk 18), 2011/7/EL (ELT L 5, 08.01.2011, lk 27), 2011/378/EL (ELT L 168, 28.06.2011, lk 16) ja 2012/766/EL (ELT L 337, 11.12.2012, lk 53).”.

§ 6. Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määrust nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „järelevalve” sõnaga „veterinaarjärelevalve”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 31 lõike 3 punkti 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„enne vastuvõtliku kodulooma vedamist tapamajja on tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalveametnikku sellest teavitatud ning pärast vastuvõtliku kodulooma saabumist tapamajja teavitab tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalveametnik sellest Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust.”;

4) paragrahvi 32 lõike 3 punkti 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„enne vastuvõtliku kodulooma vedamist tapamajja on tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalveametnikku sellest teavitatud ning pärast vastuvõtliku kodulooma saabumist tapamajja teavitab tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalveametnik sellest Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust.”;

5) paragrahvi 49 lõike 3 punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„enne sea vedamist tapamajja on tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalveametnikku sellest teavitatud ning pärast sea saabumist tapamajja teavitab tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalveametnik sellest Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust.”;

6) paragrahvi 50 lõike 3 punkti 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„enne sea vedamist tapamajja on tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostavat veterinaarjärelevalveametnikku sellest teavitatud ning pärast sea saabumist tapamajja teavitab tapamaja üle veterinaarjärelevalvet teostav veterinaarjärelevalveametnik sellest Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust.”;

7) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 69–85), muudetud direktiividega 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), 2006/104/EÜ (ELT 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2007/10/EÜ (ELT L 63, 01.03.2007, lk 24–25), 2008/73/EÜ (ELT 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (EÜT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsustega 2006/911/EÜ (EÜT L 346, 09.12.2006, lk 41–58), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35) ja 2009/470/EÜ (ELT L 155, 18.06.2009, lk 30–45).”.

§ 7. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json