Teksti suurus:

Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded

Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 62

Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded1

Vastu võetud 20.06.2014 nr 49

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 171 lõike 51 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud ülemklassi Agnatha ning klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes, hõimkonda Mollusca ja alamhõimkonda Crustacea kuuluva veelooma (edaspidi koos vesiviljelusloom) tapmise veterinaarnõuded.

§ 2.   Ettevõttes kohaldatavad veterinaarnõuded

  (1) Vesiviljelusloomal esineva loomataudi leviku või edasikandumise takistamiseks rakendatakse loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 1 punkti 2 kohases ettevõttes (edaspidi ettevõte) järgmisi bioohutusmeetmeid:
  1) vee ja muu võimalikku nakkust edasikandva materjali käitlemise korraldamine;
  2) ettevõtte ruumide korrapärane puhastamine ja desinfitseerimine.

  (2) Ettevõttes peetakse arvestust, mis võimaldab veterinaarjärelevalveametnikul saada teavet:
  1) ettevõttesse vesiviljelusloomade tapmiseks toomise ja ettevõttest vesiviljelusloomadest valmistatud toodete väljaviimise kohta, näidates arvestuses nende lähte- või sihtkoha;
  2) ettevõttesse tapmiseks toodud vesiviljelusloomade suremuse kohta veo kestel;
  3) ettevõttes hea hügieenitava rakendamise kohta.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrus nr 135 „Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded ning sellise ettevõtte tunnustamise kord ja tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.


1 Nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56), muudetud direktiividega 2008/53/EÜ (ELT L 117, 01.05.2008, lk 27–29), 2012/31/EL (ELT L 297, 26.10.2012, lk 26–28) ja 2014/22/EL (ELT L 44, 14.02.2014, lk 45–47).

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json